Jste zde

  • :
  • Domů > PROHLÁŠENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ RIZIKA

PROHLÁŠENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ RIZIKA

Poznámka: Anglická verze této smlouvy je rozhodující verzí a má přednost, vždy když existuje rozpor mezi anglickou verzí a ostatními verzemi.

1. Předmět 
Účelem Prohlášení o zveřejnění informací o riziku (dále jen "Prohlášení") je poskytnout Klientovi přiměřené pokyny o povaze a rizicích specifických typů finančních instrumentů, které Trade Capital Markets (TCM) Limited (ex. Leadcapital Markets Limited) (dále jen "Společnost") nabízí.

Klient bere na vědomí, chápe a souhlasí s riziky uvedenými níže.

2. Právní rámec 
Toto prohlášení je založeno na právě 87(I)/2017 týkající se poskytování investičních služeb, provádění investičních činností a provozu regulovaných trhů. Je třeba poznamenat, že toto prohlášení nemá za cíl zveřejňovat nebo diskutovat o všech rizicích a jiných významných aspektech všech uzavřených transakcí s nebo prostřednictvím Společnosti. Má za úkol nastínit obecnou povahu rizik obchodování s finančními instrumenty na spravedlivém a nezavádějícím základě. Proto se musíte ujistit, že vaše rozhodnutí bylo provedeno na informovaném základě a minimální byste měli brát v úvahu všechny níže uvedené informace.

3. Prohlášení

 1. Obchodování je velmi spekulativní a riskantní. Rozdílové smlouvy (kontrakty) (CFD) jsou komplexní finanční produkty, z nichž většina nemá stanovenou lhůtu splatnosti. Proto nastává splatnost pozice CFD v den, kdy se rozhodnete zavřít existující otevřenou pozici. CFD kontrakty, které jsou produkty s pákovým efektem, přinášejí vysokou míru rizika a mohou mít za následek ztrátu celého investovaného kapitálu. Obchodování s CFD je vysoce spekulativní, a proto je vhodné pouze pro ty klienty, kteří: (a) rozumějí a jsou ochotni převzít ekonomické, právní a další rizika, která jsou s tím spojené, (b) jsou finančně ochotni převzít riziko ztráty až do výše svého investovaného kapitálu a (c) rozumějí a jsou informováni o CFD kontraktech a dalších podkladových aktivech. Klient prohlašuje, zaručuje a souhlasí s tím, že on/ona chápe uvedená rizika, je ochoten a schopen, finančně i jinak, převzít rizika obchodování s CFD. Před rozhodnutím obchodovat, by se měl klient ujistit, že pochopil příslušná rizika a vzal v úvahu svou úroveň zkušeností a v případě potřeby vyhledá nezávislou radu. Klient je zodpovědný za všechny ztráty, které utrpěl na jeho účtu. V důsledku toho by měl být klient ochoten ztratit veškerý svůj investovaný kapitál.
 2. Rizika spojená s transakcemi v rámci kontraktů CFD. Při obchodování s CFD musíte brát v úvahu následující hlavní rizika: • CFD jsou pákové produkty; proto přinášejí vyšší míru rizika pro váš kapitál ve srovnání s jinými finančními produkty a mohou mít za následek ztrátu celého investovaného kapitálu. Je však třeba poznamenat, že společnost funguje na základě "ochraně negativního zůstatku"; to znamená, že nemůžete ztratit více než vaši počáteční investici. • Hodnota CFD kontraktů se může zvýšit nebo snížit v závislosti na tržních podmínkách a potenciál zisku by měl být vyrovnaný při významných ztrátách, které mohou vzniknout ve velmi krátkém časovém období při obchodování s CFD. • Obchodování s CFD, na rozdíl od tradičního obchodování, umožňuje obchodovat na trzích zaplacením jen nepatrného zlomku z celkové obchodní hodnoty. Znamená to však, že relativně malý pohyb na trhu může vést k proporcionálně mnohem většímu pohybu hodnoty vaší pozice. Společnost nabízí maximální pákový efekt až do maximálně 1:30 pro retailové klienty. Přečtěte si politiku pákového efektu pro různé třídy aktiv. • Klient se musí ujistit, že má na svém obchodním účtu dostatečnou marži, aby udržel otevřenou pozici. Kromě toho musí klient průběžně monitorovat jakékoliv otevřené pozice, aby zabránil uzavření pozic z důvodu nedostupnosti finančních prostředků; je třeba poznamenat, že Společnost není zodpovědná za to, že vás o takových případech neupozorní, no může tak učinit.
 3. Finanční trhy mohou rychle kolísat, aby odrážely události, které jsou mimo kontrolu společnosti a/nebo vaší kontroly; v důsledku toho se ceny stávají volatilními. Jednou z forem volatility cen je "gapping" (cenové mezery), ke kterému dochází tehdy, když dojde k náhlému posunu cen z jedné úrovně na druhou. To může být způsobeno například neočekávanými hospodářskými událostmi nebo sdělováním trhu v rámci nebo mimo obchodního času. V důsledku toho společnost nemůže být schopna provést vaše pokyny v požadované ceně. To může nastat i tehdy, jestliže na trhu neexistuje dostatečná podkladová likvidita.
 4. Konflikty zájmů. Společnost je smluvní stranou všech transakcí uzavřených na základě Klientské smlouvy a jako takové mohou být zájmy společnosti v rozporu se zájmy klienta. Politika střetu zájmů je k dispozici na webových stránkách společnosti.
 5. Ceny jsou stanoveny společností a mohou se lišit od cen uvedených jinde. Společnost poskytne ceny, které mají být použity při obchodování a oceňování pozic klienta v souladu se svými zásadami a postupy pro obchodování. Z tohoto důvodu nemusí přímo odpovídat tržní úrovni v reálném čase v okamžiku, kdy nastane prodej opcí.
 6. Práva na podkladová aktiva. Klient nemá žádná práva nebo povinnosti týkající se podkladových instrumentů nebo aktiv souvisejících s CFD.
 7. Telefonické objednávky a okamžitá realizace. Tržní příkazy realizováno přes telefon prostřednictvím Obchodní místnosti (Dealing room) společnosti jsou zhotoveny, když telefonní operátor společnosti vysloví souhlas slovem "dohoda" nebo "hotovo" po zadání objednávky. Po takovém potvrzení od telefonního operátora si klient koupil nebo prodal a již nemůže zrušit objednávku. Při zadávání objednávek přes "Obchodní místnost" společnosti klient souhlasí s takovou okamžitou realizací a akceptuje riziko této funkce okamžité realizace.
 8. Společnost není poradcem nebo zmocněncem pro zákazníka. Pokud společnost poskytuje obecná doporučení o trhu, tak takové obecné doporučení nepředstavují osobní doporučení ani investiční poradenství a nebere v úvahu žádnou z osobních okolností nebo investičních cílů klienta a nejsou ani nabídkou k obchodování nebo žádostí na nabídku na obchodování v libovolném CFD. Každé rozhodnutí klienta obchodovat kontrakty CFD se společností a každé rozhodnutí o tom, zda je transakce vhodná nebo správná pro klienta, je nezávislé rozhodnutí samotného klienta. Společnost nepůsobí jako poradce nebo jako fiduciární správce (důvěrník) klienta. Klient souhlasí s tím, že společnost nemá vůči klientovi žádnou fiduciární povinnost a není odpovědná za a neodpovídá za žádné závazky, nároky, náhrady škody, náklady a výdaje, včetně nákladů na právní poradenství, které vznikly v souvislosti s klientem podle obecných doporučení týkajících se obchodování nebo přijetí či nepřijetí jakýchkoli opatření založených na jakýchkoliv obecných doporučeních nebo informacích poskytnutých společností.
 9. Doporučení nejsou zaručeny. Obecná doporučení o trhu poskytnuté společností jsou založena výhradně na posouzení jejího personálu a měly by se za také i považovat. Klient bere na vědomí, že vstupuje do jakýchkoliv transakcí, podle jeho vlastního úsudku. Všechny poskytnuté doporučení na trhu jsou pouze obecné a mohou nebo nemusí být v souladu s tržními pozicemi nebo záměry společnosti anebo jejích přidružených společností. Obecná doporučení společnosti o trhu jsou založeny na informacích, o kterých se předpokládá, že jsou spolehlivé, ale společnost však nemůže a ani nezaručuje jejich přesnost, ani úplnost, ani neprezentují to, že po takových obecných doporučeních se sníží nebo odstraní riziko spojené s obchodováním s CFD kontrakty.
 10. Žádné záruky zisku. Neexistují žádné záruky zisku ani vyhnutí se ztrátě při obchodování s CFD. Klient neobdržel žádné takové záruky od společnosti nebo od jejích zástupců. Klient si je vědom rizik spojených s obchodováním s CFD a je finančně schopen snášet taková rizika a snést jakékoliv vzniklé ztráty.
 11. Rizika
  a. Technické rizika
  • Obchodování na internetu. Jestliže klient obchoduje on-line (přes internet), společnost neodpovídá za žádné škody, ztráty, poškození, náklady nebo výdaje způsobené přímo nebo nepřímo jakoukoli poruchou nebo poruchou přenosu komunikačního systému, počítačového zařízení nebo obchodního softwaru, ať už patřícímu společnosti, klientovi, jakékoliv burze nebo systému vypořádání nebo zúčtování.
  • Telefonní příkazy. Společnost není odpovědná za přerušení, poruchu nebo nefunkčnost telefonních zařízení a nezaručuje dostupnost telefonu. Kvůli vyvarování se pochybností je si klient vědom, že společnost nemůže být kdykoliv dostupná na telefonu a proto si klient může zadávat objednávky prostřednictvím on-line přístupu na obchodní platformu společnosti. b. Tržní podmínky. Klient bere na vědomí, že v případě mimořádných tržních podmínek společnost nemusí být schopna provést pokyny klienta a proto se může doba, po kterou se provádějí pokyny a žádosti prodloužit. c. Komunikace.
  • Společnost nenese žádnou odpovědnost za jakoukoli ztrátu, která vznikla v důsledku opožděné nebo neobdržení komunikace, kterou společnost zaslala klientovi.
  • Společnost nenese žádnou odpovědnost za jakoukoli ztrátu, která vznikne v důsledku zašifrovaných informací zaslaných klientovi společností, ke kterým bylo přistoupeno prostřednictvím neautorizovaných prostředků.
  • Společnost nenese žádnou odpovědnost za žádné neobdržené nebo nepřečtené interní zprávy odeslané klientovi prostřednictvím obchodní (ých) platformy (-em); v případě, že zpráva nebude přijata nebo přečtena do 3 (tří) kalendářních dnů, zpráva se automaticky odstraní.
  • Klient je výlučně odpovědný za ochranu jakýchkoli informací obsažených v komunikaci, které od společnosti obdržel. • Společnost nenese žádnou odpovědnost za jakoukoliv ztrátu v důsledku oprávněného/neoprávněného přístupu třetích osob ke všem informacím mezi společností a klientem. d. Událost vyšší moci. V případě události vyšší moci klient akceptuje riziko vzniku ztráty.
  e. Daně. Klient se musí ujistit, že investování do CFD kontraktů nepodléhá dani a/nebo jiným povinnostem v jurisdikci klienta. Klient je zodpovědný za všechny daně a/nebo jakékoli jiné povinnosti, které mohou vzniknout v souvislosti s jeho obchody.
 12. Náklady, swapová hodnota a jiné okolnosti. Před investováním do CFD musí být klient seznámen se všemi souvisejícími náklady, jako je spread(y), provize a swap (y). Pro účely tohoto prohlášení se swap rozumí jako "úrok" připočítán nebo odečten za držení pozice otevřené přes noc. Swap pro pozici otevřenou ve středu a drženou přes noc je třikrát vyšší než v ostatních dnech; Důvodem je, že den valuty obchodování otevřeného přes noc ve středu by byl obvykle sobota, ale protože banky jsou zavřené, den valuty je pondělí a klient má navíc 2 (dva) dny úroku. Od pátku do pondělí se swap účtuje jednou.
 13. Chyby systému exspirace. V případě, že systém exspirace z nějakého důvodu selže, automaticky identifikuje neexspirované opce a určí jich na exspiraci v souladu s hodnotami historicky uloženými v archivu. Pokud nějaká pozice neexspiruje včas, systém vygeneruje oznámení manažerovi rizika a zaměstnanci pro dodržování pravidel, ve kterém budou uvedeny všechny informace o pozici, aby se daly vyřešit manuálně.

Odškodnění. Společnost je zapojena do fondu pro odškodnění investorů pro klienty investičních společností regulovaných v Kyperské republice. Klient bude mít nárok na odškodnění v rámci fondu pro odškodnění pro investory, pokud společnost není schopna plnit své závazky a povinnosti vyplývající z pohledávky klienta. Jakákoli kompenzace poskytnuta klientovi z fondu pro odškodnění investorů nesmí překročit dvacet tisíc EUR (20 000 EUR). Platí to pro souhrnné pohledávky klienta vůči společnosti.

CFD kontrakty jsou komplexními instrumenty a jsou vystaveny vysokému riziku rychlé ztráty finančních prostředků kvůli pákovému efektu.

Na 71.36% účtů retailových investorů dochází k finančním ztrátám při obchodování s CFD kontrakty u uvedeného poskytovatele.

Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak fungují CFD a zda si můžete dovolit, podstoupit vysoké riziko, ztráty finančních prostředků.

JA/MY JSEM SI PŘEČETL, ROZUMÍM A SOUHLASÍM S PROHLÁŠENÍM O ZVEŘEJNĚNÍ RIZIKA A OBCHODNÍMI POLITIKAMI A POSTUPY UVEDENÝMI VÝŠE.

 

Česky
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 74.50% účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.