Jste zde

Privacy Policy

Poznámka: Anglická verze této smlouvy je rozhodující verzí a má přednost, vždy když existuje rozpor mezi anglickou verzí a ostatními verzemi.

Zásady ochrany osobních údajů

1. Úvod

2. Rozsah a cíl oznámení o ochraně osobních údajů

3. Osobní údaje, které zpracováváme

4. Jak jsou osobní údaje shromažďovány

5. Účel zpracování a právní základ zpracování vašich osobních údajů

5.A Účel zpracování

5.B Právní základ zpracování vašich osobních údajů

5.B.1 Plnění smlouvy/smluvní nezbytnost

5.B.2 Právní a regulační povinnosti

5.B.3 Legitimní zájmy společnosti

5.B.4 Souhlas

6. Vaše práva

7. Práva a vysvětlení

8. Změny způsobu, jakým používáme vaše osobní údaje

9. Komunikace o vašem účtu

10. Jak používáme a sdílíme osobní údaje s dceřinými a sesterskými společnostmi

11. Sdílení s třetími stranami

12. Převádění informací mimo Kyperskou republiku

13. Marketingový materiál

14. Sledování hovorů, e-mailů, textových zpráv a další komunikace

15. Jak dlouho ukládáme vaše údaje

16. Zásady používání souborů cookie

17. Bezpečnostní informace

1. Úvod

1.1 Společnost Lead Capital Markets Limited (dále jen "my", "nás", "naše" nebo "společnost") je autorizovaná kyperská investiční společnost (CIF), regulovaná a kontrolovaná Komisí pro cenné papíry a burzy (dále jen "CySEC") s licenčním číslem 227/14 (dále jen "licence") a s kanceláří na adrese 128 - 130 Limassol Avenue, 3. patro, kancelář 301, Strovolos, CY 2015, Nikósie, Kypr.

1.2 Tyto zásady ochrany osobních údajů (dále jen "oznámení o ochraně osobních údajů”) jsou vydávány v souladu s požadavky a/nebo závazkem a/nebo povinnostmi zavedenými obecným nařízením EU o ochraně osobních údajů 2016/679 (dále jen “GDPR”), ve znění případných pozdějších změn či doplňků, nařízení e-privacy 2002/58/EC ve znění pozdějších předpisů a nahrazená směrnicí 2009/136/ES ve znění případných pozdějších změn či doplňků, jejich implementujících právních předpisů a kyperským zákonem o ochraně osobních údajů, ve znění případných pozdějších změn či doplňků (dále společně jen "Zákony na ochranu osobních údajů"), ve vztahu ke jakýmkoli a všem osobním údajům nebo informacím (dále jen "osobní údaje" nebo "údaje"), které provádí společnost.

1.3 Hlavní adresou společnosti je 128 - 130 Limassol Avenue, 3. patro, kancelář 301, Strovolos, CY 2015, Nicosia, Kypr. Naše kontaktní údaje jsou k dispozici na www.leadcapitalmarkets.com.


2. Rozsah a cíl oznámení o ochraně osobních údajů

2.1 Společnost respektuje práva jednotlivců na soukromí a ochranu osobních údajů. Rozsah tohoto oznámení o ochraně osobních údajů je vysvětlit a podat bližší vysvětlení, jak shromažďujeme, používáme, zpracováváme a uchováváme osobní údaje v průběhu našeho podnikání.

2.2 “Osobní údaje” jsou veškeré informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby (“subjektu údajů”); identifikovatelná fyzická osoba je osoba, která může být identifikována přímo nebo nepřímo zejména odkazem na identifikátor, jako je jméno, identifikační číslo, lokalizační údaje, on-line identifikátor nebo jeden nebo více faktorů specifických pro fyzické, fyziologické, genetické, duševní, ekonomické, kulturní nebo sociální identity této fyzické osoby.

2.3 Společnost může čas od času aktualizovat oznámení o ochraně osobních údajů. Když provádíme jakoukoli aktualizaci, sdělíme vám takovéto informace o aktualizaci a zveřejníme aktualizované oznámení o ochraně osobních údajů na našich webových stránkách, jmenovitě:
 www.leadcapitalmarkets.com, www.trade.com, www.finexo.com.

2.4 Doporučujeme pravidelně navštěvovat naše webové stránky, abyste byli informováni o účelu zpracování vašich osobních údajů a vašich právech na kontrolu toho, jak shromažďujeme, používáme nebo zpracováváme vaše osobní údaje.

3. Osobní údaje, které zpracováváme

3.1 Sbíráme, používáme a zpracováváme různé kategorie osobních údajů, jako na začátku tak po dobu trvání vašeho obchodního vztahu s námi. Společnost bude omezovat shromažďování a zpracovávání osobních údajů na nezbytné údaje za účelem splnění účelu a právního základu, jak je popsáno v části 5 tohoto oznámení o ochraně osobních údajů.

3.2 Osobní údaje mohou zahrnovat mimo jiné:
a. Základní osobní údaje včetně, mimo jiné, jméno, adresa bydliště, datum narození, e-mailová adresa, telefonní číslo, občanství, rodinný stav, rodina a další příbuzné a jejich informace, kontaktní údaje těchto osob;
b. Informace o finančním stavu, včetně zdroje příjmů, hrubého příjmu, čistého jmění, historie transakcí a obchodů, vkladů a výběrů, finančních potřeb a cílů;
c. Účel a důvod účtu včetně, nikoli však výlučně, povahy transakcí a předpokládaného obratu účtu;
d. Informace o statusu zaměstnání včetně odvětví zaměstnanosti a postavení zaměstnání;
e. Informace o vzdělání zahrnující mimo jiné studijní obor a úroveň studia;
f. Vizuální snímky, včetně nikoli však výlučně kopií pasů, průkazů totožnosti a řidičských průkazů;
g. Online Profil a informace sociálních medií a aktivity založené na interakci s námi, našimi webovými stránkami a aplikacemi, včetně nikoli však výlučně profilu obchodního účtu, přihlašovacích údajů, adresy IP, informací o smart zařízeních, souřadnic místa, informací o mobilních telefonních sítích, vyhledávání a návštěv stránek;
h. Informace o obchodních zkušenostech;
i. Údaje o bankovním účtu, včetně nikoli však výlučně čísla IBAN, SWIFT kódu, čísla účtu a třídícího kódu (pokud je použití přípustné).
3.3 Společnost může také zpracovávat určité zvláštní kategorie osobních údajů pro konkrétní a omezené účely a pouze na základě výslovného souhlasu, který jste nám poskytli, nebo na jakémkoli jiném právním základě, jak je popsáno v části 5 tohoto oznámení o ochraně osobních údajů.

3.4 Mezi tyto zvláštní kategorie osobních údajů patří:
a. Fyzické nebo psychologické podrobnosti o zdraví nebo zdravotní stavy;
b. Informace o rasovém nebo etnickém původu;
c. Náboženské nebo filozofické přesvědčení;
d. Biometrické informace týkající se fyzických, fyziologických nebo behaviorálních charakteristik osoby, včetně, ale nikoliv výhradně, používání rozpoznávání hlasu nebo podobných technologií k předcházení podvodům a/nebo praní špinavých peněz.
3.5 Při otevření účtu u nás, Vám bude vydáno jedinečné číslo účtu, uživatelské jméno a heslo. Pouze určití zaměstnanci společnosti mají přístup k vašemu účtu a uživatelskému jménu. Vezměte však na vědomí, že jste plně odpovědní za utajení vašeho čísla účtu, uživatelského jména a hesla. V důsledku toho, pokud zveřejníte své číslo účtu, uživatelské jméno a/nebo heslo jakýmikoliv způsobem, jakékoli osobě, budete nést plnou odpovědnost za tuto akci.   
3.6 Podle zákona, může společnost zpracovávat osobní údaje o odsouzeních za trestný čin nebo trestní čini a/nebo údajných trestných činech pro konkrétní a omezené činnosti a účely včetně ale bez omezení na provádění kontrol s cílem předcházet trestným činům a jejich odhalování a dodržování zákona v boji proti praní špinavých peněz a financování terorismu, podvodům, úplatkářství, korupci a mezinárodním sankcím. Může zahrnovat vyšetřování a shromažďování informací o podezřelých finančních trestných činech, podvodech, hrozbách a sdílení údajů mezi úvěrovými nebo finančními organizacemi, CySEC nebo jinými příslušnými autoritami nebo jinými orgány včetně nevládních orgánů v jakékoli jurisdikci uvnitř Evropského hospodářského prostoru nebo mimo něj (dále jen " jako "EHP").


4. Jak jsou osobní údaje shromažďovány

4.1 Vaše osobní data jsou shromažďována:
a. Od vás;
b. Od třetích stran – včetně poboček společnosti nebo sesterských společností, třetích stran, které Vám nebo nám poskytují služby, včetně, avšak nikoliv výlučně, podnikatelů (dále jen "P"), přidružených společností a/nebo smluvních zástupců, zřízených nebo umístěných uvnitř a/nebo mimo EHP;
c. Agentury zabývající se poskytováním úvěrů a předcházení podvodům, bankám nebo jiným finančním institucím, třetím poskytovatelům autentizačních služeb a poskytovatelům veřejných rejstříků;
d. Během obchodního vztahu s vámi a způsobu, jakým provozujete svůj účet/y, včetně mimo jiné vaší obchodní aktivity, vkladů a výběrů;
e. Z technologie, kterou používáte k přístupu k našim službám, včetně údajů o poloze z mobilního telefonu nebo IP adresy nebo telefonního čísla a způsobu, jakým je používáte;
f. Z veřejně dostupných zdrojů včetně tisku, firemních registrů a on-line vyhledávačů.  
4.2 Je vaší povinností a odpovědností poskytnout nám informace o poskytnutých osobních údajích, aby tyto údaje zůstaly aktuální, přesné a potvrzujete, že se spoléháme na osobní údaje, které nám byly poskytnuty při plnění našich povinností, na základě zákona a našeho obchodního vztahu s vámi.
 
4.3 Pokud jste fyzická osoba, která nám poskytuje osobní údaje jiné osoby nebo jste individuální osoba, která nám poskytuje osobní údaje jiné osoby než jste vy sami, tímto se zavazujete a prohlašujete, že taková osoba, jejíž osobní údaje jsou shromažďovány, používány, zpracovávány a uchovávány v souladu s tímto oznámením o ochraně osobních údajů, byla plně informována a jednoznačně písemně souhlasila s takovým shromažďováním, používáním, zpracováním a uchováváním jeho/její osobních údajů na základě tohoto oznámení o ochraně osobních údajů a že on/ona byli informováni o jeho/jejích právech týkajících se osobních údajů, které jsou shromažďovány, používány, zpracovávány a uchovávány v souladu s tímto oznámením o ochraně osobních údajů.

5. Účel zpracování a právní základ zpracování vašich osobních údajů

5.1 Rádi bychom jsme se ujistili, že jste plně pochopili účel a právní základ shromažďování, používání, zpracování a ukládání vašich osobních údajů. V této části tedy budeme charakterizovat účely, pro které mohou být vaše osobní údaje používány, jakož i právní základ zpracování vašich osobních údajů.  

5.A Účel zpracování

5.A.1 Budeme shromažďovat, používat, zpracovávat, ukládat, sdílet nebo převádět vaše  osobní údaje, jenom kde je pro nás nezbytné provádět naše zákonné obchodní činnosti a poskytovat naše služby a/nebo produkty.
5.B Právní základ zpracování vašich osobních údajů

Níže jsme podrobněji popsali právní základ, pro který mohou být vaše osobní údaje použité:
5.B.1 Plnění smlouvy/smluvní nezbytnost

5.B.1.1 Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat tam, kde je nutné s vámi uzavřít smlouvu o poskytování našich produktů nebo služeb nebo plnit naše povinnosti nebo povinnosti vyplývající z takové smlouvy.

5.B.1.2 Níže uvedená tabulka uvádí údaje, které lze shromažďovat, používat, zpracovávat a ukládat na základě smluvní nezbytnosti (demonstrativní seznam):


 

1. Jméno zákazníka
2. IP adresa
3. Email
4. Datum narození
5. Detaily bankovního účtu
6. Historie transakcí
7. Informace o způsobu platby
8. Informace o vybraní
9. Informace o zrušení platby
10. Dokument o elektronických převodech
11. vlastnictví platební metody

 

 

5.B.1.3 Vezměte prosím na vědomí, že pokud nesouhlasíte s poskytnutím výše uvedených údajů, bude možná nutné pozastavit provoz vašeho účtu a/nebo poskytovaných služeb a/nebo produktů, které vám poskytujeme.
5.B.2 Právní a správní povinnosti

5.B.2.1 Když se zaregistrujete k produktu nebo službě a během vašeho vztahu s námi jsme podle zákona povinni shromažďovat, používat, zpracovávat a ukládat určité osobní údaje o vás.

To může zahrnovat osobní údaje nezbytné:

a. Pro dodržování veškerých zákonných nebo správních povinnosti vyplývající ze zákonů a nařízení v jakékoli jurisdikci v EHP nebo mimo ni;
b. Pro používání u soudů, orgánech činných v trestním řízení, regulačních agentur a dalších veřejných, příslušných nebo daňových orgánů nebo jiných orgánů, vládních či nikoliv, v jakékoli jurisdikci uvnitř nebo mimo EHP;  
c. Pro provádění kontrol v souvislosti s bojem proti praní špinavých peněz a financování terorismu, úplatkářství, podvodům a/nebo sankcím, jak vyžadují zákony a předpisy;
d. Pro chránění našich práv, soukromí, bezpečnosti nebo majetku;
e. Pro použití k prevenci, odhalování nebo vyšetřování trestných činů.

5.B.2.2 Níže uvedená tabulka uvádí údaje, které lze shromažďovat, používat, zpracovávat a ukládat na základě právních nebo správních povinností společnosti (demonstrativní seznam):

1. Jméno zákazníka
2. Datum narození
3. Informace o tom, zda jste občan USA
4. Očekávaný obrat účtu
5. Účel a důvod založení účtu (např. spekulace, zajištění)
6. Informace o povaze transakcí
7. Informace o vašem zdroji příjmů
8. Informace o vašem hrubém příjmu
9. Informace o vašem čistém jmění
10. PEP status (Politicky exponována osoba)
11. Informace o obchodních zkušenostech
12. Kopie pasu, průkazu totožnosti nebo řidičského průkazu
13. Potvrzení o totožnosti třetí strany
14. Telefonické záznamy/telefonické ověření mezi vámi a společností nebo zaměstnanci společnosti, spolupracovníky, souvislosti s vaší obchodní činností, objednávky, poskytování služeb nebo dotazů či stížností, podpory nebo ověření.
15. Daňové identifikační číslo (DIN)
16. Občanství
17. Obchodní činnost/transakce (registre obchodních údajů, schválené mechanismy hlášen)

 

5.B.2.3.Vezměte prosím na vědomí, že pokud nesouhlasíte s poskytnutím výše uvedených údajů, bude možná nutné pozastavit provoz vašeho účtu a/nebo poskytovaných služeb a/nebo produktů, které vám poskytujeme
5.B.3 Legitimní zájmy společnosti

5.B.3.1 Můžeme shromažďovat, zpracovávat, používat a ukládat vaše osobní údaje, pokud je to v našich legitimních zájmech a bez poškození vašich zájmů nebo základních práv a svobod.

5.B.3.2 Můžeme zpracovávat vaše osobní údaje pro správu našich obchodních a finančních záležitostí, stejně jako pro ochranu našich zaměstnanců, klientů a majetku. Je v našem zájmu zajistit, aby naše procesy a systémy fungovaly efektivně a aby jsme mohli pokračovat v našem podnikaní.

5.B.3.3 To může zahrnovat zpracování vašich dat pro účely:
a. Sledování, udržování a zlepšování interních obchodních procesů, informační, datová, technologická a komunikační řešení a služby;
b. Zajištění nepřetržitosti provozu a obnovy po havárii reagující na informační technologie a mimořádné události v podnikání;
c. Zajištění bezpečnosti sítí a informací, mimo jiné monitorování přístupu oprávněných uživatelů k naší informační technologii za účelem předcházení počítačovým útokům, neoprávněnému použití našich telekomunikačních, obchodních nebo jiných systémů a webových stránek, prevenci nebo odhalování trestné činnosti a ochraně vašich osobních údajů;
d. Poskytnout záruku pro řízení významných rizik Společnosti;
e. Provádět obecné, finanční a regulační účetnictví a vykazování;
f. Ochrany našich zákonných práv a zájmů.

5.B.3.4 Je v zájmu společnosti zajistit, aby vám poskytovala nejvhodnější a nejrelevantnější produkty a služby.

5.B.3.5 To může vyžadovat zpracování vašich dat, které nám umožňují:
a. Porozumět vašim činnostem, chování, preferencím, očekáváním, zpětné vazbě a finanční historii s cílem zlepšit naše produkty a služby, vyvíjet nové produkty, nové obchodní příležitosti a služby a zlepšit relevanci nabízených produktů;

b. Monitorovat a zlepšovat výkonnost a efektivitu produktů a služeb.

5.B.3.6 Níže uvedená tabulka uvádí údaje, které lze shromažďovat, používat, zpracovávat a ukládat na základě legitimních zájmů společnosti (demonstrativní seznam):

 

1. Adresa, PSČ, sídlo

2. Informace o statusu zaměstnání

3. Informace o průmyslu zaměstnání

4. Informace o postavení v zaměstnání

5. Informace o úrovni vzdělání

6. Informace o studijním oboru

7. Účty za veřejné služby

8. Bankovní potvrzovací dopis

9. Prohlášení o adrese

10. Prohlášení o vkladu

11. Kopie bankovního výpisu

12. Telefonní záznamy/ověření (za účelem zákaznického servisu nebo zlepšení podpory)

13. Vlastnictví způsobu platby

14. Telefonní číslo, e-mail, fax (pouze pro účely oddílu 9 tohoto oznámení o ochraně osobních údajů)

15. Kopie kreditní karty

16. Detaily bankovního účtu

5.B.3.7 Vezměte prosím na vědomí, že pokud nesouhlasíte s poskytnutím výše uvedených údajů, bude možná nutné pozastavit provoz vašeho účtu a/nebo poskytovaných služeb a/nebo produktů, které vám poskytujeme.
5.B.4 Souhlas

5.B.4.1 Pro zvláštní kategorii údajů, jakož i pro výzkum, statistické nebo marketingové účely můžeme shromažďovat, používat, zpracovávat a ukládat osobní údaje pouze tehdy, když byl udělen výslovný souhlas.

5.B.4.2 Níže uvedená tabulka uvádí údaje, které lze shromažďovat, používat, zpracovávat a ukládat na základě souhlasu (demonstrativní seznam):
 

1. Telefonní číslo (pro marketingové nebo statistické nebo výzkumné účely)

6. Vaše práva

6.1 Společnost podniká veškerá vhodná opatření, aby zajistila, že jste plně informováni o vašich právech ve vztahu ke všem osobním údajům, které shromažďujeme, zpracováváme, používáme a ukládáme.

6.2 V důsledku toho jsou v následující tabulce popsána všechna práva a okolnosti, za kterých lze tato práva vykonávat. V případě, že si přejete uplatnit některá z níže uvedených práv, nebo pokud máte jakékoliv dotazy ohledně toho, jak shromažďujeme, používáme, zpracováváme nebo ukládáme vaše osobní údaje, na něž jste v tomto oznámení o ochraně osobních údajů nenašli vhodnou odpověď, nebo pokud si přejete podat stížnost našemu administrátorovy pro ochranu údajů, prosím kontaktujte nás na adrese dpo@leadcapitalmarkets.com nebo na +357 - 22030446 nebo v naší kanceláři na adrese: 128 - 130 Avenue Limassol, 3. patro, kancelář 301, Strovolos, CY 2015, Nikósie, Kypr.

6.3 Vezměte prosím na vědomí, že v některých případech, pokud nesouhlasíte s tím, jakým způsobem shromažďujeme, používáme, zpracováváme nebo uchováváme vaše osobní údaje, nemusí být možné, abychom vám nadále poskytovali naše služby a/nebo produkty a v důsledku toho bude váš účet pozastaven a/nebo uzavřen.

7. Práva a vysvětlení

Práva

Vysvětlení

Přístup – Máte právo na přístup k osobním údajům včetně záznamů o všech telefonických rozhovorech, e-mailech a/nebo textových zprávách mezi vámi a společností, které společnost uchovává.

 

Pokud byste chtěli kopii vašich osobních údajů uchovávaných společností, kontaktujte nás na adrese dpo@leadcapitalmarkets.com nebo na +357 - 22030446 nebo v naší kanceláři na adrese: 128 - 130 Avenue Limassol, 3. patro, kancelář 301, Strovolos, CY 2015, Nikósie, Kypr.

Oprava (Rektifikace) – Máte právo na opravu nepřesných osobních údajů a na aktualizaci neúplných osobních údajů.

V případě, že se domníváte, že některé z osobních údajů, které společnost drží, jsou nepřesná, jste oprávněni požádat o omezení zpracování těchto osobních údajů a na odstranění nepřesností.

 

Vezměte prosím na vědomí, že pokud požadujete, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů, bude možná nutné pozastavit provoz vašeho účtu a/nebo poskytovaných služeb a/nebo produktů.

Výmaz – Máte právo požádat o smazání osobních údajů.

Můžete požádat o smazání osobních údajů v případě, že se domníváte, že nastal jeden z uvedených případů:

  • společnost již nemusí zpracovávat vaše osobní údaje pro účely, pro které byly poskytnuty;
  • společnost požádala o váš souhlas se zpracováním vašich osobních údajů, ale váš souhlas odvoláváte;
  • společnost Vaše osobní údaje nepoužívá zákonným způsobem.

 

Vezměte prosím na vědomí, že pokud požadujete, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů, bude možná nutné pozastavit provoz vašeho účtu a/nebo poskytovaných služeb a/nebo produktů.

Restrikce (Omezení) – Máte právo nás požádat o omezení zpracování vašich osobních údajů.

Můžete požádat, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů v případě, že se domníváte, že nastal jeden z uvedených případů:

  • některé z vašich osobních údajů, které společnost vede, jsou nepřesná;
  • Společnost již nemusí zpracovávat vaše osobní údaje pro účely, pro které byly poskytnuty, ale požadujete, ale budete potřebovat takové údaje ke stanovení, výkonu nebo k obraně v rámci soudního řízení;
  • společnost Vaše osobní údaje nepoužívá zákonným způsobem.

 

Vezměte prosím na vědomí, že pokud požadujete, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů, bude možná nutné pozastavit provoz vašeho účtu a/nebo poskytovaných služeb a/nebo produktů.

Přenositelnost – Máte právo na přenositelnost údajů.

V případě, že vás společnost požádá o svolení k zpracování vašich osobních údajů nebo pokud jste nám poskytli údaje za účelem uzavření smlouvy s námi, máte právo obdržet osobní údaje, které jste nám poskytli, v přenositelném formátu. Tam, kde je to možné, můžete také požádat, abychom je poskytli přímo třetím stranám. Společnost však v takovém případě neodpovídá za použití vašich osobních údajů těmito třetími stranami, které se budou řídit jejich souhlasem s vámi a veškerým prohlášením o ochraně osobních údajů, které vám poskytnou.

 

Pokud byste chtěli požádat o vaše osobní údaje, které jsou v držení společnosti, kontaktujte nás na adrese dpo@leadcapitalmarkets.com nebo na +357 - 22030446 nebo v naší kanceláři na adrese: 128 - 130 Avenue Limassol, 3. patro, kancelář 301, Strovolos, CY 2015, Nikósie, Kypr.

Námitka – Máte právo vznést námitky proti zpracování vašich osobních údajů.

Máte právo vznést námitky proti tomu, abychom zpracovávali vaše osobní údaje na základě legitimního zájmu, jak je popsáno v části 5 tohoto oznámení o ochraně osobních údajů – pokud nemůžeme prokázat přesvědčivé a legitimní důvody pro zpracování, které mohou mít vliv na vaše vlastní zájmy, nebo pokud potřebujeme zpracovat vaše osobní údaje, abychom vyšetřili a chránili nás nebo ostatní před soudním řízením.

Výsledkem je, že společnost bude pravděpodobně muset úplně omezit nebo ukončit zpracování vašich osobních údajů, případně vymazat vaše údaje.

 

Vezměte prosím na vědomí, že pokud požadujete, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů, bude možná nutné pozastavit provoz vašeho účtu a/nebo poskytovaných služeb a/nebo produktů.

Marketing – Máte právo vznést námitky proti přímému marketingu.

Máte právo kdykoli vznést námitky, proti tomu abychom sbírali, používali, zpracovávali nebo uchovávali vaše osobní údaje pro účely přímého marketingu, včetně profilování pro účely přímého marketingu.

 

Další informace naleznete v části 11 těchto zásad.

Odvolání souhlasu – Máte právo odvolat svůj souhlas.

V případě, v kterém vás společnost požádá o svolení zpracovávat vaše osobní údaje, máte právo kdykoli svůj souhlas odvolat zasláním písemné žádosti na adresu dpo@leadcapitalmarkets.com nebo do naší kanceláři: 128 - 130 Avenue Limassol, 3. patro, kancelář 301, Strovolos, CY 2015, Nikósie, Kypr.

 

Společnost dáva vždy jasne najevo, kde je vyžadován souhlas k zpracování vašich osobních údajů.

Podat stížnost – Máte právo podat stížnost u administrátora pro ochranu údajů.

 

Pokud chcete podat stížnost, můžete se obrátit na našeho administrátora pro ochranu údajů, který tuto záležitost prošetří.

 

Očekáváme, že budeme schopni plně řešit veškeré vaše obavy; nicméně můžete vždy kontaktovat administrátora pro ochranu údajů. Pro více informací navštivte stránku http://www.dataprotection.gov.cy

 

Nepodléhá automatickému Zpracovaní rozhodování (včetně profilování) – Máte právo nebýt předmětem automatizovaného rozhodování.

I když máte právo nebýt předmětem rozhodování založeném výhradně na automatizovaném zpracování osobních údajů, společnost provede automatické rozhodování zpracováním vašich osobních údajů v souladu s oddílem 5 těchto zásad a v následujících případech:

  • Získání vaší IP adresy
  • Vyhodnocení vašeho testu posuzování
  • Ověření pravosti a platnosti identifikačních dokladů, včetně ale bez omezení pasu, průkazu totožnosti, řidičského průkazu, úvěrové reference a agentur na předcházení podvodům.

 

8. Změny způsobu, jakým používáme vaše osobní údaje

8.1 Společnost si vyhrazuje právo změnit způsob a/nebo účel zpracování a používání vašich osobních údajů. V důsledku toho, pokud se společnost rozhodne zpracovat nebo použít vaše osobní údaje pro jiný účel, než je účel, pro který byly tyto osobní údaje původně shromažďovány, zpracovávány, používány a uchovávány, poskytne vám všechny relevantní informace o takové změně, včetně nového účelu, podle kterého budou tyto osobní údaje používány a/nebo zpracovány, stejně jako všechna vaše práva uvedená v části 7 tohoto oznámení o ochraně osobních údajů.

8.2 Vezměte prosím na vědomí, že pokud nesouhlasíte s takovými změnami zpracování vašich údajů, bude možná nutné pozastavit provoz vašeho účtu a/nebo poskytovaných služeb a/nebo produktů.
9. Komunikace o vašem účtu

9.1 Můžeme vás přímo kontaktovat, abychom vám poskytli informace v souvislosti s provozem a údržbou vašeho účtu, včetně aktuálních informací o tom, jak osobní údaje shromažďujeme, používáme, zpracováváme a uchováváme a to telefonicky, faxem, e-mailem nebo jiným způsobem.
10. Jak používáme a sdílíme osobní údaje s dceřinými a sesterskými společnostmi

10.1 Používáme a sdílíme vaše osobní údaje pouze tam, kde je nezbytné, abychom legálně vykonávali naše obchodní aktivity a/nebo poskytovali naše služby. Vaše osobní údaje mohou být sdíleny a používány, zpracovávány a uchovávány dceřinými společnostmi a/nebo jinými společnostmi v rámci skupiny.


11. Sdílení s třetími stranami

11.1 Vaše osobní údaje nebudeme sdílet s nikým jiným, než je společnost Lead Capital Markets Limited nebo jejími dceřinými společnostmi nebo společnostmi v rámci skupiny a s výjimkou:
a. Kde máme váš výslovný a písemný souhlas;
b. Je to nutné pro váš produkt nebo službu;
c. O to požádá úrad CySEC nebo jakýkoli jiný regulační orgán, který má kontrolu nebo jurisdikci nad společností nebo vám nebo vašimi společníky nebo na jehož území má společnost klienty;
d. Když se bude příslušnými orgány vyšetřovat nebo předcházet podvodům, praní špinavých peněz nebo jiné protiprávní činnosti;
e. Je to přiměřeně nutné k provedení příkazů a poskytování doplňkových služeb;
f. Agentur poskytujících úvěrové reference, agentur pro předcházení podvodům, poskytovatelů autentizačních služeb třetích stran, bankám a jiným finančním institucím pro kontrolu úvěrů, předcházení podvodům, účelům boje proti praní špinavých peněz, kontroly identifikace nebo „due diligence“ (systém náležité péče) klienta. Aby tak učinili, mohou zkontrolovat vaše podrobnosti poskytnuté proti jakýmkoli údajům v databázi (veřejné nebo jiné), ke které mají přístup. Mohou také využít vaše údaje v budoucnu, aby pomohly jiným společnostem za účelem ověření. Společnost bude uchovávat záznam o vyhledávání;
g. Některých z odborných poradců Společnosti za předpokladu, že v každém případě bude příslušný odborník informován o důvěrné povaze těchto údajů a bude se zavazovat k dodržování povinností důvěrnosti v tomto dokumentu;
h. Dalších poskytovatel služeb, které vytvářejí, udržují nebo zpracovávají databázi (ať už elektronické nebo ne), nabízejí služby v oblasti vedení záznamů, služby e-mailových přenosů, služby zasílání zpráv nebo podobné služby, jejichž cílem je pomoci společnosti shromažďovat, uchovávat, zpracovávat a používat vaše osobní údaje v kontaktu s vámi;
i. Registru obchodních údajů nebo obdobnými podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 ze dne 4. července 2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů (EMIR);
j. Se schválenými mechanismy pro podávání zpráv (ARM) podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014 ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů a změně nařízení (EU) č. 648/2012 (MIFIR);
k. Organizací pro průzkum trhu, které poskytují telefonní nebo e-mailové průzkumy za účelem zlepšení služeb společnosti v souladu s oddílem 5.B.4. V těchto případech budou poskytnuty pouze kontaktní údaje;
l. Nástupců, nabyvatelů nebo osobám převáděným nebo kupujícími, s pěti (5) pracovními dny předem písemným oznámením;
m. Těch třetích stran, které považujeme za vhodné, aby nám pomohli při prosazování našich právních nebo smluvních práv vůči vám, včetně, ale bez omezení na, agentury pro vymáhání pohledávek a právní poradce. Berete na vědomí, že kterákoli z osob uvedených v předchozí větě může být buď v EHP nebo mimo něj;
n. Když to vyžaduje zákon a orgány činné v trestním řízení, soudní orgány, finanční veřejný ochránce práv, vládní subjekty, daňové orgány nebo regulační orgány a/nebo jiné příslušné orgány, které jsou vládní nebo nikoli, zřízené nebo umístěné v EHP nebo mimo něj;
o. Přidružených společností, vázaných zástupců a/nebo poskytovatelů služeb zřízenými nebo umístěnými v EHP nebo mimo něj;
p. Poskytovatelů platebních služeb (dále jen "PSP");
q. Společností  zabývajícími se softwarem, podporou platformy nebo cloud hostingem;
r. Externích a interních auditorů.

11.2 Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že společnost jako zahraniční finanční instituce je povinna zpřístupnit osobní údaje ve vztahu k jakékoliv osobě podléhající americké zpravodajské povinnosti, a to v souladu s pravidly o vykazování zákona o dodržování daňových předpisů (FATCA). Společnost podniká veškeré přiměřené kroky, ve vztahu k zachování souladu se zákonem “FATCA” a může občas požádat o dodatečné informace od amerických vykazovaných osob, aby mohl udržovat odpovídající záznamy;

11.3 Berete na vědomí a potvrzujete, že společnost je povinna zveřejnit osobní údaje vykazované podle nařízení „CRS“. Společnost podniká veškeré přiměřené kroky, ve vztahu k zachování souladu s nařízením „CRS“ a může vás občas požádat o dodatečné informace, aby mohl udržovat odpovídající záznamy.

11.4 Naše třetí strany, kterým sdílíme a/nebo předáváme vaše osobní údaje, nesmějí používat, zveřejňovat nebo sdílet jakékoli informace za jiným účelem než za účelem poskytování služeb, jak bylo dohodnuto.

11.5 V případě přidání dalších oprávněných uživatelů do vašeho účtu (společný účet) můžeme sdílet informace o použití účtu jakýmkoli oprávněným uživatelem se všemi ostatními oprávněnými uživateli.

11.6 Nebudeme poskytovat žádné třetí straně vaše osobní údaje pro jejich vlastní marketingové účely bez vašeho souhlasu.

11.7 Vezměte prosím na vědomí, že vaše osobní údaje jsou sdíleny, převáděny, shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v následujících zemích (EHP a mimo EHP): Kypr, Bulharsko, Irsko, vaše země pobytu a/nebo Albánie.

11.8 Pokud byste chtěli kopii vašich osobních údajů uchovávaných třetími osobami nebo chcete-li získat další podrobnosti o tom, jak jsou vaše osobní údaje shromažďovány, používány, zpracovávány nebo uchovávány třetími stranami, prosím kontaktujte nás na adrese dpo@leadcapitalmarkets.com nebo na +357 - 22030446 nebo na adrese kanceláře: 128 - 130 Avenue Limassol, 3. patro, kancelář 301, Strovolos, CY 2015, Nikósie, Kypr


12. Převádění informací mimo Kyperskou republiku

12.1 Můžeme sdílet nebo převádět vaše osobní údaje organizacím, včetně dceřiných společností nebo společností v rámci skupiny v jiných zemích, pouze tehdy, pokud zajistíme, že tyto organizace budou v souladu se zákony zachovávat stejná nebo rovnocenná ochranná opatření týkající se osobních údajů.

12.2 V případě, že sdílíme nebo zveřejňujeme osobní údaje v zemích mimo EHP, uděláme to pouze pokud:

a. Evropská komise rozhodla, že země nebo organizace, s níž sdílíme vaše osobní údaje, ochrání vaše údaje odpovídajícím způsobem;
b. převod byl schválen příslušným orgánem pro ochranu údajů;
c. uzavřeli jsme smlouvu s organizací, s níž sdílíme vaše osobní údaje (za podmínek schválených Evropskou komisí), abychom zajistili, že vaše osobní údaje budou dostatečně chráněny.


13. Marketingový materiál

13.1 Nebudeme vás kontaktovat na vašem telefonním čísle nebo e-mailem a/nebo jiným způsobem, abychom vám poskytli informace o našich službách nebo produktech nabízených společností Lead Capital Markets Limited nebo vám poskytli jakýkoli jiný marketingový materiál, pokud nám výslovně neoznámíte, že tak můžeme učinit, nebo pokud nám to zákon o ochraně osobních údajů povoluje.
13.2 Můžete se kdykoliv odhlásit kliknutím na odkaz pro odhlášení, který je umístěný na našich elektronických obchodních informacích nebo písemnou žádostí na adrese dpo@leadcapitalmarkets.com nebo v naší kanceláři: 128 - 130 Avenue Limassol, 3. patro, kancelář 301, Strovolos, CY 2015, Nikósie, Kypr.

14. Sledování hovorů, e-mailů, textových zpráv a další komunikace

14.1 Můžeme sledovat nebo zaznamenávat hovory, e-maily, textové zprávy nebo jiné komunikace v souladu se zákony, jak je popsáno v části 5 tohoto oznámení o ochraně osobních údajů. Takové záznamy mohou obsahovat přesvědčivé důkazy o objednávkách a/nebo pokynech a/nebo žádostech nebo konverzacích. Máte právo požadovat a společnost vám musí na základě této žádosti poskytne takové záznamy, jak jsou popsány v části 7 těchto Zásad ochrany osobních údajů.

15. Jak dlouho ukládáme vaše údaje

15.1 Vaše Osobní údaje uchováváme tak dlouho, dokud to bude vyžadováno pro právní nebo obchodní účely. Ze zákona jsme povinni uchovávat vaše osobní údaje po dobu 5 let až do 7 let po vyžádání od CySEC po ukončení naši smlouvy o klientovi. Pokud vaše osobní údaje nejsou potřeba, bezpečně je odstraníme nebo zničíme.


16. Zásady používání souborů cookie

Soubory „Cookies“ jsou malé balíčky, které webové stránky ukládají na vašem počítači nebo jiném elektronickém zařízení, když navštívíte webovou stránku, abyste mohli provádět četné funkce na webových stránkách a také upravovat obsah podle vašich preferencí. Výsledkem je, že společnost používá soubory cookie k zajištění a zlepšování výkonu a funkčnosti svých webových stránek. Prosím klepnete zde a přečtěte si Zásady používání souborů cookie.


17. Bezpečnostní informace

17.1 Jsme odhodláni zajistit, aby vaše osobní údaje byly zabezpečené u nás a u třetích stran, které jednají v našem zastoupení. Pro více informací o krocích, které podnikáme k ochraně vašich osobních údajů, nás prosím kontaktujte na adrese dpo@leadcapitalmarkets.com nebo na adrese: 128 - 130 Avenue Limassol, 3. patro, kancelář 301, Strovolos, CY 2015, Nikósie, Kypr.

 

Česky
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 74.50% účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.