Jste zde

  • :
  • Domů > Terms & Conditions

Terms & Conditions

Poznámka: Anglická verze této smlouvy je rozhodující verzí a má přednost, vždy když existuje rozpor mezi anglickou verzí a ostatními verzemi.

Obsah

 

1. Úvod

2. Rozsah smlouvy a poskytování služeb

3. Začátek smlouvy a právo na zrušení

4. Trvání smlouvy

5. Provize za služby

6. Otevření účtu

7. Kategorizace klientů

8. Vhodnost a přiměřenost

9. Oprávněné osoby a neautorizované používání účtu

10. Dodržování platných zákonů a nařízení

11. Definice kontraktů na rozdíl

12. Konflikt zájmů

13. Kotace a ceny

14. Umísťování a vykonávání objednávek a oznamování transakcí

15. Elektronické obchodní podmínky

16. Přístup

17. Objednávky

18. Realizace objednávek a aktivní tvorba trhu

19. Měna

20. Omezení přijímání objednávek

21. Minimální a maximální velikost obchodu

22. Zrušení a vybrání objednávek

23. Potvrzení a chyby

24. Pákový efekt, Marže a Zabezpečení

25. Provize, Poplatky a Pokuty

26. Swapy

27. Konta odbřeměněná od Swapu

28. Ostatní náklady

29. Ochrana záporného zůstatku

30. Zisky a ztráty

31. Jednotlivé kapitálové a kryptoměnové produkty

32. Podmínky platné pro specifické obchodovací platformy

33. Stimuly a jiné obchodní výhody

34. Vklady a Platby

35. Výběry

36. Klientské Peníze

37. Neaktivní a nečinné účty

38. Archivace obchodních účtů MT4

39. Neplnění a náprava neplnění

40. Ukončení bez neplnění

41. Události způsobené vyšší mocí

42. Vyloučení, omezení, odškodnění a odpovědnost

43. Zastoupení a záruky

44. Zneužívání trhu a zakázané tradingové metody

45. Průzkum

46. Změna, ukončení a likvidace účtů

47. Komunikace

48. Nahrávky,vedení záznamů a sledování komunikace

49. Dotazy, stížnosti a spory

50. Zdaňování

51. Rozhodné právo a jurisdikce

52. Osobní údaje a ochrana osobních údajů

53. Duševní vlastnictví

54. Přidělování

55. Změny

56. Smíšené

57. Definice a interpretace

 

1.Úvod

 1. Tato Klientská Smlouva (dále jen "Smlouva" nebo "Smluvní podmínky") je stanovena mezi Trade Capital Markets (TCM) Limited (ex. Leadcapital Markets Limited) (dále jen "my", "nás", "naše", "naše" "Společnost") a Klientem (dále jen "Klient "," Vás "," Váš "a" Vy ").

 

 1. Společnost Trade Capital Markets (TCM) Limited je autorizována a regulována Komisí pro Kotace cenných papírů a jako Kyperská Investiční společnost provádí Klientovi určené Investiční a Doplňkové Služby a Činnosti v rámci poskytování Investičních Služeb a provádění Investičních Činností, podle Zákona o regulovaných Trzích a dalších souvisejících záležitostech z roku 2017, zákon 87 (Ι) / 2017, ve znění pozdějších změn nebo nařízení (dále jen "zákon"), s licencí CIF číslo 227/14. Společnost je registrována na Kypru podle zákona o společnostech s registračním číslem HE 324232. Adresa společnosti je 128-130 Lemesos Avenue, podlaží 3, Byt 301, Strovolos 2015 Nikósie, Kypr, telefon: + 357 22 030446, email: info@tradecapitalmarkets.com.

 

 1. Tato Klientská Smlouva bude upravovat všechny Transakce mezi Společností a Klientem. Tuto Smlouvu byste si měli přečíst a důkladně jí porozumět, včetně sekce Aktiv a Pravidel Společnosti, které naleznete na webové stránce Společnosti v sekci o Regulaci. Také včetně Pravidel Provádění, Pravidel pro Konflikt Zájmů, Pravidel fondu na Kompenzaci Investora, Pravidel na Vyřizování Stížností, Pravidel Kategorizace Klienta spolu s Prohlášením o Zveřejnění Rizik a Prohlášením o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů a jakékoli další dokumenty, které jsme Vám poskytli nebo vám v budoucnu poskytneme.

 

 1. Žádné ustanovení v této smlouvě nezbavuje ani neomezuje žádnou povinnost, který máte v souladu se Směrnicí o trzích finančních nástrojů (MiFID) a kyperským zákonem o Investičních službách a činnosti regulovaných Trhů z roku 2017 (zákon 87 (I)/2017, (dále jen "směrnice") nebo směrnicemi a rozhodnutími CySEC (dále jen "pokyny", "ustanovení") a v případě rozporu mezi touto Smlouvou a pokyny CySEC bude mít přednost směrnice CySEC.

 

 1. Tato smlouva je Vám poskytnuta v angličtině, což je oficiální jazyk společnosti, a v angličtině budeme komunikovat po dobu trvání této smlouvy.

 

 1. V této smlouvě mají všechna slova začínající na velká písmena a výrazy psané velkým písmem význam uvedený v Odstavci 26, Definice a interpretace.

 

 1. Společnost neposkytuje klientovi žádnou formu investičního poradenství, správu portfolia, právní, finanční, daňovou nebo jinou radu, doporučení nebo názory. Jakýkoliv marketingový materiál nebo informační průzkum, technická analýza nebo analýza trhu, která může být poskytnuta Klientovi prostřednictvím našich webových stránek a obchodních platforem, není navržena s ohledem na osobní profil, finanční situaci nebo obchodní zkušenost individuálního klienta, a proto by neměla být interpretována jako investiční rada, doporučení nebo jako žádost o jakékoliv transakce s finančními nástroji. Před smlouvou a pokyny CySEC bude mít přednost směrnice CySEC.

 

2.Rozsah smlouvy aPoskytování Služeb

Tato smlouva představuje základ, podle kterého budeme s Vámi přistupovat k transakcím a podle které se bude řídit každá Transakce uzavřená nebo vzniklá mezi vámi a námi poté, co tato smlouva nabude účinnosti. Obchodování s CFD nese vysokou míru rizika a může vést ke ztrátě celého původního vkladu. Naše obchodní služba není vhodná pro všechny. Úplné vysvětlení rizik spojených s obchodováním s CFD je uvedeno v prohlášení o Zveřejnění Informací o Riziku a měli byste si před tím, než s námi uzavřete tuto smlouvu, důkladně přečíst a plně porozumět těmto rizikům.

Trade Capital Markets (TCM) Limited působí prostřednictvím webových stránek tradecapitalmarkets.com, trade.com, finexo.com, které umožňují online obchodování.

3.Započatí Smlouvy aPrávo na zrušení

3.1. Smlouva nabývá účinnosti tím, když klient dokončí proces otevření účtu a Společnost ho akceptuje jako nového Klienta, jakmile Vás informujeme o tom, že jsme přijali Vaši žádost o založení účtu u nás.

3.2. Smlouvu můžete zrušit písemným sdělením během prvních čtrnácti (14) dnů od jejího začátku. Právo na zrušení Smlouvy nebude platné, pokud jste provedli jakýkoliv obchod, a takový obchod byl ovlivněn jakoukoliv cenovou fluktuací na trhu nebo v případě, že klient přijal na základě žádosti jakékoliv investiční nebo doplňkové služby. Pokud jste nezadali žádný obchod, společnost vám vrátí částku, kterou jste vložili. Pokud Smlouvu nezrušíte tak, jak je uvedeno výše, Smlouva bude nadále platná, pokud nebude ukončena v souladu s příslušnými ustanoveními Smlouvy.

4.Trvání Smlouvy

Smlouva nabývá účinnosti ode dne zahájení, který je uveden v části "Zahájení Smlouvy a Právo na Zrušení", na dobu neurčitou/neomezenou až do jejího ukončení, jak je uvedeno ve Smlouvě.

5.Provize za Služby

5.1. Akceptujete, že jsme jediným vykonavatelem v souvislosti s vašimi obchody; proto upravujeme Bid a Ask ceny. Budeme jednat jako zprostředkovatel vašich transakcí, s výjimkou případů, kdy se s Vámi dohodneme jinak. Můžeme odeslat vaše žádosti k provedení třetím stranám, poskytovatelům likvidity, avšak smluvně jsme jediným partnerem vašich obchodů a každá transakce se provádí v našem jménu. My řešíme jakékoliv konflikty, které mohou vzniknout, a to, jak zvládnout tyto konflikty nabízíme v našich Pravidlech pro Konfliktu Zájmů.

5.2. Budeme se vámi zabývat pouze na základě provádění příkazů, jestliže:

a) Vy jednáte jako jediný majitel účtu, a ne jako agent (nebo správce) jménem někoho jiného. To znamená, že nesmíte vstoupit do transakcí jménem jiných stran bez našeho výslovného souhlasu. Pokud vystupujete jako zástupce, nepřijmeme vašeho zmocnitele jako klienta, pokud nebude písemně dohodnuto jinak.

 

b) Zabýváme se vámi výhradně na základě provádění příkazů a neposkytujeme vám poradenství v souvislosti s jakýmkoli aspektem zadávání obchodů nebo jejich provádění. Souhlasíte s tím, že pokud není v této smlouvě uvedeno jinak, nejsme povinni:

i. Vás ujišťovat o vhodnosti transakcí

ii. Radit Vám a monitorovat jednotlivé transakce

iii. Uskutečňovat Margin Calls

iv. Uzavřít jakoukoli Transakci, kterou jste otevřeli, bez ohledu na to, že jsme mohli dříve podniknout podobné akce ve vztahu k této Transakci nebo jakékoli jiné.

5.3. Jelikož vztahy mezi vámi a námi jsou výhradně na základě provádění, nebudete mít nárok požádat nás, abychom vám poskytli investiční poradenství ohledně jakékoliv Transakce nebo udělali jakékoliv vyjádření, které Vás bude povzbuzovat k otevření konkrétní Transakce. Na základě vlastního uvážení můžeme poskytnout informace:

a) ve vztahu k jakékoli Transakci, na kterou jste se ptali, zejména pokud jde o postupy a rizika spojená s touto Transakcí a způsoby minimalizace rizik; a

b) prostřednictvím faktických informací o trhu, avšak nemáme povinnost zveřejňovat takové informace, a v případě, že Vám poskytneme takové informace, nebude to v žádném případě představovat investiční poradenství. Společnost nevydá žádnému klientovi žádná doporučení ani stanoviska v souvislosti s transakcí, aby klient mohl přijmout investiční rozhodnutí.

5.4. Jakékoli prohlášení, doporučení nebo stanovisko poskytnuté každému klientovi, včetně jakýchkoli prohlášení nalezených na jakékoliv internetové stránce, které jsme vytvořili nebo prezentovali, našimi zaměstnanci, zmocněnci nebo přidruženými osobami, nejsou navrženy s ohledem na osobní profil, finanční situaci nebo zkušenosti klienta, a proto by neměly být interpretovány jako investiční poradenství, doporučení, stanovisko a/nebo jako žádost o jakékoliv transakce s finančními nástroji.

5.5. Vy, jako klient, uznáváte, že byste měli vždy provádět jakékoliv transakce na základě vlastního uvážení a nikdy nebudete jednat podle doporučení, analýzy ani názoru, který poskytuje Společnost, jakékoliv přidružené společnosti nebo zaměstnanci. Všechny vyjádřené názory mohou být pro autory osobní a nemusí odrážet názory společnosti Trade Capital Markets (TCM) Limited.

5.6. V případě, že jsme písemně souhlasili s tím, že vztahy mezi vámi a námi jsou na poradenském základě, investiční poradenství, které vám můžeme poskytnout, bude předmětem naší Smlouvy o Investičních Poradenských Službách.

5.7. Bez ohledu na část 5.6 souhlasíte s tím, že náš vztah k obchodování je čistě zprostředkovatelský a spoléháte se výlučně na váš vlastní úsudek při otevírání, zavírání, částečném zavírání nebo odmítnutí otevření nebo při ukončení Transakce. Co se týče provádění příkazů a poradenství, nebudeme, pokud nedošlo k podvodu, při úmyslném selhání nebo nedbalosti brát jakoukoliv odpovědnost za jakékoli ztráty (včetně, bez omezení na nepřímé nebo následné ztráty nebo ztráty příležitostí nebo zisků vyplývajících z jakéhokoliv selhání při očekávání zisku), náklady, výdaje nebo škody, které jste utrpěli, vyplývající z jakékoliv nepřesnosti nebo neúplnosti jakýchkoli informací nebo rad nebo nevhodnosti jakýchkoli rad, které vám poskytl některý ze zaměstnanců Společnosti nebo třetí strana včetně, bez omezení na informace nebo rady týkající se kterékoliv z vašich transakcí s námi.

5.8. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že pokud za žádných okolností nenabídneme žádnou radu nebo nedoporučujeme, abyste podnikli nějaké kroky ve vztahu k jakékoli Transakci, neznamená to, že vám doporučujeme, abyste tyto kroky neudělali nebo Transakci nepodnikli vůbec. S výhradou našeho práva odstranit nebo uzavřít jakoukoli Transakci za konkrétních okolností uvedených v této smlouvě, každá Transakce, kterou jste otevřeli v důsledku nepřesnosti nebo chyby, přesto zůstane platná a závazná ve všech ohledech na Vaší i naší straně. Aniž bychom zlehčovali jakékoliv jiné omezení naší odpovědnosti obsažené jinde v této smlouvě, maximální výška naší odpovědnosti za jakékoliv ztráty, které byste mohli utrpět v souvislosti s jakoukoli radou, kterou jsme Vám poskytli v souvislosti s Transakcí, bude omezena na trojnásobek Provize nebo Spread v souvislosti s touto transakcí.

5.9. Berete na vědomí, že informace obsažené v sekci Aktiv jsou pouze orientační a mohou být v době otevření nebo zavření Transakce nepřesné. Aktuální část Aktiv bude verze zobrazována na našich webových stránkách, které mohou být čas od času aktualizovány.

5.10. Než s námi začnete obchodovat, podnikneme veškeré přiměřené kroky, abychom vám poskytli jasné vysvětlení všech provizí, spreadů, poplatků, financování a jiných poplatků, kterým budete podléhat. Tyto poplatky ovlivní Vaše čisté zisky z obchodování (v případě jejich existence) nebo zvýší vaše ztráty.

5.11. Vyhrazujeme si právo žádat, abyste nám zaplatili nebo uhradili jakékoli daně nebo poplatky v případě změny základu daně nebo daňové legislativy. Vyhrazujeme si také právo účtovat si provizi za poskytnutí tržních údajů za konkrétních okolností.

5.12. Tato smlouva je smlouvou uzavřenou na dálku, mezi jinými se řídí Zákonem o Distribuci Spotřebitelských a Finančních Služeb na dálku N.242 (I)/2004, kterým se provádí směrnice EU 2002/65/ES, podle níž se nevyžaduje podpis Smlouvy a Smlouva má stejnou pravomoc a práva jako právoplatně podepsaná Smlouva.

5.13. Uděláme všechny přiměřené kroky, abychom vám poskytli nejlepší provádění příkazů v souladu s pokyny CySEC, ESMA a MiFID a Politikou uzavírání pokynů, když provádíme transakce vaším jménem. Zásady, které jsme zavedli s cílem dosáhnout nejlepší provedení příkazů, jsou podrobně uvedeny v naší Politice uzavírání pokynů. Naše zásady týkající se Politiky uzavírání pokynů jsou k dispozici na naší webové stránce nebo poštou na požádání. Pokud nám neoznámíte jinak, bude se to považovat za souhlas s našimi pravidly týkajícími se Politiky uzavírání pokynů spolu se všemi ostatními relevantními pravidly, a to po vstupu této smlouvy. Pokud nesouhlasíte, vyhrazujeme si právo odmítnout poskytování našich služeb.

5.14. Můžeme využít jiné členy naší Skupiny nebo třetí strany při provádění práce v našem jménu v souvislosti se službami, které poskytujeme v rámci této smlouvy, včetně provádění marketingových kampaní, shromažďování a zpracování informací o klientech, specializovaných softwarových a IT služeb nebo jiných podpůrných služeb pro klienty. Takoví Poskytovatelé Služeb mohou být umístěni v rámci Evropské unie nebo mimo ni a tam, kde se rozhodneme s nimi spolupracovat, a to v souladu s platnými zákony a předpisy. Budeme vždy zodpovědní za poskytnuté služby v souladu s podmínkami této smlouvy s výjimkou Události Vyšší Moci, kde jsme zodpovědní za chování a práci poskytovatelů našich služeb v souvislosti s prací a činnostmi podniknutými v našem jménu. Budeme používat renomované a kompetentní Poskytovatele Služeb a také budeme mít přiměřené kontroly výběru a monitorování výkonu práce, kterou vykonávají v našem jménu.

6.Otevření účtu

6.1. Jakmile dokončíte proces žádosti o otevření účtu a jste Společností přijat jako Klient, získáváme nárok používat všechny osobní informace, které jste poskytli, podle našeho vlastního uvážení a v souladu s nařízením EU o Všeobecné Ochraně Osobních Údajů, které můžete použít pro jakékoli další otázky, které můžete považovat za nezbytné, berouc v úvahu okolnosti. Jako klient naší Společnosti rozumíte, že jste se zavázali spolupracovat s námi a poskytovat požadované informace co nejrychleji, také jsme oprávněni provádět jakékoli další vyhledávání, které považujeme za nutné.

6.2. Očekáváme, že informace, které nám poskytnete ve formuláři k otevření účtu, jsou vždy pravdivé a přesné, pokud nám písemně nesdělíte jinak. Jako klient máte povinnost písemně informovat o jakékoli změně nebo neúplnosti poskytnutých informací.

6.3. Vaše přijetí jako Klienta neznamená, že Společnost je povinna automaticky schvalovat a přijímat jakékoli budoucí žádosti o nové účty z vaší strany.

7.Kategorizace Klientů

7.1. Podle platných pravidel musí Společnost kategorizovat své Klienty do jedné z následujících kategorií: Retailový Klient, Profesionální Klient nebo Oprávněná Protistrana. Kategorizace závisí od informací, které jste poskytli ve formuláři Žádost o Otevření Účtu a podle ustanovení zákona. Budeme Vás písemně informovat o vašem typu zařazení podle platných předpisů a máte právo požádat o jinou kategorizaci.

7.2. Typ vaší kategorizace určuje úroveň ochrany, kterou máte k dispozici podle platných právních předpisů. "Retailový Klient" má k dispozici nejvyšší dostupnou regulační ochranu. Mezi Retailové Klienty patříte v souladu s platnými právními předpisy podle těchto podmínek:

 

a) pokud splňujete definici Profesionálního Klienta nebo Oprávněné Protistrany, upozorníme Vás, že by se s Vámi mělo zacházet jako s Profesionálním Klientem nebo Oprávněnou Protistranou; a

 

b) můžete požádat o odlišnou kategorizaci klienta od té, kterou jsme vám přidělili, ale vyhrazujeme si právo odmítnout takovou žádost. Pokud požadujete jinou kategorizaci a souhlasíme s takovou žádostí, ochrana poskytovaná programem CySEC se sníží.

 

c) Pokud se rozhodneme s vámi zacházet, nebo pokud žádáte o zacházení s Vámi, jako s Profesionálním Klientem nebo Oprávněnou Protistranou, poskytneme vám úplné podrobnosti o jakýchkoliv omezeních úrovně regulační ochrany, kterou by taková odlišná kategorizace znamenala.

7.3. Kategorizace Klienta může být kdykoli změněna podle uvážení Společnosti. Klient je písemně informován společností ve vztahu k jakýmkoli změnám.

8.Vhodnost aPřiměřenost

8.1. Společnost použije informace, které jste poskytli ve formuláři Žádost o Otevření Účtu, abychom na základě vašich znalostí a zkušeností v oblasti investic posoudili, zda je služba nebo finanční nástroj pro Vás vhodný. Nabízíme různé typy účtů s různými charakteristikami a vlastnostmi na základě osobních okolností každého klienta.

 

8.2. V závislosti na vašich znalostech a zkušenostech a typu Transakcí, které jste obecně u nás uskutečnili, některé z těchto typů účtů nemusí být pro Vás k dispozici. Vyhrazujeme si právo provést Váš účet po předchozím písemném upozornění na jiný typ účtu, pokud přiměřeně zhodnotíme, že jiný typ účtu je pro vás vhodnější. Také si vyhrazujeme právo kdykoli změnit vlastnosti a kritéria způsobilosti našich účtů a o těchto změnách Vás budeme informovat na našich webových stránkách e-mailem nebo prostřednictvím naší Elektronické Obchodní Služby.

 

8.3. Nebudeme prověřovat a nebudeme kontrolovat Transakce, do kterých jste vstoupili.

 

8.4. Pokud jste klasifikováni jako klient s potřebnými zkušenostmi a znalostmi, tak máme podle příslušných Zákonů a nařízení právo předpokládat, že máte dostatečné znalosti a zkušenosti, abyste pochopili rizika spojená s obchodováním s komplexními nástroji a abyste si udělali vlastní úsudek o riziku jakékoli Transakce, do které vstupujete. V tomto případě budete moci obchodovat s libovolnou úrovní pákového efektu zvolenou podle vlastního uvážení, s výhradou jakýchkoliv maximálních omezení úrovně pro každý nástroj, stanovených Společností nebo platnými zákony.

 

8.5. Pokud jste kvalifikovaní jako klienti s menšími nebo žádnými zkušenostmi a znalostmi, abychom mohli posoudit vaše znalosti a zkušenosti v oblasti obchodování, budeme od vás požadovat, abyste nám poskytli více informací o vašich znalostech a zkušenostech a využívání pákového efektu přes Formulář Žádosti o Otevření účtu. Kromě toho budete muset pochopit a akceptovat riziko spojené s obchodováním s komplexními nástroji a přečíst si a akceptovat Dokument o Zveřejnění Rizik. V případě, že jste klasifikováni jako méně zkušení nebo nezkušení klienti s menšími vědomostmi, pro důvod případného selhání bude vaše maximální míra pákového efektu stanovena CySECem.

 

8.6. Účel vhodnosti a přiměřenosti je poskytnout nám prostředky k posouzení Vašich znalostí a zkušeností, abychom zjistili, zda jsou komplexní Finanční nástroje, jako například CFD, pro Vás vhodné na to, abyste mohli investovat. Proto Vás prosíme, abyste zvážili každé riziko, které Vám bylo prokázáno v důsledku posouzení Vaší vhodnosti.

 

9.Oprávněné osoby a neautorizované použití účtu

 

9.1. Váš účet a příslušné přístupové kódy, které Vám byly poskytnuty během procesu registrace, můžete používat jen vy nebo Oprávněné osoby podle ustanovení týkajících se Oprávněných osob uvedených níže. Nesmíte povolit žádné jiné osobě, aby používala váš účet. Vždy se budete chránit tím, že nikdy nezanecháte bez dozoru zařízení, které používáte k obchodování s námi nebo pro přístup na naše obchodní platformy, abyste se ujistili, že žádná jiná osoba nebude mít přístup k Vašemu účtu a přístupovým kódům.

 

9.2. Pokud v případě oprávněného užívání Vašeho účtu způsobíte jakoukoliv ztrátu, jste jedinou výhradně odpovědnou osobou. Jakmile si všimnete jakýkoli neoprávněný přístup k Vašemu účtu, měli byste bez zbytečného odkladu informovat Oddělení Zákaznické Podpory Společnosti buď písemně, telefonicky nebo přes Live Chat. V rámci Obchodních hodin Váš účet okamžitě po přijetí příslušného upozornění zmrazí. Pokud pošlete upozornění mimo pracovních hodin, bude účet zmrazen nejpozději po přijetí oznámení.

 

9.3. Pokud je z naší strany zjištěna podezřelá neoprávněná činnost, můžeme vás o ní informovat, ale nejsme povinni to udělat. V situacích, kdy máme důvodné podezření, že třetí osoba užívá Váš účet bez Vašeho souhlasu, můžeme podle našeho uvážení pozastavit přístup k vašemu Účtu, dokud nedostaneme Vaše potvrzení o autorizaci. Nejsme zodpovědní za jakékoli zpoždění při rychlém zjišťování a následném pozastavení takového přístupu.

 

9.4. Některé oprávněné osoby, například příbuzní prvního stupně, mohou mít povoleno obchodovat s naší Společností pouze v případech, kdy Společnost poskytla svůj předchozí písemný souhlas, protože oprávněná osoba poskytla veškerou potřebnou KYC dokumentaci od našeho klienta, důkaz o rodinném vztahu a dokončila přehodnocení vhodnosti.

 

9.5. Oprávněné osoby žádného klienta nemohou jednat jako oprávněné osoby pro jiného klienta. Pokud to považujeme za nutné, Společnost má právo odmítnout jakoukoliv navrhovanou oprávněnou osobu a pozastavit nebo ukončit souhlas takové Oprávněné osoby pro přístup k Vašemu účtu.

 

9.6. Jakákoliv započatá obchodní činnost nebo objednávky zadané Vašimi Oprávněnými osobami jsou pro Vás závazné vzhledem k tomu, že jste jedinou odpovědnou osobou pro sledování obchodní činnosti Oprávněných osob, kterým jste poskytli povolení pro přístup k Vašemu účtu.

 

9.7. Budete jedinou odpovědnou osobou za jakékoliv ztráty, které utrpíte prostřednictvím účtu konáním jakékoliv z Vašich Oprávněných osob, i v případech, kdy tyto osoby překročily vaši autoritu nebo jednali bez vašeho souhlasu nebo konaly jinak podvodně. V případě, že chcete ukončit autorizaci poskytnutou Vaší Oprávněné Osobě, kontaktujte nás se svou žádostí písemně.

 

10.Dodržování platných zákonů a nařízení

10.1. Společnost může změnit podmínky Smlouvy z jakéhokoli z následujících důvodů:

a) při změnách ve fungování produktů nebo služeb nabízených Společností, na které se vztahují ustanovení Podmínek;

b) zavedení nových produktů nebo služeb Společností, na které se vztahují ustanovení Obchodních podmínek;

c) změny v systémech IT používaných pro poskytování služeb společností, na které se vztahují Smluvní podmínky.

d) změny zákona upravující výrobky nebo služby nabízené Společností,

e) na žádost CySEC nebo jakéhokoli jiného orgánu nebo v důsledku změny nebo očekávané změny Platných Předpisů.

f) pokud Společnost zjistí, že některý pojem ve smlouvě není v souladu s platnými předpisy.

 

10.2. V případě změny ustanovení Smlouvy nebo Poplatků Společnosti Vám Společnost poskytne potřebné informace o změně na webových stránkách Společnosti.

10.3. Klient, který nevyjádří svůj souhlas s navrhovanými změnami Smlouvy nebo poplatků Společnosti, může před datem účinnosti vznést a vypovědět Smlouvu na základě oznámení o zániku nebo s okamžitým účinkem.

10.4. Jakékoliv transakce uskutečněné mezi vámi a Trade Capital Markets (TCM) Limited mohou být podmíněné pravidly Burzy, místy výkonu, poskytovateli likvidity nebo cenového kanálu a zúčtovacího střediska, jehož prostřednictvím se provádějí. Můžeme se rozhodnout, že nebudeme uzavírat Transakci, pokud se domníváme, že taková Transakce může porušovat platné zákony a předpisy nebo pravidla burzy, míst výkonu nebo poskytovatelů likvidity nebo pravidla kupní ceny, podle toho, do které kategorie spadá.

10.5. Na žádost od burzy, zúčtovacího střediska nebo jakéhokoliv regulačního orgánu o poskytnutí jakýchkoli informací ve vztahu k Vám, Vašim transakcím nebo účtem můžeme zveřejnit požadované informace bez Vašeho dalšího souhlasu nebo potvrzení. Na základě našeho průzkumu souhlasíte s tím, že s námi spolupracujete na poskytnutí všech potřebných informací v souvislosti s takovým vyšetřováním nebo žádostí a uvědomujete si, že podle platných zákonů a nařízení nejsme oprávněni vás informovat o příslušné žádosti nebo dotazu ve vztahu k Vašim účtům a následně se vzdáváte jakýchkoli nároků, které byste mohli vůči nám mít, protože jsme Vám neoznámili poskytnutí těchto informací.

11.Definice kontraktů na rozdíl

11.1. Obchodování s kontrakty na rozdíly nese vysokou míru rizika a není vhodné pro členy široké veřejnosti, ale pouze pro ty investory, kteří rozumějí, uznají a jsou ochotni převzít ekonomické, právní a jiná rizika, finanční podmínky, finanční zdroje, životní styl a povinnosti a jsou schopni převzít ztrátu celé své investice a mají znalosti a zkušenosti s pochopením obchodování s CFD. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že jste obdrželi, přečetli a pochopili naše Prohlášení o poskytnutí informací o Riziku.

11.2. Finanční nástroje, které Společnost nabízí, jsou CFD v jejich celistvosti, tj. Komplexní derivátové finanční nástroje, jejichž hodnota je odvozena od množství podkladových aktiv (akcie obchodované na burze, měnové páry, termínované komodity atd.). CFD nabízené Společností jsou bilaterální smlouvy mezi dvěma stranami, které jsou označeny jako deriváty "Over The Counter" (OTC). V případě CFD, s nimiž obchodujete v naší obchodní platformě, jednáme jako vaše strana, jinými slovy, jednáme jako obchodní zástupce.

11.3. Při obchodování formou OTC nebo OTC smlouvou („OTC“) o derivátech, jako je obchod CFD, se hodnota a platební závazky ve vztahu k těmto cenám stanoví s ohledem na cenový pohyb podkladového finančního nástroje nebo referenčního bodu. Tak při zadávání objednávky na nákup nebo prodej CFD můžete spekulovat o pohybu ceny základního Finančního nástroje. Klient by měl pochopit, že výkyvy cen podkladových aktiv budou mít vliv na hodnotu jakéhokoli derivátového finančního nástroje, jako jsou CFD. Klient bere na vědomí a připouští, že zatímco ceny CFD jsou odvozeny z cen podkladových aktiv, neznamená to, že cena CFD bude odpovídat ceně základního aktiva. Riziko ztráty se zvyšuje v případě, že se na obchodování s CFD používá páka. Některé jurisdikce uplatňují horní hranici pákového efektu, která má větší právní sílu jako tato smlouva o Investičních Službách.

11.4. Při obchodování na CFD nekupujete nebo neprodáváte příslušný Finanční Nástroj (například fyzickou akci, měnový pár nebo komoditu), protože nejste vlastníkem tohoto finančního nástroje a nedošlo k jeho fyzické dodávce.

11.5. Nadále máme právo ukončit poskytnutí podkladového aktiva CFD, pokud je tak rozhodnuto v interních pravidlech společnosti nebo vždy, když se domníváme, že došlo ke změně nebo se očekává významná nepříznivá změna s ohledem na mimo jiné emitenta takového nástroje, která může způsobit pozastavení nebo narušení obchodování s tímto nástrojem nebo způsobit podstatné zvýšení jeho volatility nebo finančních výsledků emitenta na daném nástroji nebo kterékoliv z jeho přidružených stran nebo kvůli úvahám týkajícím se nejistoty na trhu nebo faktorům, které jinak významně ovlivňují trh.

11.6. V případě, že ukončíme poskytování obchodování s CFD finančním nástrojem na základě této smlouvy, Vás budeme informovat a požádáme Vás o ukončení všech Vašich otevřených pozic na tomto nástroji do určitého data. Uznáváte a poskytnete nám své oprávnění pro spravedlivé zacházení s cílem ukončení vašich stávajících pozic ke konkrétnímu datu v současných tržních cenách stanovených Společností.

12.Konflikty Zájmů

12.1. Berete na vědomí, že jednáme jako zprostředkovatel při výkonu obchodů s Klienty a že můžeme profitovat z jakýchkoli ztrát způsobených Klientovi.

12.2. Kromě toho berete na vědomí, že my a naše Přidružené Společnosti poskytujeme široké škále klientů různorodý rozsah finančních služeb a mohou vzniknout okolnosti, ve kterých my, naše Přidružené Společnosti nebo Příslušná Osoba. můžeme mít významný zájem o transakci s Vámi nebo pro Vás a při nichž může vzniknout střet zájmů mezi vámi a zájmy jiných klientů nebo smluvních stran nebo námi.

12.3. Podle zákona jsme povinni podniknout všechny dostatečné kroky k identifikaci střetů zájmů mezi námi, našimi Přidruženými Společnostmi a Příslušnými Osobami a našimi klienty nebo mezi klienty navzájem, které vznikají při poskytování našich investičních služeb.

12.4. Zde jsou příklady takových materiálních zájmů a konfliktů zájmů:

a) Můžeme uskutečnit nebo zajistit uskutečnění Transakce s Vámi nebo Vaším jménem, ​​v souvislosti s nimiž my, naše Přidružené Společnosti nebo Příslušná Osoba mohou mít jiné přímé nebo nepřímé hmotné zájmy;

b) Můžeme provést hedgové transakce před (tj v očekávání) nebo po přijetí žádosti nebo informací o navrhované žádosti o otevření nebo zavření Transakce, abychom mohli řídit naše riziko ve vztahu k Transakci/ím, které otevíráte nebo o nich uvažujete, které mohou mít vliv na cenu, kterou zaplatíte nebo dostanete v souvislosti s takovými transakcemi, a jakékoliv zisky vytvořené takovými transakcemi mohou být uchovány námi nebo přidruženými společnostmi, aniž jsme Vás o tom informovali;

c) Můžeme dorovnat Vaši Transakci transakcí dalšího Klienta tím, že budeme jednat jeho jménem stejně jako Vaším;

d) V souladu s pokyny CySEC můžeme platit třetím stranám a přijímat od třetích stran (a nebýt zodpovědný za vás účet) výhody, provize a/nebo odměny, které jsou placené nebo přijaté v důsledku uskutečněných Transakcí. Kromě toho můžeme kompenzovat i další klienty, které jste si zvolili, že je budete následovat nebo kopírovat;

e) Podle této smlouvy můžeme vytvořit trh s Transakcemi, které uzavíráte;

f) Můžeme obchodovat na Podkladovém Trhu, na kterém jsou Vaše Transakce na našem vlastním účtu nebo na účtu někoho jiného; také můžeme poskytnout investiční poradenství nebo poskytnout jiné služby jinému klientovi, které se týkají nebo souvisejí s Vašim Podkladovým trhem, a ve vztahu k Vašim Transakcím.

12.5. Provozujeme politiku nezávislosti, která od našich zaměstnanců vyžaduje, aby konali ve vašem nejlepším zájmu a vyvarovali se jakýchkoli střetů zájmů při poskytování našich služeb. Kromě toho máme zavedené organizační a administrativní kontroly ke zvládnutí uvedených střetů zájmů tak, abychom byli přiměřeně přesvědčeni, že se zabrání riziku poškození klientů v důsledku jakéhokoli konfliktu. Tyto organizační a administrativní kontroly jsou uvedeny v naší Politice Konfliktu Zájmů, která je Vám k dispozici na naší webové stránce nebo poštou na požádání.

12.6. Kromě obecných okolností stanovených v bodě 12 (2), nejsme povinni zveřejnit, že my, naše Přidružené Společnosti nebo Příslušné Osoby máme podstatný zájem o konkrétní Transakci s vámi nebo pro vás nebo že v konkrétních okolnostech existuje konflikt zájmů za předpokladu, že jsme tyto konflikty zvládli v souladu s naší Politikou konfliktu Zájmů. Pokud se domníváme, že opatření v rámci naší Politiky Konfliktu Zájmů nepostačují k zvládnutí konkrétního konfliktu, informujeme Vás o charakteru daného konfliktu, abyste mohli rozhodnout, jak dále postupovat. Nemáme žádnou povinnost účtovat Vám jakýkoliv zisk, provizi nebo odměnu provedenou nebo přijatou z transakcí nebo z důvodů transakcí nebo z okolností, ve kterých máme my, naše Přidružené Společnosti nebo Příslušné Osoby materiální zájem, nebo pokud za konkrétních okolností vznikl konflikt zájmů.

12.7. Berete na vědomí, a jste si vědomi toho, že konflikty zveřejněné v tomto pravidle 12 budou vznikat a souhlasíte s tím, že konáme bez ohledu na takové konflikty.

13.Kotování a Ceny

Na základě Vaší nahrané žádosti našemu Dealing Room týmu o získání vyššího nebo nižšího čísla v souladu s Pravidly 13 (2) a 13 (3), uvedeme vyšší a nižší číslo pro každou Transakci (dále jen "naše cenové nabídky a nabízené ceny").

13.2. Za otevření a zavření transakce Vám budeme účtovat následovně:

a) Rozdíl mezi nabídkou a cenou, kterou nabízíme, bude zahrnovat Market Spread (kde existuje Podkladový Trh) a náš Spread (za Váš poplatek); a pokud Vám písemně nesdělíme jinak, tak Vám nebudeme účtovat žádné dodatečné Poplatky.

13.3. Berete na vědomí, že naše Spready se za určitých okolností mohou výrazně rozšířit, a že nemusí mít stejnou hodnotu jako příklady uvedené v Sekci Aktiva na našich webových stránkách a že neexistuje omezení, jak velké by měly být. Berete na vědomí, že v době, kdy uzavřete Transakci, Spread může být větší i menší než Spread při otevření Transakce. V případě transakcí uskutečněných při uzavření příslušného trhu nebo v souvislosti s nimiž neexistuje Podkladový Trh, hodnoty, které kótujeme budou odrážet to, v co věříme, že je tržní cena daného nástroje v daném čase. Berete na vědomí, že takové údaje budou stanoveny podle našeho uvážení. Zmíněný Spread odráží náš pohled na převažující tržní podmínky.

13.4. Můžete požádat o cenovou nabídku na otevření Transakce nebo na ukončení celé nebo jakékoliv části Transakce kdykoliv během běžných obchodních hodin daného nástroje, v souvislosti s nímž chcete Transakci otevřít nebo zavřít. Mimo těchto hodin nebudeme mít žádnou povinnost, ale můžeme dle vlastního uvážení poskytnout cenovou nabídku, akceptovat a jednat ve vaší žádosti na otevření nebo uzavření Transakce. Můžeme Vás upozornit na některé nástroje, které nebudeme kotovat, omezení částek, na které budeme kotovat, nebo jiné podmínky, které se mohou vztahovat na naši kotaci, ale takové oznámení nebude pro nás závazné.

13.5. Pokud se rozhodneme poskytnout kotaci, můžeme Vám ji poskytnout elektronicky prostřednictvím našich Elektronických Obchodních Služeb nebo jinými prostředky, které Vám můžeme oznámit. Naše kótování vyššího a nižšího čísla na každý nástroj (ať už telefonicky, Elektronickou Obchodní Službou nebo jinak) nepředstavuje nabídku k otevření nebo uzavření Transakce na těchto úrovních. Transakce bude iniciovaná tím, že nabídnete to, že otevřete nebo uzavřete Transakci s ohledem na určený nástroj na úrovni, kterou jsme uvedli. V přiměřené míře můžeme akceptovat nebo odmítnout vaši nabídku kdykoliv až do provedení Transakce nebo uznáme za vhodné to, že vaše nabídka bude stažena. Transakce se otevře nebo případně uzavře jen tehdy, když bude Vaše nabídka přijata a akceptována. Akceptování nabídky na otevření nebo uzavření Transakce, a tím i na realizaci Transakce, je i potvrzením našich podmínek pro Vás.

13.6. Pokud si uvědomíme, že některý z faktorů stanovených v bodě 13 (8) není v čase nabídnutí otevření nebo ukončení transakce splněn, vyhrazujeme si právo odmítnout vaši nabídku na aktuální úrovni. Pokud jsme však již otevřeli nebo uzavřeli Transakci předtím, než jsme si uvědomili, že faktor stanovený v bodě 13 (8) nebyl naplněn, můžeme podle našeho vlastního uvážení buď považovat takovou Transakci za neplatnou již od začátku, nebo ji zavřít při naší aktuální ceně. Můžeme Vám však umožnit otevřít nebo zavřít Transakci, přičemž v takovém případě budete vázáni otevřením nebo zavřením takové Transakce, přesto, že body v odstavci 13 (8) nebyly splněny.

13.7. Faktory uvedené v bodě 13 (7) zahrnují, ale nejsou omezeny na následující skutečnosti:

a) kotaci je třeba získat od nás, tak jak je stanoveno v bodě 13 (6);

b) kotace nesmí být vyjádřena nebo uváděna jako "pouze orientační" nebo na podobném základě;

c) pokud získáte kotaci telefonicky, musí být poskytnuta osobě, která je naším obchodníkem, a Vaše nabídka na otevření nebo zavření Transakce musí být poskytnuta během téhož telefonického rozhovoru, v němž jste získali kotaci;

d) pokud získáte kotaci elektronicky prostřednictvím našich Služeb Elektronické Obchodní Služby, Vaše nabídka na otevření nebo zavření Transakce a naše přijetí nabídky musí být poskytnuty, dokud je nabídka stále platná;

e) cenová nabídka nesmí být Zjevně Chybná;

f) když nabídnete otevření Transakce, počet akcií, kontraktů nebo jiných jednotek, v souvislosti s nimiž má být Transakce otevřená, nesmí být ani menší než Minimální Velikost, ani větší než Normální Velikost na Trhu;

g) když nabídnete uzavření části, ale ne celé otevřené Transakce, tak část Transakce, kterou chcete uzavřít, a část, která by zůstala otevřená, pokud jsme přijali vaši nabídku, nesmí být menší než Minimální Velikost;

h) nesmí nastat Událost Vyšší Moci;

i) když nabídnete otevření Transakce, v souvislosti s vámi nemůže dojít k porušení smlouvy, a také nesmíte jednat takovým způsobem, který by spustil Porušení Smlouvy;

j) telefon nebo Elektronická konverzace, ve které nabídnete otevření nebo zavření Transakce, nesmí být ukončena dříve, než akceptujeme a přijmeme vaši nabídku;

k) když nabídnete otevření nebo zavření jakékoli Transakce, otevření Transakce nesmí vést k překročení jakéhokoli kreditu nebo jiného limitu, který se vztahuje na Vaše obchody.

13.8. Vyhrazujeme si právo odmítnout jakoukoliv nabídku na otevření nebo zavření Transakce, která je větší než Normální Velikost na Trhu. Naše kotace na Transakci, která se rovná nebo je větší než Běžná Velikost na Trhu, není zaručena v rámci žádného konkrétního procenta jakéhokoli Podkladového trhu nebo související tržní nabídky a naše akceptování Vaší nabídky může podléhat zvláštním podmínkám a požadavkům, které Vám doporučíme v čase akceptování vaší nabídky. Při objednávce Vás budeme informovat o Normální Velikosti na Trhu pro konkrétní nástroj.

13.9. Pokud je Vaše Transakce námi akceptována předtím, než nabídnete uzavření nebo otevření Transakce, naše kotace se přesune na Váš prospěch (například pokud cena klesá, když kupujete, nebo pokud cena stoupá, když prodáváte) a vy souhlasíte s tím, že můžeme ale nemusíme projít takovým pozměňováním cen. Výsledkem takové akce je, že úroveň, na které nabídnete otevření nebo zavření Transakce, bude po přijetí námi změněna na výhodnější cenu. Berete na vědomí, že je v našem nejlepším zájmu, abychom změnili úroveň vaší nabídky způsobem uvedeným v tomto bodě a souhlasíte s tím, že jakákoliv nabídka změněna v souladu s tímto Bodem, jakmile ji přijmete, vede k plně závazné dohodě mezi námi. Je na našem plném uvážení, kdy pro Vás zlepšíme ceny, ale měli byste brát na vědomí, že obecně děláme jen zlepšování cen, pokud je trh, se kterým obchodujete, velmi volatilní. Rovněž byste měli mít na paměti, že zvýšení cen děláme pouze v rámci přípustných limitů a vyhrazujeme si právo uvedené v bodě 13 (6), abychom odmítli jakoukoli nabídku, kterou jste otevřeli nebo zavřeli Transakci. Abychom předešli pochybnostem, tento bod nám neumožňuje měnit vaši nabídkovou cenu, pokud by to vedlo k otevření nebo zavření (podle okolností) Transakce za méně výhodnou cenu než Vaše nabídka.

14.Umísťování a Vykonávání Objednávek a oznamování Transakcí

14.1. Nabízíme Vám pouze služby, spočívající v provádění pokynů klientů, v souvislosti s transakcemi, které se týkají nástrojů obchodovaných na burze, jako jsou smlouvy o rozdílu (CFD) na měny, akcie, indexy, drahé kovy nebo jakékoliv jiné finanční nástroje nebo komodity, které jsou převážně k dispozici na obchodování prostřednictvím naší služby Elektronického obchodování a jiných dodatečných služeb, na kterých se můžeme čas od času písemně dohodnout.

14.2. Otevírání Transakcí

Transakci otevřete "pořízením nebo prodejem". V této smlouvě se Transakce, která se otevírá formou "nákupu", označuje jako "buy" a může se v našich obchodních vztazích s Vámi nazývat i "long" nebo "long pozice", a Transakce, kterou prodáváte - "prodej", se označuje jako "Sell" a může se v našich obchodech s Vámi nazývat i "short" nebo "short pozice".

a) Při otevření pozice buy bude Otevřená úroveň vyšší číselnou hodnotou, kterou jsme kótovali pro Transakci (ASK cena) a když otevřete Sell, Otevírací úroveň bude nižší hodnotou, kterou jsme uvedli pro Transakci (BID cena).

b) Transakce musí být vždy provedena na určitý počet lotů, kontraktů nebo jiných jednotek, které tvoří podkladový nástroj.

c) Každá otevřená Transakce bude pro Vás závazná bez ohledu na to, že otevřením Transakce můžete překročit jakýkoliv kredit nebo jiný limit, který se vztahuje na Vás nebo na vztahy mezi námi.

14.3. Uzavření Transakce

a) Nedatované Transakce

i) Subjekt této smlouvy může kdykoli uzavřít otevřenou Nedatovanou transakci nebo jakoukoli její část, a to kdykoliv.

ii) Pokud uzavíráte nedatovanou Transakci, uzávěrka bude, pokud uzavíráte nedatovanou "Buy" transakci, nižší hodnota, kterou jsme uvedli a pokud uzavíráte nedatovanou "Sell" Transakci, vyšší hodnota, kterou jsme uvedli.

b) Transakce s uplynutím platnosti

i) Subjekt této smlouvy může otevřít nebo zavřít otevřenou Transakci s uplynutím platnosti nebo jakoukoliv část takové otevřené Transakce s uplynutím platnosti kdykoliv před posledním obchodním dnem pro tento nástroj.

ii) Podrobnosti o Posledním platném Obchodovacím Čase pro každý nástroj budou pro Vás obvykle k dispozici nebo si je od nás můžete vyžádat. Je vaší povinností uvědomit si poslední obchodní datum, případně Čas vypršení platnosti pro konkrétní nástroj nebo produkt.

iii) Pokud ukončíte Transakci s Uplynutím Platnosti před posledním obchodním dnem pro daný nástroj, úroveň uzavření bude, pokud je Transakce "buy", nižší hodnota, kterou jsme kótovali, a pokud je Transakce "sell", pak to bude vyšší hodnota kotace.

iv) Pokud neuzavřete Transakci s Uplynutím Platnosti v souvislosti s daným nástrojem v průběhu posledního obchodovacího dni nebo před ním, v souladu s bodem 14.3. (b) (v) ukončíme Vaši Transakci s Uplynutím Platnosti ihned po zjištění úrovně uzavření Transakce s Uplynutím Platnosti. Berete na vědomí, že je Vaší povinností uvědomit si Poslední obchodovací Čas a jakékoliv Spready, které můžeme uplatnit, když zavíráte Transakci s Uplynutím Platnosti.

v) Můžeme od Vás akceptovat pokyny na automatické provedení všech Vašich Transakcí s Uplynutím Platnosti na další smluvní období, aby automaticky nevypršela. Případně můžete požádat, abychom přijali pokyny týkající se expirace konkrétní Transakce s Uplynutím Platnosti. Berete na vědomí, že je Vaší zodpovědností informovat se o trvání platnosti Transakce a že přerušení transakce může mít za následek vznik ztráty na Vašem účtu. Každá dohoda o přeložení Transakce je zcela na našem uvážení a vyhrazujeme si právo odmítnout přeložení Transakce nebo Transakcí navzdory jakýmkoli instrukcím, které jste nám poskytli, pokud budeme jednat oprávněně, pokud by v důsledku přeložení došlo k překročení jakéhokoli kreditního nebo jiného limitu, který se vztahuje na Vaše vztahy s námi. Pokud provedeme přeložení, původní Transakce s Uplynutím Platnosti bude uzavřena v době posledního obchodovacího data nebo těsně před ním, a bude připravena na vypořádání a tím pádem se vytvoří nová Transakce s Uplynutím Platnosti; kde otevření a uzavření transakcí bude realizováno za normálních podmínek.

14.4. Nahlašování Transakcí

Na základě požadavků MIFID II jsme povinni hlásit všechny transakce obchodované na Finančních nástrojích, a to jak na nebo mimo regulované trhy nebo na výkonných místech v rámci Evropské unie. Následně nás neodvolatelně pověřujete, abychom dodržovali naše povinnosti při podávání zpráv, pravidelně poskytovaly kompletní zprávu o všech transakcích CFD, našemu místnímu regulátorovi CySEC, navíc na základě téhož závazku jste povinni poskytnout na požádání jakékoli další informace, které mohou být nezbytné.

Na požádání Společnosti může být nutná následující dokumentace:

V případě fyzických osob se na základě požadavků MIFID II vyžadují identifikační informace v závislosti na zemi bydliště, například identifikační číslo Conca.

Pro právnické osoby se vyžaduje Identifikátor Právnické Osoby (LEI), 20-číselný abecední kód založený na normě ISO 17442, vypracované Mezinárodní organizací pro normalizaci (ISO).

V případě nedodržení výše uvedených požadavků si vyhrazujeme právo pozastavení Vašeho účtu, zrušení Vašeho přijetí jako našeho Klienta/ky nebo ukončení této smlouvy.

Odškodníte nás za jakékoliv ztráty, nároky, škody a výdaje, které nám vzniknou v důsledku Vašeho nesplnění požadavků této Smlouvy.

15.Elektronické Obchodní Podmínky

15.1. Prohlašujete a zaručujete, že jste si vědomi všech platných předpisů, které se vztahují na Elektronické Obchodní Služby, které používáte a že Vaše používání Elektronických Obchodních Služeb bude korespondovat se všemi platnými předpisy a touto smlouvou ve znění změn a pozdějších doplnění.

15.2. Nemáme žádnou povinnost přijmout, provést nebo zrušit celou nebo část transakce, kterou chcete provést nebo zrušit prostřednictvím služby Elektronického Obchodování. Bez omezení výše uvedeného, ​​neneseme žádnou odpovědnost za přenosy, které jsou nepřesné nebo námi nebudou přijaty a my můžeme provést jakoukoli Transakci za podmínek, jaké jsme akceptovali.

15.3. Opravňujete nás, abychom jednali v souladu s jakýmkoli pokynem, který jste nám poskytli nebo který jsme od Vás dostali v souvislosti s kteroukoli Elektronickou obchodní službou, kterou používáte ( "Pokyn"). Nejsme povinni provést žádný pokyn ani neprovést nebo jinak uskutečnit žádnou konkrétní Transakci a nemusíme ani uvést důvody, proč jsme danou Transakci odmítli. Budete zodpovědní za pravdivost a přesnost, pokud jde o obsah a formu jakýchkoliv Pokynů od Vás. Berete na vědomí, že v případě zjevně nepřiměřených cen nebo objemů budeme mít právo zrušit Transakci a taková Transakce nebude pro nás závazná.

15.4. Berete na vědomí, že máme právo jednostranně a s okamžitým účinkem pozastavit nebo ukončit (kdykoliv s příčinami nebo bez předchozího upozornění) všechny nebo jakékoliv části jakékoliv služby Elektronického Obchodování nebo přístup k jakékoliv službě Elektronického Obchodování, změnit charakter, složení nebo dostupnost jakýchkoliv Elektronických Obchodních Služeb nebo změnit limity, které stanovujeme na obchodování, které můžete provádět prostřednictvím jakékoliv naší Služby Elektronického obchodování.

15.5. Podle bodu 4 jsou všechny ceny uvedené v libovolné Elektronické Obchodní Službě orientační a podléhají neustálé změně.

16.Přístup

16.1. Použití jakéhokoli vysokorychlostního nebo automatizovaného systému pro zadávání hromadných údajů v jakékoliv Elektronické Obchodní Službě bude povoleno pouze s předchozím písemným souhlasem prováděným podle našeho vlastního uvážení.

16.2. Neodpovídáme za žádné reklamace, ztráty, škody, náklady nebo výdaje, včetně poplatků za právní zastoupení, které jsou způsobeny přímo či nepřímo jakýmkoli porušením nebo selháním jakéhokoliv přenosového nebo komunikačního systému nebo počítačového zařízení, které nám patří, ani za žádné ztráty, výdaje, náklady nebo odpovědnost, kterou jste utrpěli v důsledku poskytnutých pokynů nebo jiné komunikace prostřednictvím internetu. Budete výhradně zodpovědní za veškeré Pokyny a za přesnost všech informací odeslaných prostřednictvím internetu pomocí Přístupových Kódů. Nebudeme provádět žádný příkaz, dokud Vám objednávku nepotvrdíme a zaslání objednávky samo o sobě nebude mít za následek vznik závazné Transakce a Smlouvy mezi vámi a námi.

16.3. Existují rizika spojená s používáním technologie mobilního obchodování, jako je například duplicita pokynů, latence poskytovaných cen a další problémy, které jsou výsledkem mobilního připojení. Ceny zobrazované na naší mobilní platformě jsou pouze indikátorem realizovatelných sazeb a NEMUSÍ odrážet skutečnou realizovanou cenu objednávky. Naše mobilní funkce využívá obvody veřejné komunikační sítě pro přenos zpráv. Nebudeme nést odpovědnost za žádné okolnosti, ze kterých budete mít za následek zpoždění cenové nabídky nebo neschopnost obchodovat způsobenou problémy s přenosem dat nebo jakýmikoli jinými problémy, které jsou mimo naši přímou kontrolu, které zahrnují, ale nejsou omezeny jen na sílu mobilního signálu, latenci nebo jakékoliv jiné problémy, které mohou vzniknout mezi vámi a jakýmkoli poskytovatelem internetových služeb, poskytovatelem telefonních služeb nebo jiným poskytovatelem služeb. Některé z funkcí, které jsou k dispozici v našem Online Nástroji na Obchodování, nemusí být k dispozici v naší funkci pro mobilní zařízení.

16.4. Jste povinen uchovávat vaše uživatelská jména a hesla tajné a zajistit, aby třetí strany neměly přístup k našemu Online obchodovacímu Zařízení. Aniž jsou dotčena jiná ustanovení této smlouvy, budete zodpovědný za všechny Transakce nebo Kontrakty provedeny prostřednictvím Vašich Přístupových Kódů, a mohou být neoprávněné.

16.5. Neodpovídáme za jakoukoliv ztrátu, odpovědnost nebo náklady vyplývající z jakéhokoli neoprávněného použití našeho Online obchodovacího Zařízení. Na požádání nás odškodníte, ochráníte a chráníte před a proti všem ztrátám, závazkům, rozsudkům, žalobám, řízení, nárokům, škodám a nákladům vyplývajícím z jakéhokoli jednání nebo nečinnosti jakoukoli osobou, která používá naše Online Obchodní Zařízení použitím Vašich určených přístupových kódů (uživatelská jména a/nebo hesla) bez ohledu na to, zda jste takové použití povolili.

16.6. Zodpovídáte za umožnění počítačovému systému (systémem), poskytnout Vám přístup k elektronickému obchodovacímu Zařízení nebo i za jeho využívání, jakož i za uskutečnění všech dohod s jakýmikoliv telekomunikačními dodavateli, nebo i když je přístup k našemu elektronickému obchodnímu Zařízení poskytovaný prostřednictvím serveru třetí strany, zodpovídáte za jakoukoliv takovou třetí stranu, která je potřebná pro získání přístupu k našemu Online obchodovacímu Zařízení; ani my, ani žádná společnost, která si udržuje, provozuje, vlastní, licencuje nebo poskytuje služby v souvislosti s naším Online Obchodním Zařízením, neposkytuje žádné záruky, pokud jde o dostupnost, užitečnost, vhodnost vybavení, software nebo opatření.

16.7. Použití Služeb Elektronického Obchodování: V případě, že Vám poskytneme přístup ke službě Elektronického Obchodování, poskytneme Vám během trvání této smlouvy osobní, omezenou, nevýhradní, odvolatelnou, nepřenosnou a nepodléhatelnou licenci na používání Elektronické Obchodní Služby podle a v přísném souladu s podmínkami této smlouvy. Můžeme poskytovat určité části Služeb Elektronického Obchodování pod licencí od třetích stran a Vy budete dodržovat jakékoli dodatečné omezení týkající se používání, které Vám můžeme někdy sdělit nebo které budou jinak předmětem dohody mezi vámi a těmito třetími stranami, to znamená poskytovateli licencí.

16.8. Zajišťujeme Elektronické Obchodní Služby pouze pro Vaše osobní použití a pouze pro účely a podle Podmínek této smlouvy.

16.9. Nesmíte přímo nebo nepřímo prodávat, pronajímat ani poskytovat naše Elektronické Obchodní Služby ani libovolnou část Služeb Elektronického Obchodování žádné třetí straně kromě případů, které jsou povoleny touto smlouvou. Berete na vědomí, že všechna vlastnická práva Elektronických Obchodních Služeb jsou vlastnictvím nás nebo jakýchkoli vhodných poskytovatelů třetích stran, které jsme vybrali a které nám poskytují všechny nebo část Elektronických Obchodních Služeb nebo nám poskytují přístup k Službám Elektronického Obchodování nebo jejich příslušnými poskytovateli licencí a jsou chráněny autorskými právy, ochrannými známkami a jinými právními předpisy o duševním vlastnictví a jinými platnými právními předpisy. Nebudete dostávat žádná autorská práva, práva duševního vlastnictví ani jiná práva na Služby Elektronického Obchodování kromě těch, které jsou výslovně uvedeny v této smlouvě. Budete chránit a neporušovat tato vlastnická práva Elektronických Obchodních Služeb a dodržovat naše rozumné požadavky na ochranu smluvních, zákonných a běžných práv poskytovatelů služeb třetích stran Elektronických Obchodních Služeb. Pokud se dozvíte o jakémkoliv porušení vlastnických práv poskytovatelů služeb třetích stran v Elektronických Obchodních Službách, okamžitě nám to sdělíte písemně.

16.10. V případě, že obdržíte veškeré údaje, informace nebo Software prostřednictvím Elektronické Obchodní Služby jiné, než je ta, kterou jste oprávněni dostat podle této smlouvy, budete nás okamžitě informovat a nebudete jakýmkoli způsobem využívat takové údaje, informace nebo software.

16.11. U některých Služeb Elektronického Obchodování může být software stažen v jednom nebo více systémech, avšak za žádných okolností není dovoleno používat Elektronickou Obchodní Službu na více systémech najednou.

16.12. Uskutečníte veškeré přiměřené kroky, abyste zajistili, že počítačové viry, červy, softwarové bomby nebo podobné položky nezavíří Váš systém nebo software, který používáte pro přístup k našim Elektronickým Obchodním Službám.

16.13. My a naši poskytovatelé licencí (podle okolností) si ponecháme práva duševního vlastnictví ve všech prvcích Softwaru a takovém softwaru a databázích obsažených v Elektronických Obchodních Službách a Vy nebudete za žádných okolností mít snahu nebo zájem o jiné prvky než je stanoveno v této smlouvě.

17.Objednávky

17.1. Na základě našeho vlastního uvážení můžeme od vás přijmout "Objednávku". Objednávka je nabídka na otevření nebo zavření Transakce, pokud se naše cena posune na nebo nad rámec úrovně, kterou jste určili. Příklady těchto objednávek jsou:

a) Příkaz k zastavení, který je v pokynech na řešení, pokud se naše kotace stane pro Vás méně příznivou a která se obecně používá k zajištění jistých rizik;

b) Limitní příkaz, je to pokyn v případě, že naše kotace stane pro Vás výhodnější;

c) Tržní objednávka, která je pokynem na nákup nebo prodej "teď" v určené velikosti za nejlepší dostupnou cenu pro danou velikost;

d) Kontingentní/případný příkaz, který se vztahuje na dvojici pokynů, které stanoví, že pokud se provede jedna objednávka, pak se automaticky zadá druhá objednávka; a

e) Jestliže jeden zruší jiný příkaz, který se vztahuje na dvojici objednávek, které stanoví, že pokud se provede jedna objednávka, druhá objednávka se automaticky zruší a může se použít k ochránění před jistým rizikem.

Můžete určit, že se má použít Objednávka:

a) do uzávěrky následujícího pracovního dne pro příslušný Podkladový trh ( "Denní objednávka"), který na vyhnutí se pochybnosti bude obsahovat jakékoliv jednodenní obchodní seance na podkladovém trhu;

b) na dobu neurčitou ( "Good To Tilled Objednávky" nebo "Objednávky GTC"), které pro vyloučení pochybností budou zahrnovat jakékoli jednodenní obchodní seance na podkladovém trhu.

17.2. Na základě našeho vlastního uvážení můžeme akceptovat objednávky, které se použijí během jiného obchodovacího času. Můžeme jednat na základě jakékoli takové objednávky bez ohledu na to, zda je dosažena nebo překročena specifikovaná úroveň ve vztahu k uvedené objednávce. Aby se předešlo pochybnostem, všechny nespecifikované objednávky budou považovány za správné až do zrušení objednávek, protože tento pojem je na trhu všeobecně známý.

17.3. Pokud se vaše objednávka spustí, budeme se snažit otevřít/zavřít Transakci, které se týká Vaší Objednávky a jednat v souladu s naší povinností nejlepšího provádění příkazů. V případě objednávky Stop budeme usilovat o otevření/zavření Transakce na úrovni, která je stejná (nebo může být horší) než Vaše nastavená úroveň. V případě limitního příkazu budeme usilovat o otevření/zavření Transakce na úrovni, která je stejná nebo lepší než je Vaše nastavená úroveň. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že čas a úroveň, na kterých se provádějí Objednávky, budeme rozumně určovat my.

17.4. Používáním našich Objednávek vysloveně potvrzujete a souhlasíte s tím, že:

a) Vaší zodpovědností je pochopit, jak fungují Objednávky předtím, než umístíte jakoukoli takovou Objednávku a že nebudete zadávat Objednávky, dokud nebudete úplně rozumět podmínkám a pravidlům uzavření Objednávky.

b) Ať ​​už přijmeme Vaši objednávku, nebo ne, záleží to jen na našem uvážení. Ne všechny Objednávky jsou k dispozici ve všech Transakcích, ani ve všech Elektronických Obchodních Službách.

c) Když umístíte a my akceptujeme Vaši objednávku, tak obchodujete výhradně s námi a ne na podkladovém trhu.

d) Spuštění Vaší Objednávky souvisí s našimi "bid" a "offer" nabídkami, ne s "bid" a "offer" cenami na podkladovém Trhu. Naše "bid“ a "offer" ceny se mohou lišit od "bid" a "offer" cenových nabídek na podkladovém Trhu. Účinek takové skutečnosti spočívá v tom, že Vaše Objednávka může být spuštěna i přesto, že náš "bid" nebo "offer" se přesune do nebo přes úroveň Vaší Objednávky jen na krátkou dobu a Podkladový Trh nikdy neobchodoval na úrovni Vaší Objednávky.

e) Pro určení, zda byla Objednávka spuštěna, budeme oprávněni (ale ne povinni), podle našeho uvážení, ignorovat jakékoli kotace, které jsme uvedli během jakýchkoliv před-tržních období, po-tržních nebo intradenních aukčních období na příslušném podkladovém Trhu během jakéhokoliv intradenního nebo jiného období pozastavení trhu na příslušném podkladovém trhu nebo během jiného období, které podle našeho rozumného uvážení může vést ke krátkodobým kurzovým výkyvům nebo jiným deformacím.

f) Po spuštění vaší Objednávky nezaručujeme, že Transakce bude otevřena nebo zavřena a ani nezaručujeme, že pokud bude otevřena nebo zavřena, že bude přesně na úrovni, na které jste umístili svůj limit.

g) Vyhrazujeme si právo zpracovávat a agregovat objednávky. Zpracovávat objednávku znamená, že vaše Objednávka je provedena ve více várkách za rozdílné ceny, což má za následek celkovou úvodní nebo uzavírací úroveň pro Vaši Transakci, která se může lišit od určené úrovně a od ceny, která by byla dosažena, pokud by byla objednávka provedena v jedné várce. Agregovat Objednávky znamená, že kombinujeme Vaši objednávku s objednávkami jiných našich klientů pro provedení jedné objednávky. Můžeme to udělat pouze tehdy, pokud se domníváme, že je zcela nepravděpodobné, že by tento postup celkově fungoval v neprospěch každého klienta, jehož objednávka má agregovat. Účinek agregace však může být ve Váš neprospěch ve vztahu k jakékoli konkrétní Objednávce. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že za žádných takových okolností nebudeme nést odpovědnost vůči Vám v důsledku tohoto zpracování nebo agregace Vašich Objednávek.

h) Akceptujete, že za určitých obchodních podmínek včetně, ale ne výlučně, velmi volatilních trhů, může být pro nás nemožné provést Vaše transakce. Za takových podmínek si vyhrazujeme právo provést Vaše objednávky za nejbližší nejlepší cenu bez ohledu na to, zda to pro Vás může být výhodné nebo nevýhodné.

i) Bez ohledu na cokoliv, co je v rozporu, jakékoliv stop lossy nebo take profit, entry stopy nebo vstupní limitní příkazy připojeny k vašemu kontraktu, který je ukončen Vaší objednávkou CFD, předtím, než bude přeložen, budou symetricky upravené (point-to -point) cenové rozdíly mezi vypršením kontraktu, který je základem Vaší původní objednávky CFD, ke dni uplynutí její platnosti a přechodem (nového) kontraktu, který je základem Vaší CFD objednávky.

 

18.Realizace objednávek aAktivní tvorba trhu

18.1. Objednávky se uskutečňují v souladu s informacemi uvedenými v sekci Aktiva na naší webové stránce. Při provádění Vašich objednávek budeme dodržovat naši povinnost Spravedlivého Zacházení se Zákazníky.

18.2. Podle platných zákonů a nařízení provádíme všechny potřebné kroky pro dosažení co nejlepšího výsledku při provádění Vašich objednávek. V našich Pravidlech Provádění Objednávek popisujeme proces, který dodržujeme, abychom se zavázali k dosažení co Nejlepšímu provedení Vaší objednávky a také kapacitu obchodů a potenciální konflikty. Pokud jde o Retailové Klienty, nejlepší možný výsledek se určuje z hlediska celkové protihodnoty představující cenu CFD v podkladovém finančním nástroji a nákladů spojených s provedením, které zahrnují všechny výdaje, které jste vynaložili, které přímo souvisejí s provedením pokynu, včetně poplatků za výkon a za provedení pokynu, poplatků za zúčtování a vypořádání a všech dalších poplatků zaplacených třetím stranám, které se na provedení pokynu účastní.

18.3. Pokud jde o provedení Vašich objednávek mimo jiné bereme v úvahu faktory nákladů, rychlost, pravděpodobnost realizace a vypořádání, velikost, povahu a jakékoliv jiné úvahy, týkající se provedení objednávky.

18.4. Jsme jediným zprostředkovatelem CFD, se kterým obchodujete, a my nabízíme ceny a obchodujeme na vlastní účet jako jediný vykonavatel pro CFD. Jako jediný zprostředkovatel se snažíme dosáhnout pro Vás co nejlepší možný výsledek, aby byl alespoň stejný, jako by se dal dosáhnout na jiných místech. Pro získání a porovnávání našich cen využíváme nezávislé zdroje cen a poskytovatelů likvidity.

18.5. Jsme Vaší smluvní stranou při každém obchodě, a proto Vás upozorňujeme na skutečnost, že když si u nás otevřete pozici, budete muset s námi uzavřít smlouvu, abyste tuto pozici mohli i zavřít. Proto nelze zavřít pozici pomocí jiné společnosti, která může poskytnout odlišné ceny nebo přenést vaši pozici na takovou společnost. Pokud obchodujete s CFD se stanoveným uplynutím platnosti, budete podléhat našim cenovým dohodám, našemu uplynutí platnosti derivátových kontraktů, včetně našich opatření k převzetí nových kontraktů.

19.Měna

Všechny transakce jsou účtovány v Základní měně, pokud se obě strany nedohodnou jinak. Po ukončení pozice CFD se veškerý výsledný majetek převede a vrátí na Váš účet ve výchozí měně. Taková konverze měny se může účtovat jako zvláštní poplatek.

20.Omezení přijímání Objednávek

20.1. V konkrétních případech nemůžeme v žádném případě dodržovat pokyny a realizovat Transakci, ovšem v případě, že takovou navrhovanou transakci odmítneme, okamžitě Vás budeme informovat, ale v žádném případě nebudeme mít povinnost poskytnout vám důvod, proč,

20.2. Vždy, při přiměřeném řízení, můžeme zcela nebo částečně odmítnout jakoukoli objednávku v případě, že nemáte dostatek finančních prostředků nebo marže k provedení konkrétní transakce s cílem zabránit případnému porušení platných zákonů a nařízení,

20.3. Ve zvlášť omezených případech, jako je například Zásah Vyšší Moci nebo případy, kdy jsou data dočasně nedostupné, např. pokud nejsou k dispozici ceny na podkladových Finančních nástrojích nebo jsou objednávky umístěny mimo pracovní dobu, nebo v době, kdy jsou na trhu silné pohyby které ztěžují stanovení příslušných tržních cen nebo když jsou vaše objednávky zadané mimo příslušných obchodovacích hodin daného Finančního nástroje a Pracovní Doby, můžeme se odchýlit od postupu stanovení cen v této Smlouvě.

21.Minimální aMaximální velikost obchodu

21.1. V žádném případě si nemůžeme podle vlastního uvážení stanovit limity, abychom mohli monitorovat Vaši schopnost vykonávat konkrétní objednávky. Za konkrétních okolností můžeme požadovat, abyste omezili počet Vašich aktuálních otevřených pozic a aby spadalo pod Vaši odpovědnost, abyste byli informováni o minimálních nebo maximálních možných velikostech obchodů naší Společnosti a požádali nás o všechny podrobnosti týkající se maximálních nebo minimálních obchodních velikostí.

21.2. Výše uvedený soubor obchodních limitů můžeme dle vlastního uvážení změnit, zvýšit, snížit, odstranit nebo zahrnout a může sestávat z následujících bodů:

a) Sledování maximálních množství objednávek a maximálních velikostí objednávek;

b) Monitorování naší celkové expozice;

c) Monitorování Cen, za které mohou být předkládány Objednávky (zahrnout (bez omezení), kontroly nad Objednávkami, které jsou v Ceně, která se v době podání objednávky výrazně liší od tržní ceny;

d) Monitorování Elektronických Obchodních Platforem (včetně (bez omezení) jakýchkoli ověřovacích postupů k zajištění toho, abyste věděli že objednávky směřují od Vás a/nebo

e) Jakékoliv jiné omezení nebo sledování, které můžeme požadovat, abychom Objednávky realizovali v souladu s platnými zákony a předpisy.

21.3. Úprava maximálních nebo minimálních velikostí obchodů je výsledkem různých faktorů a úplný popis naleznete v našich Pravidlech pro Provádění Pokynů.

21.4. Na základě našeho vlastního uvážení se můžeme vzdát jakýchkoli maximálních nebo minimálních velikostí obchodů, které mohou být kdykoliv použitelné.

22.Zrušení aVyjmutí Objednávek

22.1. Máte právo zrušit tuto smlouvu, a to tak, že nám poskytnete písemné upozornění, do 14 kalendářních dnů od oznámení toho, že jsme Vás přijali jako klienta.

22.2. V případě zrušení této smlouvy do 14 kalendářních dnů od oznámení o přijetí klienta ukončíme všechny Vaše otevřené pozice, zrušíme všechny Vaše nevyřízené objednávky a vrátíme veškerý Váš zbývající kapitál, upravený s ohledem na Vaše obchodní zisky a ztráty a včetně jakýchkoliv poplatků, které nám vzniknou v souladu s ustanovením této smlouvy.

22.3. Netržní Objednávky mohou být zrušeny prostřednictvím Systému Elektronického Obchodování. Vaše objednávky můžeme zrušit pouze tehdy, pokud to výslovně požadujete, a za předpokladu, že jsme nereagovali po dobu, za kterou jsme žádali o toto provedení. Provedené objednávky mohou být staženy nebo změněny pouze s naším souhlasem. Neodpovídáme za žádné nároky, ztráty, škody, náklady nebo výdaje, včetně poplatků za právní služby, které vznikly přímo nebo nepřímo z důvodu zrušení takové Objednávky.

23.Potvrzení a Chyby

23.1. Informace o stavu Vaší objednávky, pozic, peněžní hotovosti, úrovni vlastního kapitálu, marže a dalších Obchodních potvrzení Vám budou zaslány na obchodní účet vaší platformy. V případě, že Objednávka byla umístěna ústně, náš tým Dealing Room musí telefonicky potvrdit umístění Objednávky a po přihlášení se do Vašeho obchodního účtu byste měli mít možnost zobrazit Obchodní Potvrzení.

23.2. Jste povinen poskytnout Společnosti emailovou adresu pro účely tohoto Odstavce. Je Vaší povinností informovat Společnost o jakékoliv změně vaší e-mailové adresy (nebo jiných relevantních osobních údajů), o nepřijetí Potvrzení nebo o tom, zda jsou jakékoliv Potvrzení nesprávné, a to před potvrzením Objednávky.

23.3. Společnost vám poskytne Obchodní Potvrzení týkající se každé objednávky způsobem uvedeným výše v bodě 17.

23.4. Jste zodpovědní za kontrolu obchodních potvrzení, za Vaši pozici v hotovosti, míru vlastního kapitálu a marže, zajišťujete jejich přesnost a konzistenci a akce provádíte podle vlastního uvážení. Na základě Vaší žádosti Vám poskytneme takové vysvětlení nebo vyrozumění, které mohou být požadovány, na vysvětlení jakéhokoli obchodního potvrzení vaší finanční pozice, úrovně vlastního kapitálu a marže. Žádné z těchto vysvětlení nebo informací, které poskytujeme, by nemělo být vykládáno nebo interpretováno tak, aby obsahovalo jakoukoli formu doporučení nebo rady týkající se kroků, které byste měli nebo neměli udělat.

23.5. Pokud máte důvod se domnívat, že Potvrzení je nekonzistentní nebo pokud nedostanete žádné Potvrzení (ačkoli byla provedena Transakce), okamžitě kontaktujte Společnost písemně. Při absenci zjevné chyby se Potvrzení obchodů považují za přesvědčivé, pokud Klient během dvou (2) pracovních dnů následujících po dni přijetí Obchodního Potvrzení písemně neoznámí společnosti jejich nedoručení.

23.6. Vyhrazujeme si právo bez Vašeho souhlasu buď od začátku zrušit nebo změnit podmínky každé transakce, která obsahuje chybu nebo je založena na chybě, o které se domníváme, že je zjevná nebo hmatatelná ("Zjevná chyba" nebo Zjevně nesprávná transakce"), a pokud se podle našeho uvážení rozhodneme změnit podmínky jakékoliv takové zjevně nesprávné transakce, upravená úroveň bude taková, o jaké jsme byli oprávněně přesvědčeni, že by byla spravedlivá v době, kdy byla transakce uzavřena. Při rozhodování o tom, zda je chyba Zjevná, budeme jednat rozumně a můžeme zohledňovat veškeré relevantní informace včetně, a bez omezení, stavu Podkladového trhu v čase chyby nebo pochybení nebo nedostatku přesnosti, jakéhokoliv informačního zdroje nebo prohlášení, na jehož základě vycházíme z našich kótovaných cen. Jakýkoli finanční závazek, který jste uzavřeli nebo jste odmítli uzavřít v závislosti od obchodu s námi, se nebude brát v úvahu při rozhodování o tom, zda došlo či nedošlo ke zjevné chybě.

23.7. Pokud nedojde k podvodu, úmyslnému neplnění nebo nedbalosti, nebudeme odpovědní za žádnou ztrátu, náklady, nárok, poptávku nebo výdaje po zjevné chybě (včetně případů, kdy je Zjevná Chyba provedena jakýmkoli zdrojem informací, komentátorem nebo zaměstnancem, na kterých se s dobrou vírou spoléháme).

23.8. Pokud se vyskytla Zjevná Chyba a my se rozhodneme uplatňovat některé z našich práv. 1, a pokud jste od nás dostali v souvislosti se Zjevnou Chybou nějaké finanční prostředky. Souhlasíte s tím, že tyto peníze jsou splatné a souhlasíte s tím, že nám neprodleně vrátíte stejnou částku.

24.Pákový Efekt, Marže a Zabezpečení

24.1. Pákový efekt umožňuje klientovi iniciovat obchody mnohem větší nominální hodnoty, aniž by musel financovat celou částku. Místo toho se na iniciování obchodu použije mnohem menší suma ("marže"). Vysoký pákový efekt může výrazně zvýšit potenciální návratnost, ale stejně může výrazně zvýšit potenciální ztráty. Například pákový efekt 1:50, známý také jako požadavek na 2% marže, znamená, že potřebujete 2 000 dolarů vlastního kapitálu na zahájení obchodování s nástrojem s nominální hodnotou 100 000 USD. Požadované platby marže se liší v závislosti na poměru pákového efektu CFD, příslušného finančního nástroje, hodnoty kontraktu a Transakce.

24.2. Výchozí maximální úroveň pákového efektu je stanovena v CySEC nebo jakékoliv jiné limity stanovené příslušnými regulátory podle potřeby také podléhají našim Pravidlům pákového efektu a Marže. Ve všech případech nemají méně zkušení Retailoví Klienti možnost vybrat vyšší úroveň než je výchozí limit pákového efektu. Vy jste výhradně zodpovědní za výběr a nastavení úrovně pákového efektu pro CFD a rovněž za to, abyste chápali, jak se vypočítává marže.

24.3. Poskytnete a budete udržovat Počáteční Marži nebo zajišťovací Marži v mezích Společnosti, která ji může podle vlastního uvážení kdykoliv určit podle Specifikací Smlouvy pro každý typ finančního nástroje.

24.4. Po otevření Transakce budete muset zaplatit za tuto Transakci Marži, tak jak jsme ji vypočítali. Upozorňujeme, že Marže pro určité Transakce bude založena na procentuální hodnotě smluvní Hodnoty Transakce, a proto Marže splatná za takové Transakce bude kolísat v souladu s Hodnotou Smlouvy. Marže je platná a splatná ihned po otevření Transakce (pro Transakce, které mají kolísající Marži založenou na procentuální hodnotě smluvní Hodnoty, okamžitě po otevření Transakce a pak ihned po jakémkoliv zvýšení smluvní hodnoty).

24.5. Máte také povinnost trvalé Marže, abyste zajistili, že za každých okolností, během nichž máte otevřené Transakce, zajistíte, že zůstatek účtu, berouce v úvahu všechny realizované nebo nerealizované zisky a ztráty ("P a S"), se rovná přinejmenším počáteční marži pro všechny vaše otevřené Transakce. Pokud mezi zůstatkem na účtu (s přihlédnutím k "P a S") a celkovým požadavkem na počáteční Marži existuje schodek, budete muset zvážit následující možnosti:

Pokud očekáváte, že se trh obrátí ve Váš prospěch, můžete vložit dodatečné prostředky a udržet svou pozici otevřenou nebo zavřete a zajistíte některé nebo všechny své pozice

24.6. Nejsme povinni Vás informovat o zůstatku na účtu a požadované marži (tj. provést "Margin Call"), avšak pokud tak učiníme, Margin Call může být uskutečněn telefonicky, poštou, faxem, e-mailem nebo textovou zprávou, Margin Call se bude považovat za uskutečněný, jakmile obdržíte toto oznámení v souladu s Bodem 24.7. Rovněž se budeme domnívat, že na Vás máme požadavek Margin Call, pokud:

a) zanechali jsme zprávu s požadavkem, abyste nás kontaktovali, a Vy jste tak neučinili v přiměřené době poté, co jsme odeslali takovou zprávu; nebo

b) pokud nemůžeme odeslat takovou zprávu a vynaložili jsme přiměřené úsilí, abychom se Vás pokusili kontaktovat telefonicky (na posledním telefonním čísle, které jste nám oznámili), ale nemohli Vás kontaktovat na tomto čísle. Jakékoliv zprávy, které Vám zanecháme, a které Vás žádají, abyste nás kontaktovali, byste měli považovat za mimořádně naléhavé, pokud nestanovíme opak. Uznáváte a akceptujete to, co představuje tento přiměřený čas. V souvislosti s Podkladovým trhem může podle okolností představovat pár minut nebo jen pár vteřin. Je Vaší zodpovědností okamžitě upovědomit o jakékoli změně Vašich kontaktních údajů a poskytnout nám alternativní kontaktní údaje a zajistit, aby naše Margin Cally byly naplněny, pokud nebudete k zastižení na kontaktní adrese nebo telefonním čísle, které nám bylo oznámeno například proto, že cestujete nebo jste na dovolené nebo nejste k dispozici z důvodu náboženské dovolené. Společnost nebo jakákoli společnost v rámci skupiny neodpovídá za žádné ztráty, náklady, výdaje nebo škody, které vznikly nebo jste je utrpěli v důsledku toho, že jste tak neučinili.

24.7 Budeme mít právo kdykoli zvýšit nebo snížit požadovanou Marži v případě otevření Transakcí. Souhlasíte s tím, že bez ohledu na běžný způsob, jakým komunikujeme, budeme oprávněni Vás upozornit na změnu úrovně marží některým z následujících způsobů: telefonem, poštou, faxem, e-mailem, textovou zprávou nebo oznámením o nárůstu na naší webové stránce. Požadavky na Marži budeme zvyšovat pouze tehdy, když to považujeme za nutné, například, ale bez omezení, jako odpověď na některou z těchto skutečností:

a) změna ve volatilitě a likviditě na podkladovém Trhu nebo na Finančních Trzích obecně;

b) ekonomické zprávy;

c) společnost, jejíž nástroje představují celou vaši Transakci nebo její část, začala podléhat platební neschopnosti, má pozastavené obchodování nebo se jí udála nějaká Firemní událost;

d) měníte své obchodní návyky s námi nebo s naší přidruženou společností;

e) změnila se Vaše kreditní situace

f) vaše vystupování vůči nám nebo naší přidružené společnosti; je soustředěno na konkrétním podkladovém Trhu nebo Sektoru.

24.8. Pokud neposkytnete Margin v jasných finančních prostředcích, které jsme od Vás získali v době, kdy úroveň vaší marže dosáhla 50% („Close Out Level" nebo „Margin Close Out Level" nebo „Stop Out Level"), máme právo započít uzavírání všech pozic ve vztahu k Transakcím, pro které jste neposkytli marži, počínaje pozicemi, které jsou pro Vás nejvíce nerentabilní. V případě, že úroveň marže klesne na nebo pod 50%, budeme pokračovat s uzavíráním bez dalšího upozornění. Před uzavřením nebude žádné další upozornění. Jakékoliv takové uzavření podle tohoto ustanovení se provádí v souladu s naší povinností nejlepšího provedení v souladu s našimi Pravidly Provádění Pokynů.

24.9. V případě, že celková částka, která má být zaplacena, se rovná souhrnné částce splatné Společností, vzájemně závazky se automaticky započítají a navzájem se ruší.

Pokud celková částka splatná jednou stranou přesáhne celkovou částku splatnou druhou stranou, pak strana s vyšší souhrnnou částkou zaplatí přeplatek druhé straně a veškeré závazky na uskutečnění platby budou automaticky splněny a ukončeny. Společnost má také právo zkombinovat všechny nebo některé z vašich účtů otevřených na Vaše jméno a konsolidovat a započítávat zůstatky na těchto účtech. Tento odstavec by neměl v žádném případě porušovat odstavec 29 této dohody a jakákoli práva klientů vyplývající z Ochrany záporné bilance.

24.10. Postup Společnosti k určení pákového efektu závisí od klienta a na klientovi, a je určen mimo jiné vyhodnocením vhodnosti klienta a na bodování, které umožňuje klientovi použít předem určený pákový efekt založený na jeho znalostech a zkušenostech. Chápete a uznáváte, že budete výhradně zodpovědní za posouzení vhodnosti jakékoli investice, kterou provedete prostřednictvím nás a že se spoléháte na vlastní úsudek nebo rady od jiných poradců, ke kterým máte přístup nebo je můžete využívat pro tento účel. Více informací naleznete v našich Pravidlech pákového efektu a maržové požadavky.

24.11. Bez ohledu na výše uvedená ustanovení může Společnost kdykoliv a bez upozornění omezit pákový poměr, Spread, Marži nebo jiné parametry, pokud to považujeme za Váš zájem, nebo to je nutné podle platných zákonů a nařízení, nebo to podle vlastního uvážení považujeme za nezbytné s ohledem na převládající nebo očekávané podmínky na trhu a nestálost nebo jiné předpokládané nebo nepředvídaná rizika. I když se snažíme, abyste o takové akci byly přiměřeně upozorněni, uznáváte a souhlasíte s tím, že zejména v době zvýšené skutečné nebo očekávané tržní volatility způsobené buď předpokládanými nebo nepředvídanými politickými a ekonomickými událostmi, můžeme provést takové změny a zároveň vás o nich informovat ve stejnou dobu.

25.Provize, Poplatky a Pokuty

25.1. Poskytování služeb je podmíněno úhradou nákladů, poplatků, provizí a pokut Společnosti. Souhlasíte s tím, že nám budete platit tyto poplatky a náklady (včetně a bez omezení, spready, poplatky, úroky a další poplatky) v takových sazbách, které jsou námi čas od času oznámeny, nebo zveřejněny v naší Online obchodovací Aplikaci a tím, že akceptujete tyto Smluvní podmínky, berete na vědomí, že jste si přečetli, porozuměli a přijali informace uvedené na stránce a v sekci o aktivech, která je zveřejněna na naší webové stránce, přičemž všechny takové poplatky a Náklady (včetně a bez omezení, spready, poplatky, úroky a jiné poplatky) jsou zpřístupněny. Máte právo požadovat a Společnost Vám na požádání poskytne analytický rozpis příslušných nákladů.

25.2. Vyhrazujeme si právo kdykoliv a podle vlastního uvážení měnit, modifikovat, upravovat, mazat nebo přidávat jakékoliv z těchto provizí a poplatků. Po změně těchto poplatků a provizí (dále jen "Změny") budeme odesílat tyto změny do naší Online obchodovací Aplikace nebo Vás budeme o nich jiným způsobem informovat. Každé takové oznámení se považuje za dostatečné a je Vaší povinností konzultovat nebo pravidelně kontrolovat informace uvedené v rozvrhu spreadů a podmínek na naší online obchodovací aplikaci, pokud se jedná o takové změny. Z tohoto důvodu byste měli čas od času prozkoumat rozvrh spreadů a podmínek v naší Online obchodovací aplikaci, abyste se předem ujistili o takových změnách. S výjimkou případů a dále v rozsahu stanoveném jinak v této smlouvě budou všechny změny účinné do pěti (5) kalendářních dnů po jejich prvním odeslání do naší Online obchodovací Aplikace nebo poprvé, kdy vstoupíte do konkrétního nástroje pro obchodování po provedení takových změn, záleží od toho, co nastane dříve. Vaše pokračování v používání naší Online obchodovací Aplikace po zveřejnění jakýchkoliv změn bude považováno za souhlas s takovými změnami a budete se řídit těmito Smluvními Podmínkami v upraveném znění. Pokud nechcete, abyste byli vázáni těmito Změnami, měli byste přestat používat naši Online obchodovací Aplikaci a okamžitě nás informovat písemně.

25.3. Vedle výše uvedených nákladů, provizí a Poplatků budete zodpovědní za platbu jakýchkoliv dalších poplatků a provizí, které by mohly vzniknout v důsledku poskytování našich služeb, včetně, ale bez omezení, všech použitelných DPH (pokud existují) a jiných poplatků nebo daní a všech ostatních poplatků, které vznikly v souvislosti s jakoukoli transakcí, kontraktu nebo v souvislosti s udržováním vztahu s klientem.

25.4. Kromě toho můžeme sdílet poplatky nebo profitovat z provizí, spreadů, přirážek, snižování hodnoty nebo jakékoli jiné odměny vůči přidruženým Společnostem, Podnikatelským Subjektům, Vázaným Zástupcům nebo jiným Třetím Stranám (společně jen "partneři"), pokud jde o jakoukoli transakci nebo smlouvu uzavřenou mezi námi nebo v souvislosti s jakýmikoliv Transakcemi nebo Smlouvami uskutečněnými vaším jménem a ve vztahu k Vašemu účtu.

25.5. Partneři dostávají odměnu na základě procentního podílu ze spreadu, pevného poplatku nebo na základě jiné metody domluvené s nimi (podrobnější informace naleznete v Pravidlech Odměňování Společnosti), za předpokladu, že se dodržují ustanovení Platných Zákonů a Pravidla týkající se střetu zájmů. Údaje o jakékoli takové odměně nebo dohodě o sdílení nejsou výslovně uvedeny v příslušných Obchodních vyrovnáních. Na základě odůvodněné žádosti můžeme v maximální možné míře a podle vlastního uvážení zveřejnit výšku jakékoliv takové provize, přirážky, snížení ceny nebo jakékoli jiné platby, kterou odměňujeme jakéhokoliv přidruženého, ​​Obchodního Zprostředkovatele nebo Jinou Třetí Stranu.

25.6. Kromě toho je třeba poznamenat, že ne všechny poplatky jsou vyjádřeny v peněžních hodnotách a mohou se například zobrazovat v pipech; proto se musíte ujistit, že jste porozuměli nákladům, kterým se pipy rovnají.

26.Swapy

26.1. Swap je odečtený podíl za držení otevřené pozice během noci.

26.2. V závislosti na pozici a úrokových sazbách měnového páru, které jsou součástí transakce, Vám může být buď připsán na účet, nebo odečten z Vašich finančních prostředků; operace se provádí v zimním čase 22:00 GMT nebo v letním čase 21:00 GMT a výsledná částka se automaticky převede do měnové bilance klienta.

26.3. V případě FX párů se od pondělí do pátku swap účtuje jednou za každý pracovní den, s výjimkou středy, kdy je swap účtován trojnásobně pro kompenzaci nadcházejícího víkendu. Při kryptoměnách je poplatek za swap na denní bázi. U ostatních nástrojů je swap účtován od pondělí do čtvrtka jedenkrát za každý pracovní den a v pátek je swap účtován trojnásobně, aby se kompenzoval nadcházející víkend.

Je třeba poznamenat, že Společnost účtuje swap na svůj vlastní účet; swapové úrokové sazby Společnosti jsou založeny na interních Firemních Pravidlech, které jsou veřejně dostupné na internetových stránkách Společnosti; Společnost takovou sazbu aktualizuje tak často, jak to považuje za nezbytné.

27.Konta odbřemeněna od Swapu

27.1. Nabízíme možnost otevření islámských (bez swapových) účtů. Bez Swapové obchodní účty jsou k dispozici pouze těm klientům, kteří nemohou používat swap v důsledku jejich náboženského přesvědčení. Účty bez swapů se dají zpřístupnit jedině lidem s uvedeným islámským náboženským přesvědčením a bez jakéhokoli jiného důvodu. Proto ve všech případech, kdy je podána žádost o islámský (bez swapový) účet, si vyhrazujeme právo vyžadovat dostatečné odůvodnění nebo důkaz potřeby takového účtu. Kromě toho si vyhrazujeme právo na základě našeho jediného a absolutního uvážení odmítnout zpracování jakékoli takové žádosti z jakéhokoliv důvodu, aniž jsme byli povinni poskytnout jakékoliv vysvětlení nebo odůvodnění, takové rozhodnutí bude nesporné a pro klienta závazné.

27.2. Tím, že klient může kdykoliv podat žádost o islámský (bez swapový) obchodní účet, podání takové žádosti znamená, že všechny ostatní reálné obchodní účty tohoto klienta budou konvertovány na bez swapové obchodní účty, bez dalšího oznámení. Konverze skutečného obchodního účtu na obchodní účet bez swapu provádí naše oddělení Back-Office pouze na žádost a se souhlasem klientů, kteří vyplní a podají žádost o islámský (bez swapový) účet. Po obdržení takové řádně podepsané a vykonané žádosti vyhodnotíme jakoukoliv dodatečnou dokumentaci, která nám byla předložena, a informujeme klienta o tom, zda byla žádost přijata nebo ne, e-mailem.

27.3. Klienti nesmí používat bez swapové účty za účelem zisku ze swapů a nesmějí požadovat zaplacení jakýchkoliv rozdílových částek, které byly ztraceny v důsledku převodu jejich skutečných obchodních účtů do jednoho nebo více bez swapových účtů za období, během kterého byl jejich skutečný účet (účty) k obchodování konvertován do jednoho nebo více bez swapových účtů.

27.4. V případě, že máte bez swapový účet, musíte do 7 (sedm) kalendářních dnů od jeho otevření zavřít jakoukoliv otevřenou pozici CFD. V případě, že tak neučiníte, společnost bude mít právo zacházet s jakýmkoli takovým případem jako se zneužitím podmínek fungování takového swapového účtu a provést jakékoli kroky uvedené v odstavcích a) až e) článku 27.5. níže, se zpětným účinkem.

27.5. Vyhrazujeme si právo kdykoliv zrušit status bez swapového účtu na jakýkoliv obyčejný obchodní účet za předpokladu, že se klientům poskytne oznámení tak, jak je uvedeno v této smlouvě, aniž by bylo povinné poskytnout jakékoliv další vysvětlení nebo odůvodnění. Takové jednání se běžně uskuteční v případech, kdy se obchodování uskutečňuje déle než 7 dní. Kromě toho v případě, že zjistíme jakoukoli formu zneužití, podvodu, manipulace, arbitráže s hotovostí, obchodování s jinými organizacemi nebo jiné formy nekalé nebo podvodné činnosti v souvislosti s bez swapovými účty kteréhokoliv klienta, vyhrazujeme si právo, bez předchozího upozornění, postupovat pomocí následujících bodů:

a) zrušit status bez swapového obchodníka ze všech obchodních účtů klienta, které byly převedeny na takové bez swapové účty;

b) upravit a vymáhat jakékoliv nevybrané swapy a jakékoli související výdaje, úroky nebo náklady spojené s jakýmikoliv a všemi takovými klientskými bez swapovými účty během období, kdy byly tyto účty změněny na bez swapové účty;

c) ukončit všechny obchodní Účty takového klienta, zrušit všechny obchody provedené na obchodních účtech takových klientů a zrušit všechny získané zisky nebo ztráty na takových obchodních Účtech klienta;

d) omezit nebo zakázat klientovi zajistit své pozice;

e) zavřít všechny otevřené pozice a upravit je na převládající tržní cenu. Klient bere na vědomí a souhlasí s tím, že ponese veškeré náklady vyplývající z této akce.

 

27.6. Společnost neodpovídá za ztrátu klienta, která vznikla v důsledku předložení jasně nesprávného Příkazu a následné nezpůsobilosti. Klient souhlasí s odškodněním a vyviněním Společnosti ze všech škod nebo odpovědnosti v důsledku výše uvedeného. Každý spor, který v tomto ohledu vznikne, bude vyřešen Společností na základě jejího vlastního uvážení.

28.Ostatní náklady

28.1. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že v případě neaktivity, včetně financování nebo obchodování na Vašem účtu během devadesáti (90) kalendářních dnů nebo déle, si vyhrazujeme právo klasifikovat Váš účet jako neaktivní („neaktivní účet“) a kromě toho si vyhrazujeme právo účtovat vám administrativní fixní měsíční poplatek ve výši 25 dolarů (25 USD) nebo ekvivalent v alternativní měně.

V případech, kdy váš účet zůstává neaktivní déle než 12 měsíců, platí roční poplatek za nečinnost, který bude odečten ve výši 100 USD nebo ekvivalent za čtvrtletí, minus měsíční poplatky za nečinnost, které již byly dříve účtovány. Roční poplatek za nečinnost může Společnost účtovat kdykoli po překročení dvanáct měsíců a uplatňuje se i zpětně.

V případě, že váš zůstatek na účtu je nulový, vyhrazujeme si právo klasifikovat váš účet jako nečinný. Chcete-li znovu aktivovat svůj účet, musíte komunikovat přímo s oddělením zákaznické podpory.

28.2. Pokud není v dohodnutých podmínkách po vzájemném souhlasu stran určeno a uvedeno jinak, všechny Provize a Poplatky a jiné Pokuty a Poplatky se považují za platné a splatné okamžitě. Pokud není v těchto smluvních podmínkách uvedeno jinak, všechny částky, které vzniknou v souladu s těmito Smluvními Podmínkami, mohou být od Vás námi odečteny z výnosů z jakékoliv vaší transakce nebo předány z účtu (účtů). V případě opožděné platby z vaší strany, a to po lhůtě splatnosti, Vám vzniknou úroky, které budeme přiměřeně určovat.

28.3. Pokud dostaneme nebo vymůžeme jakoukoli částku v souvislosti s kteroukoli Vaší povinností v jiné měně, než je ta, v níž je tato částka splatná, ať už na základě rozhodnutí kteréhokoliv soudu nebo jiným způsobem, odškodníte nás a odlehčíte nás od nákladů (včetně nákladů na konverzi) a ztrát, které utrpíme v důsledku přijetí této částky v jiné měně, než je měna, v níž je splatná.

29.Ochrana Záporného Zůstatku

29.1. Poskytujeme Vašemu účtu „ochranu proti zápornému zůstatku". To znamená, že Vaše ztráty nikdy nepřevýší vaše vlastní jmění.

29.2. V případě záporného zůstatku na retailovém klientském účtu nebude Společnost od Vás požadovat tuto sumu, s výjimkou případů, kdy jste na její vytvoření použili nelegální metody.

30.Zisky a Ztráty

30.1. Započítáte si zisk, pokud nám prodáte v době, kdy je naše kótovaná Cena vyšší, než byla Cena v době, kdy jste od nás koupili.

30.2. Započítáte si zisk, když si od nás koupíte v době, kdy je naše kótovaná cena nižší, než byla naše Cena v době, kdy jste nám prodali.

30.3. Započítáte si ztrátu, když nám prodáte v době, kdy je naše kótovaná Cena nižší, než byla v době, kdy jste si od nás koupili.

30.4. Započítáte si ztrátu, když si od nás koupíte v době, kdy je naše kótovaná Cena vyšší než cena, když jste nám prodali.

30.5. Realizované zisky se zapíší a ztráty se odečítají z vašeho hotovostního zůstatku na Vašem Účtu. Nerealizované zisky a ztráty se podle tržních podmínek, existujících v příslušném časovém okamžiku, promítnou do výsledovky vlastního Kapitálu na Vašem Účtu.

31.Jednotlivé Kapitálové aKryptoměnové Produkty

31.1. Měli byste si být vědomi toho, že Deriváty ve Virtuálních Měnách se nyní mohou kvalifikovat jako finanční nástroje pro účely MiFID. Při obchodování s CFD, kde je podkladové aktivum Kryptoměna, musíte brát v úvahu, že Kryptoměny se obchodují na neregulovaných decentralizovaných digitálních burzách. Z toho vyplývá, že tvorba cen a cenové pohyby Kryptoměn závisí výlučně od vnitřních pravidel konkrétní digitální burzy, které se mohou změnit kdykoliv a bez upozornění, což často vede k velmi vysoké intradenní volatilitě cen, která může být výrazně vyšší ve srovnání s dalšími finančními nástroji jako jsou Virtuální Měny. Obchodováním s CFD v Kryptoměnách akceptujete výrazně vyšší riziko ztráty vašich investovaných vkladů, které Vás mohou postihnout ve velmi krátkém čase v důsledku náhlých nepříznivých pohybů cen Kryptoměn.

31.2. Naše cenová data a trh Kryptoměn vycházejí z digitálních decentralizovaných burzovních obchodů, na kterých se obchoduje v Kryptoměnách. Vzhledem k tomu, že takové burzy nejsou regulovány, informace o trhu a informace o kupní ceně poskytované těmito burzami mohou podléhat vnitřním pravidlům těchto burz, které se mohou výrazně lišit od pravidel a postupů, které používají regulované burzy. Proto pravidla tvorby cen pro výměnu informací o Kryptoměnách nepodléhají žádnému regulačnímu dohledu a mohou se kdykoliv změnit na základě příslušné Digitální Burzy. Takové Digitální Burzy mohou být pozastaveny nebo mohou podniknout jiné kroky, které mohou vést k pozastavení nebo ukončení obchodování na těchto burzách nebo se může stát to, že nebudeme mít k dispozici údaje o cenách a tržních údajích. Výše uvedené faktory mohou mít za následek značný nepříznivý vliv na Vaše otevřené pozice včetně ztráty všech Vašich investovaných peněz. Pokud dojde k dočasnému nebo trvalému narušení nebo ukončení obchodování na jakékoliv digitální burze, z níž odvozujeme naše cenové kalkulace pro příslušnou Kryptoměnu, Vaše pozice na této Kryptoměne budou uzavřeny na poslední dostupné ceně příslušné Kryptoměny a také může být problém zavřít nebo likvidovat vaši pozici nebo odstoupit od finančních prostředků souvisejících s takovou pozicí až do obnovení obchodování na příslušné digitální burze (pokud vůbec). Akceptujete, že pokud se obchodování obnoví buď na příslušné digitální burze nebo na jakékoli jiné burze, může nastat významný cenový rozdíl (price gap), který může ovlivnit hodnotu Vašich pozic CFD na příslušných Kryptoměnách a vést k významným ziskům nebo ztrátám. Pokud se obchodování neobnoví, celá investice se úplně ztratí. Souhlasíte a akceptujete, že jste byli Společností informováni o tomto konkrétním riziku a porozuměli mu a že toto riziko zohledníte při přijímání jakýchkoliv investičních rozhodnutí týkajících se obchodování s CFD na Kryptoměnách.

31.3. Na některých regulovaných akciových trzích může být obtížné vstoupit do krátké pozice. Pokud je například podkladový finanční nástroj související s těmito akciemi nekapitálový nebo nelikvidní, nebo pokud burza nebo regulátor zakázaly Krátké pozice. V takových situacích pravděpodobně nebudeme moci poskytnout CFD, na krátkou pozici vůbec, nebo Vám může být účtován dodatečný poplatek za otevření takové krátké pozice. Pokud je to možné, poskytneme Vám radu o takových dodatečných poplatcích, která bude založena na datu, kdy se dozvíme takové krátkodobé vyloučení z prodeje.

31.4. V případě, že obchodujete s CFD Kryptoměnami, plně chápete a souhlasíte s dodatečnými riziky spojenými s takovým obchodováním, tak jak je uvedeno výše. Všechny ostatní podmínky této smlouvy jsou pro Vás plně použitelné i při burze CFD v Kryptoměnách.

32.Podmínky platné pro specifické obchodovací platformy

Objednávky, které se mohou realizovat na každé Elektronické Obchodní Platformě a podmínky, které se vztahují na Vaši obchodní činnost s námi, jsou stanoveny v Pravidlech Provádění Objednávek týkajících se každé Elektronické Obchodní Platformy, na níž s námi obchodujete.

33.Stimuly aJiné Obchodní Výhody

V návaznosti na nařízení CySEC, pokud jde o bonusy a jiné obchodní výhody, Společnost nenabízí žádné obchodní výhody, které by mohly porušit povinnost Společnosti jednat čestně, spravedlivě a profesionálně a v nejlepším zájmu svých retailových klientů nebo motivovat retailové klienty k obchodování s komplexními spekulativními produkty.

34.Vklady a Platby

34.1. Při platbách musíte dodržovat následující:

a) Splatné platby (včetně maržových plateb) budou, pokud není dohodnuto nebo stanoveno jinak, vyžadované v měnách, které jsme určili.

 

b) Platby lze provádět, některou z následujících metod:

i. Debetní nebo kreditní kartou

ii. Přímým bankovním převodem

Upozorňujeme Vás, že si vyhrazujeme právo vybrat přiměřený správní poplatek za zpracování vašich plateb.

c) Platby v hotovosti nebo šekem nepřijímáme

 

d) Při určování toho, zda od Vás přijmeme platby podle tohoto bodu, budeme brát co největší ohled na naše zákonné povinnosti týkající se prevence podvodů a praní špinavých peněz. Za tímto účelem můžeme podle vlastního uvážení s ohledem na zákon odmítnout Vaše platby nebo platby třetí strany nebo jiné osoby, která se snaží poskytnout peníze na Váš účet. Zejména nebudeme přijímat platby z bankovního účtu, při kterém není zřejmé, že bankovní účet je na Vaše jméno.

34.2. Pokud otevřete Transakci nebo vložíte peníze na svůj účet v jiné měně, než je naše základní Měna (tj. Měna, ve které je Váš účet u nás založen):

a) Vaší povinností je uvědomit si, která Měna je označena jako Vaše základní měna. Podrobnosti o vaší základní měně jsou k dispozici v naší Elektronické Obchodní Aplikaci.

 

b) U některých transakcích bude zisk nebo ztráta v jiné Mene, než ve Vaší základní. Sekce Aktiva specifikuje Měny, ve kterých jsou denominovány různé Transakce nebo tyto informace můžete získat od našeho týmu na podporu klientů.

 

Vyhrazujeme si právo kdykoliv v budoucnu změnit způsob, jakým spravujeme nebo konvertovat Vaše zůstatky, které nejsou v základní měně, a to tak, že Vám o tom poskytneme písemné oznámení minimálně 10 kalendářních dnů předtím. Nebudeme mít žádnou povinnost předat Vám žádné peníze, pokud by takové jednání snížilo zůstatek účtu (s přihlédnutím na běžný zisk a ztráty) na nižší hodnotu, než je požadovaná marže v rámci Vašich otevřených Transakcí. Peníze, které zůstanou na Vašem účtu, Vám mohou být zaslány, pokud o to požádáte. V případě, že takovou žádost nepodáte, nebudeme mít žádnou povinnost, ale podle vlastního uvážení vám tyto peníze uhradíme. Všechny bankovní poplatky, které vzniknou, budou, pokud není dohodnuto jinak, určené pro Váš účet. Způsob, jakým Vám předáme peníze, bude podle našeho vlastního uvážení, s maximálním ohledem na zákonné povinnosti týkající se prevence podvodů a praní špinavých peněz. Obvykle posíláme peníze stejnou metodou a na totéž místo, odkud byly přijaty. Avšak za výjimečných okolností můžeme podle vlastního uvážení zvážit vhodnou alternativu.

34.3. Na svůj účet můžete kdykoli v průběhu této smlouvy vkládat finanční prostředky. Vklady budou přijaty prostřednictvím bankovního převodu, debetní nebo kreditní karty (MasterCard, Visa) nebo jakékoli jiné metody přenosu elektronických peněz přijatelné Společností. Společnost nebude na Klientském Účtu akceptovat platby třetí strany a ani anonymní platby.

34.4. Máme právo nepřijmout Vaše finanční prostředky, nebo zrušit Vaše vklady a vrátit Vám je zpět, a to v následujících případech:

a) pokud nám neposkytnete žádné dokumenty, o které Vás žádáme buď pro účely identifikace klienta, nebo z jakéhokoli jiného důvodu, a to i pokud jde o ověření zdroje Vašeho majetku;

b) pokud máme podezření nebo obavy, že předložené dokumenty mohou být nepravdivé nebo falešné;

c) pokud máme podezření, že jste se podíleli na nelegální nebo podvodné činnosti, nebo jste se podíleli na nezákonných obchodních praktikách;

d) pokud jsme byli informováni, že vaše kreditní nebo debetní karta (nebo jiná použitá platební metoda) byla ztracena nebo ukradena;

e) pokud se domníváme, že existuje riziko zpětného vyrovnání;

f) pokud Vás nemůžeme identifikovat jako původního příjemce finančních prostředků nebo nejsme schopni vrátit finanční prostředky na stejný zdroj platby nebo

g) pokud tak učiníme, budeme, podle našeho rozumného úsudku, dodržovat platné Zákony a Předpisy;

34.5. Všechny poplatky za platby a převody budete snášet Vy a Společnost zaúčtuje tyto poplatky na Váš Klientský Účet.

34.6. Pokud provedete platbu bankovním převodem, kreditní kartou nebo jinou metodou elektronického peněžního převodu, společnost připíše na Klientský účet příslušnou částku do jednoho pracovního dne po zúčtování částky na bankovní účet Společnosti.

 

 

 

35.Výběry

35.1 Aniž jsou dotčeny podmínky této smlouvy, všechny Platné Předpisy a všechny podmínky související s jakýmikoliv relevantními platbami provedenými v rámci našeho systému, můžete vybrat peníze z Vašeho účtu za předpokladu, že tyto prostředky se nevyužívají na maržové účely nebo nám nejste nějakým jiným způsobem dlužen. Po schválení vaší žádosti o výběr bude Vaše žádost o výběr zpracována a finanční prostředky budou zaslány do stejné banky, na stejnou kreditní kartu nebo jiný zdroj v ten samý den, ve kterém byla podána žádost o výběr finančních prostředků, nebo následující pracovní den, pokud byla žádost přijata mimo běžných obchodních hodin. (Poznámka: Některé banky a společnosti kreditních karet mohou potřebovat čas na zpracování plateb zejména v měnách, ve kterých je v transakci zapojena korespondenční banka). Prostředky se vrátí na bankovní účet/kreditní kartu/jiný zdroj, ze kterého byly prostředky odepsány. Vy jste plně zodpovědní za údaje o platbě, které jste nám poskytli a neneseme žádnou odpovědnost, pokud jste poskytli nepravdivé nebo nepřesné bankovní údaje. Navíc výběry zatěžují poplatky třetích stran, které se mohou lišit podle podmínek třetích stran. Tyto poplatky je možné ověřit na požádání.

35.2. Minimální výška výběru pro všechny metody (kromě bezhotovostního převodu) je 20 USD. Požadavek minimální částky na výběr bankovního převodu je 100 USD. Jakékoliv žádosti o výběr na částku nižší než tyto dvě výše uvedené budou podléhat poplatku za manipulaci a zpracování a to následovně: minimálně 10 dolarů za všechny metody (s výjimkou bezhotovostního převodu) a minimálně 50 USD za bankovní převod.

35.3. Pokud žádáte o výběr finančních prostředků z Vašeho účtu a nemůžeme to udělat bez toho, abychom zavřeli některou část Vašich otevřených pozic, nemůžeme vyhovět Vaší žádosti, dokud nezavřete dostatečné pozice, které Vám umožní provést výběr. Výběry se uskuteční pouze na požádání, bankovním převodem na účet ve Vašem jménu nebo jinou metodou, kterou si můžeme dle vlastního uvážení určit.

35.4. V případě, že není možné okamžitě stáhnout finanční prostředky, Společnost při plnění svých povinností MiFID musí jednat v nejlepším zájmu klienta a informovat klienta o důvodech jakéhokoli zpoždění v očekávaném časovém rámci stažení finančních prostředků. Informace poskytnuté klientovi o jakémkoliv zpoždění při čerpání finančních prostředků budou spravedlivé, jasné a nezavádějící.

35.5. Společnost se bude snažit neprodleně zpracovat vaše žádosti o výběr, avšak čas potřebný na zpracování a zobrazení požadovaných finančních prostředků na Vašem účtu bude záviset na metodě použité k ukládání finančních prostředků a od třetích stran, které provádějí platby.

36.Klientské Peníze

36.1 Pokud jste Retailový Klient, všechny finanční prostředky, které přenesete na Váš účet, budou považovány za klientské peníze pro účely provádění transakcí. To znamená, že takové prostředky budou odděleny od našich peněz a nebudeme je používat v průběhu našeho podnikání. Finanční prostředky se umístí do:

a) klientský peněžní bankovní účet ve schválené bance v EEA; nebo

b) schválený bankovní účet klienta, mimo EEA. Za takových okolností může místní právní a regulační režim pro Vás znamenat nižší úroveň ochrany v případě platební neschopnosti nebo ekvivalentní události subjektu, kterou jsou Vaše peníze drženy, než byste dostávali v rámci EEH.

36.2 Pokud jste v souvislosti s pohybem na Vašem účtu provedeny žádnou akci po dobu nejméně šesti (6) let a nebyli jsme schopni vás kontaktovat, můžeme přestat nakládat se všemi penězi ve Vašem měně než s klientskými penězi a z těchto důvodů je můžeme uvolnit z našich klientských bankovních účtů. Takové peníze zůstanou Vaše a my budeme uchovávat záznamy o všech zůstatcích z klientských bankovních účtů a zavazujeme se nahradit jakékoliv platné nároky vůči jakýmkoli zůstatkům.

36.3 Není naším pravidlem platit úroky z peněz, které jsou námi drženy, a souhlasíte s tím, že si nebudete nárokovat jakékoliv úroky.

37.Neaktivní a Nečinné účty

37.1. Obchodní účet se klasifikuje jako neaktivní účet, pokud jste neprovedli žádné transakce, jako jsou vklady nebo jakákoli obchodní činnost (otevření, zavření pozice a zadávání objednávek) po dobu nejméně 90 dní nebo více.

37.2. Společnost si vyhrazuje právo účtovat měsíční poplatek za nečinnost ve výši dvaceti pěti (25) USD ("poplatek za nečinnost") na Váš obchodní účet jako náhradu za správu, administraci a řízení těchto neaktivních účtů. Jakékoliv neaktivní účty, které mají nulový zůstatek/vlastní kapitál, se přemění na Nečinné („Nepoužívané Účty“).

37.3. Měsíční poplatek za nečinnost se účtuje na základě tohoto mechanismu:

a) Pokud máte více než jeden Obchodní Účet a všechny tyto Obchodní Účty jsou Neaktivní Účty, poplatek za nečinnost se účtuje zvlášť pro každý Neaktivní Účet;

b) Pokud máte více než jeden Obchodní Účet a alespoň jeden z vašich Obchodních Účtů je aktivní, nebudete platit poplatek za nečinnost ani tehdy, pokud jeden nebo více Vašich Obchodních Účtů je neaktivním účtem; a

c) Pokud je zůstatek jakéhokoli neaktivního účtu, na který se vztahuje Poplatek za Nečinnost podle výše uvedené definice, menší dvaceti pěti (25) USD, poplatek za nečinnost pro takový Neaktivní Účet se bude rovnat částce zbývající částky na tomto neaktivním Účtu. Vyhrazujeme si právo účtovat poplatek za nečinnost za každý měsíc i zpětně, pokud z technických důvodů nebyly tyto poplatky za nečinnost účtovány předtím.

37.4. Souhlasíte s tím, že jste zodpovědný zaplatit příslušný poplatek, který Vám byl oznámen, a že můžeme tento poplatek odečíst z jakýchkoli prostředků, které jsou v držení ve vašem jménu.

37.5. Jsme oprávněni pokračovat ve zrušení neaktivních účtů a účtů, které jsou klasifikovány jako neaktivní, a to bez předchozího písemného oznámení.

37.6. Chcete-li znovu aktivovat Nečinný účet, musíte nás kontaktovat a informovat o Vaší žádosti o opětovnou aktivaci.

37.7. V případě, že předložíte požadavek na opětovnou aktivaci, máme právo požádat o opětovné předložení všech potřebných dokumentů a informací týkajících se vaší identity, znalostí, zkušeností a ekonomického profilu, abychom mohli určit, zda budeme pokračovat s opětovnou aktivací nebo ne.

 

38.Archivace obchodních účtů MT4

38.1. Pokud nezaznamenáme žádnou činnost na vašem obchodním účtu MT4 po nepřetržitou dobu tří (3) měsíců a na Vašem účtu je nulový zůstatek, Váš obchodní účet MT4 a jeho historie budou archivovány na našem obchodním serveru.

38.2. Chcete-li pokračovat v používání obchodního účtu MT4 nebo jej v budoucnu obnovit, kontaktujte nás.

39.Neplnění a náprava neplnění

39.1. Každá z těchto částí může znamenat "Události neplnění povinností":

a) vaše neúspěšné uskutečnění jakékoli platby nám nebo kterékoliv naší přidružené společnosti v souladu s podmínkami uvedenými v bodě 25;

b) neplnění závazků, které Vám vůči nám vzniknou;

c) jestliže jakákoliv Transakce nebo kombinace Transakcí nebo jakékoliv realizované či nerealizované ztráty na jakýchkoliv Transakcích nebo kombinacích Transakcí, které jste otevřeli, vedou k překročení jakéhokoli kreditu nebo jiného limitu, který je uveden ve Vašich obchodech;

d) pokud jste jednotlivec, Vaše smrt nebo Vaše neschopnost;

e) zahájení řízení o Vašem bankrotu (pokud jste jednotlivec) nebo o likvidaci nebo jmenování správce nebo příjemce ve vztahu k Vám nebo jakémukoliv Vašemu majetku (pokud jste společností) nebo (v obou případech), pokud uzavřete novou dohodu se svými věřiteli nebo se vůči vám začne jakýkoli jiný podobný nebo analogický postup;

f) jestliže se jakékoliv zastoupení nebo záruka, kterou jste udělali v této smlouvě, stane nepravdivým;

g) jestliže má Společnost podezření, že Klient je zapojen do činností souvisejících s praním peněz nebo financováním terorismu, podvodů s kartami nebo jinými trestnými činy;

h) Společnost důvodně podezírá, že Klient otevřel Klientský účet podvodně;

i) pokud nejste schopni platit dluhy v období, kdy jsou splatné; nebo

j) jakékoli jiné okolnosti, ve kterých se důvodně domníváme, že je nezbytné nebo žádoucí podniknout jakékoli kroky na ochranu sebe, nebo našich ostatních klientů.

39.2. Pokud nastane událost neplnění ve vztahu k vašemu účtu (účtům) u nás nebo ve vztahu k jakémukoli účtu (účtům), které jste drželi v souvislosti s naší přidruženou společností, můžeme na základě našeho vlastního uvážení kdykoliv a bez předchozího upozornění:

a) zavřít nebo částečně zavřít všechny nebo některé z vašich Transakcí na úrovni uzávěrky na základě aktuálních kurzů nebo cen na příslušných trzích nebo, pokud ne, tak na úrovních, které považujeme za spravedlivé a přiměřené nebo vymažeme a umístíme jakékoliv Objednávky na Vašem účtu s cílem snížit vaši expozici a výšku Marže nebo jiných prostředků, které jste nám dlužili;

b) konvertovat jakékoli měnové zůstatky na Vašem účtu do jiné měny;

c) uplatnit právo na započtení a ponechání jakýchkoliv prostředků, investic (včetně jakýchkoliv úroků nebo jiných plateb na něm splatných) nebo jiná aktiva, které nám Vy dlužíte, a prodávat je bez oznámení, za přiměřenou cenu a rozhodovat o tom můžeme výhradně my a rovněž o prodeji a plnění nákladů na prodej z částek zajištěných podle této doložky;

d) účtovat Vám úroky z jakýchkoliv splatných peněz od termínu splatnosti až do data skutečné platby s přiměřenou sazbou, která nepřesáhne čtyři procenta (4%) nad základní sazbou příslušné centrální banky;

e) zavřít všechny nebo některé z Vašich účtů, které vlastníte v jakékoli podobě a odmítnout s Vámi vstoupit do dalších Transakcí;

f) omezit obchodní činnost Klienta až do doby, dokud Společnost nemůže přiměřeně určit, že nastala Událost neplnění;

g) v případě podvodu, padělání nebo užívání odcizených karet vrátit finanční prostředky zpět skutečnému vlastníkovi nebo postupovat podle pokynů orgánů činných v trestním řízení příslušné země nebo společnosti vlastnící kreditní karty nebo podle postupů jiné finanční instituce;

h) zrušit nebo odvolat poskytnuté Výhody;

i) podat právní žalobu na případné ztráty vzniklé Společnosti.

39.3. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že při uzavření Transakcí podle tohoto bodu číslo 39 může být nutné, abychom objednávku "zpracovali". Může to mít za následek, že vaše Transakce bude uzavřena ve várkách za různé cenové nabídky (v případě "Prodeje") nebo v nabídkových cenách (v případě "Nákupu"), což bude mít za následek celkovou úroveň uzavření vaší Transakce, která způsobí další ztráty pro Váš účet. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že vůči Vám nebudeme mít žádnou odpovědnost v důsledku takového "zpracování" Vašich Transakcí.

40.Ukončení smlouvy bez Selhání

40.1. Každá strana může tuto smlouvu vypovědět tím, že poskytne druhé straně deset (10) dnů předtím písemné oznámení o vypovězení smlouvy, pokud to je nutné podle platných zákonů a předpisů.

40.2. Po ukončení této smlouvy:

a) Všechny debety z účtů na částky, které jsou splatné Společnosti, se okamžitě splatí včetně (ale bez omezení) všech nesplacených poplatků, pokut a provizí; jakékoli obchodní výdaje vzniklé ukončením této smlouvy; a veškeré ztráty a výdaje uskutečněné při ukončení jakýchkoli Transakcí nebo zúčtování nebo uzavření nesplacených závazků, které vznikly ve vašem jménu.

b) v případě, že bychom na Vás neměli žádné konkrétní požadavky, pokud jde o zavření Vašich otevřených pozic, ukončíme jakékoliv Otevřené Pozice v aktuálních obchodech při ukončení této smlouvy, což znamená konec období deseti dnů v souladu s ustanoveními našich Pravidel Provádění Pokynů a naší povinnosti podle platných zákonů a předpisů.

c) Jakýkoliv zbývající zůstatek Vám bude vrácen na účet, který vlastníte, Vaším jménem, ​​který používáte pro vkládání peněz.

40.3. Ukončení platnosti neovlivní nesplněná práva, povinnosti a transakce, které se nadále řídí touto Smlouvou a konkrétně klauzule dohodnuté mezi námi v souvislosti s takovými transakcemi, dokud se všechny závazky zcela nevyrovnají.

41.Události způsobeny Vyšší Mocí

41.1. Podle našeho rozumného uvážení můžeme rozhodnout, že na trhu nastaly mimořádné nebo neočekávané podmínky („Událost Vyšší Moci“), v takovém případě budeme včas informovat Komisi a podnikneme přiměřené kroky, abychom informovali i Vás. Událost Vyšší Moci bude mimo jiné zahrnovat:

a) jakýkoli čin, událost nebo akt (včetně jakékoli stávky, nepokojů nebo občanských nepokojů, teroristických činů, války, průmyslových akcií, změny zákonů a nařízení jakýchkoli vládních nebo nadnárodních orgánů nebo autorit), které podle našeho názoru brání udržování řádného trhu v jednom nebo několika nástrojích, s nimiž se v Transakcích obvykle zabýváme;

b) pozastavení nebo uzavření jakéhokoli trhu nebo opuštění nebo selhání jakýchkoli událostí, na kterých si zakládáme nebo na které jakýmkoliv způsobem odkazujeme, omezení našich cenových nabídek nebo uložení omezení nebo zvláštní a neobvyklé podmínky při obchodování s takovými nástroji nebo jakákoliv taková událost;

c) výskyt nadměrného pohybu na úrovni jakékoliv Transakce nebo Podkladového trhu nebo očekávání (v přiměřeném rozsahu) výskytu takového pohybu;

d) jakékoliv poruchy nebo zkraty přenosových, komunikačních nebo počítačových zařízení, přerušení napájení nebo poruchy elektronického nebo komunikačního zařízení;

e) selhání jakéhokoliv příslušného dodavatele, zprostředkovatele, brokera nebo nadřízeného, ​​depozitáře, pomocného správce, obchodníka, burzy, zúčtovacího střediska nebo regulační nebo samoregulační organizace, který z jakéhokoli důvodu nesplnil své povinnosti.

41.2. Pokud zjistíme, že Událost Vyšší Moci nastala, můžeme na základě vlastního uvážení bez předchozího upozornění a kdykoliv provést jeden nebo více z následujících kroků:

a) zvýšit Maržové požadavky;

b) zavřít všechny nebo některé z vašich otevřených Transakcí na zavírací hodnotě, kterou přiměřeně vyhodnotíme za vhodnou;

c) pozastavit nebo upravit uplatňování všech nebo některých ustanovení této smlouvy v rozsahu, v němž nám Událost Vyšší Moci znemožňuje nebo je pro nás nerealizovatelné plnění příslušných termínů nebo podmínek; nebo

d) změnit poslední možný Obchodovatelný Čas pro konkrétní Transakci.

 

42.Vyloučení, Omezení, odškodnění a Odpovědnost

42.1. Ani my, ani naši ředitelé, zaměstnanci ani zástupci neneseme odpovědnost za jakékoliv ztráty, škody, náklady nebo výdaje, které Vám vznikly nebo jste je utrpěli podle této smlouvy, pokud nevznikly přímo z naší nebo jejich hrubé nedbalosti, úmyslného neplnění nebo podvodu. Za žádných okolností nemáme žádnou odpovědnost za následné ztráty nebo speciální škody. Nic v této smlouvě neomezuje naši odpovědnost za smrt nebo zranění způsobené nedbalostí.

42.2. Neposkytneme žádné daňové poradenství (ani jinou poradenskou službu). Za žádných okolností nepovažujeme za naši povinnost poskytovat daňové poradenství. Bez omezení nepřijmeme žádnou odpovědnost za nepříznivé daňové důsledky jakékoliv Transakce.

42.3. Bez omezení nepřijmeme žádnou odpovědnost z důvodu jakéhokoli prodlení nebo změny tržních podmínek dříve, než bude ovlivněna kterákoliv konkrétní Transakce.

42.4. Neodpovídáme za žádné částečné nebo úplně neplnění našich závazků podle této smlouvy z jakýchkoliv důvodů, které jsou mimo naši přiměřenou kontrolu, včetně a bez omezení, jakýchkoliv poruch, zkratů nebo selhání přenosových, komunikačních nebo počítačových zařízení, průmyslových akcí, zákonů a nařízení jakýchkoli vládních nebo nadnárodních institucí a jiných z jakéhokoliv důvodu z kterékoliv příslušné třetí strany zprostředkovatele, brokera, zmocněnce nebo hlavního povinného, ​​depozitáře, pomocného správce, obchodníka, burzy, zúčtovacího střediska, regulační nebo samoregulační organizace, které neplní své povinnosti.

42.5. Aniž by byla dotčena jakákoli jiná klauzule této smlouvy, nebudeme vůči Vám nést žádnou odpovědnost ve vztahu k jakékoli ztrátě, kterou utrpíte v důsledku jakéhokoliv prodlení, chyby nebo selhání celého softwaru nebo části naší Elektronické Obchodní Služby nebo jakéhokoli systému nebo síťového propojení nebo jakéhokoliv jiného komunikačního prostředku. Nebudeme mít žádnou odpovědnost vůči Vám, ať už smluvní, nebo v případě deliktu (včetně nedbalosti), kdyby počítačový hardware nebo software našich Služeb Elektronického Obchodování byl napaden počítačovými viry, červy, softwarovými bombami nebo podobnými věcmi za předpokladu, že jsme podnikli přiměřené kroky k zabránění takovému napadení.

42.6. Všechny své rozhodnutí o přístupu nebo využívání našeho Online obchodovacího Zařízení nebo o uzavření nebo provedení jakékoliv Transakce nebo Smlouvy provádíte na základě Vašeho vlastního uvážení. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že naše Služba Elektronického Obchodování nebude a nemá sloužit jako základ pro jakékoli vaše investiční rozhodnutí týkající se Vašich účtů. Vy jste výhradně zodpovědní za jakékoliv investiční nebo obchodní rozhodnutí, které přijmete v souvislosti s produkty identifikovanými v našem Online obchodovacím Zařízení a ani my, ani naši ředitelé, akcionáři, partneři, zaměstnanci, agenti, poskytovatelé služeb, zákonní zástupci nebo přidružené společnosti (společně s našimi "přidruženými") neodpovídají za to, zda je jakákoliv Transakce nebo kontrakt, který uzavřete, vhodný, přiměřený nebo oprávněný. Ani my, ani naši spolupracovníci pro Vás nebo pro Vaši Oprávněnou osobu nejsme a nebudeme, navzdory poskytnutí našeho Online Obchodovacího Zařízení, poradci nebo zmocněnci.

42.7. Berete na vědomí, že: a) jakékoliv informace o trhu nebo doporučení třetích stran, které jsou Vám sdělené nebo jakékoliv Vaší oprávněné osobě, poskytnuté námi nebo jiným přidruženým partnerem, nepředstavují poradenství pro vstup do žádné transakce nebo kontraktu; b) tyto informace nebo doporučení, přestože na základě informací získaných ze zdrojů, o kterých se domníváme, že jsou spolehlivé, mohou být založeny výhradně na stanovisku třetí strany a že tyto informace mohou být neúplné a mohou být neověřené; c) neposkytujeme žádné vyjádření, záruku nebo garanci za správnost a úplnost jakýchkoliv informací nebo doporučení, které Vám poskytneme nebo jakékoliv Vaší Oprávněné osobě a ani za to neneseme odpovědnost; a d) neposkytujeme žádné vyjádření týkající se daňových důsledků nebo zacházení s obchody, které jste uzavřeli podle těchto Podmínek; ani my, ani naši Spolupracovníci nepřijmeme žádnou odpovědnost za žádné nepříznivé daňové důsledky jakékoliv Transakce.

42.8. Nebudeme mít žádnou povinnost Vás kontaktovat, abychom Vám poskytli poradenství v souvislosti s příslušnými opatřeními s ohledem na změny v podmínkách na trhu (včetně a bez omezení, Trhových Přerušení) nebo jinými opatřeními. Berete na vědomí, že trh s deriváty s pákovým efektem je vysoce spekulativní a volatilní a že po provedení jakékoliv Transakce jste výlučně zodpovědní za vytváření a udržování kontaktu s námi a za monitorování otevřených pozic a za zajištění včasného poskytování dalších pokynů. V případě, že tak neučiníte, nemůžeme Vás ujistit, že Vás budeme moci kontaktovat a neručíme za ztrátu, kterou utrpíte v důsledku jakékoliv nečinnosti. Bez omezení, ani my, ani naši spolupracovníci nepřijmeme žádnou odpovědnost z důvodu jakéhokoli zpoždění nebo změny tržních podmínek dříve, než bude ovlivněna kterákoliv konkrétní Transakce.

42.9. Bez omezení nebudeme ani my ani žádní z našich Spolupracovníků zodpovědní za jakoukoliv ztrátu vyplývající z jakéhokoli jednání nebo opomenutí jakéhokoli Zprostředkovatele, Makléře, Oprávněné Osoby nebo jiné Třetí Strany, která vám poskytne služby.

43.Zastoupení a Záruky

43.1. Prohlašujete a ručíte nám za to, že souhlasíte s tím, že každé takové zastoupení a záruka se pokládá za opakovanou při každém otevření nebo uzavření Transakce s ohledem na okolnosti převládající v daném čase, a:

a) informace, které nám byly poskytnuty ve formuláři žádosti a rovněž kdykoli později, jsou pravdivé a přesné, a to ve všech ohledech;

b) jste řádně oprávněni provádět a dodržovat tuto smlouvu, otevírat každou Transakci a plnit své závazky podle této smlouvy a podle ní i podniknout všechny potřebné kroky ke schválení takového provedení, doručení a plnění;

c) vstupujete do této smlouvy a otevřete každou Transakci jako hlavní odpovědný;

d) jakákoli osoba, která Vás zastupuje při otevření nebo zavření Transakce, a (pokud jste právnickou osobou) osoba, která uzavírá tuto smlouvu ve Vašem jménu, je k tomu oprávněna a je oprávněna jednat ve Vašem jménu;

e) v případě potřeby jste získali všechny vládní nebo jiné povolení a souhlasy, o které jste požádali v souvislosti s touto Smlouvou a v souvislosti se zahájením nebo ukončením Transakcí a takové oprávnění a souhlasy jsou plně účinné a všechny jejich podmínky byly a budou dodrženy;

f) provedení, aplikování a plnění této smlouvy a každá Transakce nebude porušovat žádné zákony, vyhlášky, chartu, předpisy nebo pravidla na Vás aplikována, jurisdikci, v níž máte trvalý pobyt, nebo jakoukoli dohodu, kterou jste vázáni, nebo jakoukoli smlouvu, kterou jsou ovlivněny Vaše aktiva;

g) pokud jste zaměstnancem nebo dodavatelem firmy poskytující finanční služby nebo jiné společnosti, která má kontrolu nad finančními transakcemi, kterými se její zaměstnanci a dodavatelé zabývají, poskytnete nám o tom zprávu a také o všech omezeních, která se vztahují na Vaše obchodování;

h) nebudete používat naše ceny pro jiné účely než pro vlastní obchodní účely a souhlasíte s tím, že naše ceny nebudete poskytovat žádné jiné osobě, ať už jde o takové poskytování pro obchodní nebo jiné účely;

i) budete používat naše služby v souladu s touto smlouvou v dobré víře a za tímto účelem nebudete používat žádné elektronické zařízení, software, algoritmus nebo jakoukoli obchodní strategii ("zařízení"), které mají za cíl manipulovat nebo přijmout neoprávněnou výhodu, při vytváření, poskytování nebo přenášení našich cen. Souhlasíte s tím, že používání zařízení, při kterém ve Vašich obchodních vztazích s námi nepodléháte žádnému tržnímu riziku, bude důkazem toho, že využíváte nekalou výhodu;

j) zvážili jste své vlastní Finanční Okolnosti, potřeby a cíle a dospěli jste k závěru, že obchodování s Obchodními Aktivy je pro Vás vhodné. Byli jste varováni, abyste porozuměli rizikům, smluvním podmínkám transakcí uzavřených se Společností (bez ohledu na informace poskytnuté Společností) a jste ochoten převzít tato Rizika;

k) Společnost ani žádný z jejích ředitelů, úředníků, zástupců ani zaměstnanců neručí za splacení základního kapitálu nebo výplaty Kapitálu ve vztahu k žádným finančním prostředkům uloženým v Společnosti ani k jakýmkoli provedeným Transakcím;

l) žádná část finančních prostředků, které jste nám poskytli, nebyla výnosem z jakékoli nezákonné činnosti nebo použita na jakékoliv financování terorismu nebo činností souvisejících s praním špinavých peněz. Souhlasíte s tím, že poskytnete takové informace související s Vaší obchodní a finanční aktivitou, které Společnost může přiměřeně požadovat, aby dodržovala zákon v boji proti praní peněz a v boji proti finančnímu terorismu nebo jiné legislativní požadavky; a

m) jste jediným Vlastníkem a Jediným Příjemcem účtu. Pokud nejste jediným Příjemcem účtu, musíte vyplnit a odeslat Společnosti "Formulář společného Účtu". Musíte uvést jména a podrobnosti ostatních Příjemců na prohlášení formuláře.

43.2. Nejste členem žádné Zakázané Jurisdikce. Vyhrazujeme si právo požadovat jakékoli další informace, které považujeme za nezbytné, ve formě a obsahu uspokojivém pro nás, abychom ověřili soulad s tímto odstavcem. Přečetli jste si a pochopili Prohlášení o Odhalení Rizik, které je součástí této smlouvy a souhlasíte se všemi jeho Podmínkami. Při absenci našeho podvodu, úmyslného nedodržení nebo nedbalosti neposkytujeme žádnou záruku týkající se výkonu našich webových stránek, našich Služeb Elektronického Obchodování nebo jiného softwaru nebo jejich vhodnosti pro jakékoli zařízení, které jste použili na jakýkoliv konkrétní účel.

43.3. Jakékoliv Vaše porušení této záruky poskytnuté podle této smlouvy způsobí, že jakákoliv Transakce je od počátku neplatná, a to podle našeho uvážení.

44.Zneužívání trhu a zakázané Obchodní metody

44.1. Souhlasíte s tím, že nebudete dělat žádnou činnost ani jednat podle žádného postupu, který by porušoval Platné Předpisy nebo by měl nebo mohl změnit, deformovat nebo manipulovat s příslušným podkladovým trhem ve vztahu k jakékoli Transakci, která je předmětem této smlouvy.

44.2. Nesmíte postupovat nezákonně nebo se nezákonně pokoušet získat přístup, zpětně programovat nebo jiným způsobem obejít bezpečnostní opatření, které jsme použili v našem Online Obchodním Nástroji nebo v našich počítačových systémech. Pokud bychom podle našeho vlastního uvážení rozhodli, že porušujete toto ustanovení, vyhrazujeme si právo podniknout všechny kroky podle našeho uvážení včetně neomezeného úplného zablokování Vašeho přístupu k našemu Online Obchodovacímu Zařízení, blokování nebo zrušení přístupových kódů nebo zrušení Vašeho účtu. Za těchto okolností si vyhrazujeme právo zabavit jakékoliv zisky nebo příjmy generované přímo či nepřímo vykonáváním takové nezákonné obchodní činnosti a budeme oprávněni informovat zainteresované Třetí Strany o Vašem porušení tohoto ustanovení. Máme a budeme i nadále rozvíjet všechny nástroje potřebné k identifikaci podvodného nebo nezákonného přístupu a využívání našeho Online obchodovacího nástroje; jakýkoliv spor vyplývající z takové podvodné nebo nezákonné obchodní činnosti bude vyřešen pomocí našeho vlastního uvážení, které považujeme za nejspravedlivější pro všechny zúčastněné; toto rozhodnutí je konečné a závazné pro všechny účastníky; nebude odeslána žádná korespondence.

44.3. Je absolutně zakázáno používat jakýkoli software, který podle našeho vlastního uvážení určíme jako podezřelý na účel použití jakéhokoliv druhu analýzy umělé inteligence naší Internetové Obchodní Platformy nebo počítačového systému (systémů) s konečným cílem získat neoprávněnou výhodu a využívání našeho obchodního systému; v případě, že na základě vlastního uvážení rozhodneme, že byl použit nebo používán jakýkoliv takový software umělé inteligence, vyhrazujeme si právo podniknout všechny kroky podle našeho uvážení včetně mimo jiné úplného zablokování přístupu k našim Online Obchodovacím Zařízením, blokování nebo zrušení přístupových kódů a zrušení účtu.

44.4. Za těchto okolností si vyhrazujeme právo zabavit jakékoliv zisky nebo příjmy generované přímo či nepřímo provedením takové zakázané obchodní činnosti a účtovat Vám dodatečné poplatky. Kromě toho budeme oprávněni informovat zúčastněné třetí strany o Vašem porušení tohoto ustanovení. Máme a budeme i nadále rozvíjet všechny nástroje potřebné k identifikaci podvodného nebo nezákonného přístupu a využívání našeho Online Obchodovacího nástroje; jakýkoliv spor vyplývající z takové podvodné a nezákonné obchodní činnosti bude vyřešen podle našeho vlastního a absolutního uvážení způsobem, který považujeme za nejspravedlivější pro všechny zúčastněné; toto rozhodnutí je konečné a závazné pro všechny účastníky; žádná korespondence Vám nebude zaslána.

44.5. Kromě toho je absolutně zakázáno používat jakýkoli software způsobem, který může mít vážný negativní vliv na výkonnost našich serverů a může nám bránit v dosažení co nejlepšího výsledku pro naše klienty, pokud jde o realizování jejich objednávek. V případě, že identifikujeme jakoukoli takovou činnost, vyhrazujeme si právo podniknout všechny kroky podle našeho uvážení včetně mimo jiné úplného zablokování přístupu k našemu Online Obchodovacího Zařízení, blokování nebo zrušení přístupových kódů a okamžitého zrušení Vašeho účtu. Kromě toho berete na vědomí, že pokud byl Váš účet zrušen, můžeme likvidovat všechny nenaplněné smlouvy a pozice, které s námi máte. Vzhledem k výše uvedenému, prosím, vezměte na vědomí, že budete mít přísný zákaz otevírat si u nás nové obchodní Účty a obchodovat s naší Společností. V případech, kdy přesto úspěšně otevřete účet a budete obchodovat s naší společností v důsledku technické nebo lidské chyby, vyhrazujeme si právo okamžitě zavřít Váš účet a po identifikaci zrušit vzniklý zisk nebo ztrátu a vrátit Vám původní částku vkladu, s výjimkou poplatků za vklad a výběr.

44.6. Internet, zpoždění připojení, technické problémy a chyby ve zdrojích cen někdy vytvářejí situaci, kdy ceny uvedené na našem Online Obchodovacím Nástroji neodpovídají přesnému odrazu tržních cen. Pojem užívání obchodních strategií zaměřených na využívání chyb v cenách nebo uzavírání obchodů za mimoburzovní ceny nebo využívání zpoždění na internetu (obecně známé jako „arbitráž", „sniping" nebo „scalping" (dále jen „Arbitráž“)), se nemůže uskutečňovat na OTC trhu, kde klient kupuje nebo prodává přímo od odpovědného; proto si vyhrazujeme právo na základě našeho vlastního uvážení nepovolit zneužívání Arbitráže na našem Online Obchodovacím Zařízení nebo v souvislosti s našimi Službami; jakékoliv Transakce nebo Smlouvy, které spoléhají na možnosti Arbitráže v souvislosti s cenovou latencí, mohou být podle našeho vlastního uvážení a bez předchozího oznámení zrušeny; Kromě toho v těchto případech si vyhrazujeme právo podle vlastního uvážení a bez předchozího oznámení:

a) provést potřebné úpravy nebo úpravy na příslušných účtech (včetně, bez omezení, úpravy cenových rozpětí, které má klient k dispozici);

b) omezit účty, které mají přístup k streamování, okamžitě obchodovatelným cenovým nabídkám (včetně, bez omezení, pouze poskytování manuálních cenových nabídek a odeslání jakýchkoli objednávek s naším předchozím souhlasem);

c) získat z příslušného Účtu (účtů) jakékoliv historické zisky z obchodování, které můžeme dokumentovat jako získané prostřednictvím takového zneužití likvidity kdykoliv během vztahu s klientem;

d) ukončit vztah s klientem a zavřít všechny příslušné Účty (včetně a bez omezení, všech ostatních účtů, které má k dispozici stejný držitel účtu) okamžitým písemným oznámením; nebo

e) informovat všechny zúčastněné třetí strany

44.7. Jakékoliv označení nebo podezření z jakékoli formy arbitráže (včetně, ale bez omezení, bezrizikového zisku), zneužití (včetně, ale ne výlučně, modelů obchodní činnosti účastníka, které naznačují, že účastník má výlučný finanční prospěch, aniž byl skutečně zájem o obchodování na trzích a tržním riziku), interního zajištění v koordinaci s jinými stranami, zneužívání naší politiky "bez záporné rovnováhy", podvodu, manipulace, arbitráže nebo jakékoli jiné formy podvodné nebo nekalé činnosti, stanoví všechny Transakce a zisky nebo ztráty z nich za neplatné. Za těchto okolností si vyhrazujeme právo zavřít/pozastavit (dočasně nebo trvale) všechny obchodní účty Klienta nebo zrušit všechny jeho Transakce. Vzhledem k výše uvedenému, prosím, vezměte na vědomí, že budete mít přísně zakázáno otevírat nové obchodní účty a obchodovat s naší Společností. Přesto v případech, kdy byste si úspěšně otevřeli účet a obchodovali s naší Společností v důsledku technické nebo lidské chyby, vyhrazujeme si právo okamžitě zavřít Váš účet, zrušit vzniklý zisk nebo ztrátu a vrátit původní částku, tedy vklad, s výjimkou poplatků za vklad a výběr.

44.8. Rozvíjíme a budeme pokračovat v rozvoji všech nástrojů potřebných k identifikaci podvodného nebo nezákonného postupu a využívání našeho Online obchodovacího nástroje; jakýkoliv spor vyplývající z takové podvodné nebo nezákonné obchodní činnosti bude vyřešen naším vlastním a absolutně uváženým způsobem, který považujeme za nejspravedlivější pro všechny zúčastněné; toto rozhodnutí je konečné a závazné pro všechny účastníky; žádná korespondence Vám nebude zaslána.

44.9. Nemáme žádnou povinnost Vás kontaktovat, abychom Vám poskytli poradenství v souvislosti s příslušnými opatřeními vzhledem ke změnám v podmínkách trhu (včetně a bez omezení, tržních přerušení) nebo jiných. Berete na vědomí, že trh s OTC nástroji je vysoce spekulativní a volatilní a že po provedení jakékoliv transakce jste výhradně zodpovědní za vytváření a udržování kontaktu s námi a za sledování Vašich otevřených pozic a za zajištění toho, aby jakékoli další pokyny byly poskytovány včas. V případě, že tak neučiníte, nemůžeme zajistit, že Vás budeme moci kontaktovat a neručíme za ztrátu, kterou utrpíte v důsledku jakéhokoliv neplnění.

44.10. Aniž jsou dotčena jiná ustanovení této smlouvy, souhlasíte s tím, že nás a naše přidružené společnosti a některé naše Spolupracovníky odškodníte vůči neoprávněným závazkům, ztrátám, škodám, nákladům a výdajům, včetně a bez omezení, poplatkům a pokutám, které vzniknou v souvislosti s jakýmkoli podvodným nebo nezákonným přístupem a používáním našeho Online Obchodovacího zařízení nebo prevencí a sanací za předpokladu, že jakékoliv takové závazky, ztráty, škody, náklady a výdaje by nevznikly, kvůli naší hrubé nedbalosti, podvodu nebo úmyslnému neplnění.

44.11. Společnost Vám může umožnit spravovat více než jeden obchodní účet pomocí svých různých obchodních platforem. Taková nabídka je k dispozici pouze na správu více obchodních účtů, které patří Vám. Tímto prohlašujete, zaručujete a souhlasíte s tím, že nebudete používat toto zařízení pro správu obchodních účtů, které Vám nepatří, bez získání předchozího písemného souhlasu Společnosti.

45.Průzkum

45.1. Společnost, naši zaměstnanci, zmocněnci nebo přidružené společnosti mohou upozornit nebo Vám poskytnout a také jiným klientům, technické nebo tržní analýzy, investiční výzkum nebo jakýkoli jiný marketingový materiál nebo informace, které výslovně nebo implicitně doporučují nebo navrhují investiční strategii, týkající se jednoho nebo více finančních nástrojů nebo emitentů finančních nástrojů, včetně jakéhokoli stanoviska o současné nebo budoucí hodnotě nebo ceně těchto nástrojů ("Průzkum").

45.2. Jakákoli analýza nebo průzkum nacházející se na jakékoliv naší webové stránce nebo kterou poskytují libovolnému klientovi naši zaměstnanci, zmocněnci nebo přidružené společnosti není navržen s ohledem na osobní profil, finanční situaci nebo obchodní zkušenost individuálního klienta, a proto by neměl být interpretován jako investiční rada, doporučení, stanovisko nebo jako žádost o jakékoliv transakce s finančními nástroji. V případě, že Vám poskytneme doporučení ohledně Průzkumu nebo obchodování, tak jsou poskytovány výlučně proto, abyste mohli udělat své vlastní investiční rozhodnutí.

45.3. Vy, jako klient, uznáváte, že byste měli vždy provádět jakékoliv transakce na základě vlastního rozhodnutí a nikdy nebudete postupovat podle jiných doporučení, analýz ani názorů, které poskytuje Společnost, jakékoliv naše přidružené společnosti nebo zaměstnanci. Všechny vyjádřené názory mohou být pro autory osobní a nemusí odrážet názory společnosti Trade Capital Markets (TCM) Limited.

45.4. Průzkum je široce distribuován mnohým osobám/klientům v různých časových obdobích, a proto nemusí být v době zveřejnění přesný. My, naši autorizovaní zástupci, přidružené společnosti nebo členové naší skupiny nejsou povinni aktualizovat jakýkoliv distribuovaný Průzkum a nemohou zaručit správnost nebo přesnost takového výzkumu, i když plně splňujeme požadavky platných Zákonů a Předpisů při vytváření a distribuci průzkumu.

45.5. Průzkum obsahuje množství regulačních nařízení navržených ke splnění požadavků platných zákonů a nařízení. Měli byste si přečíst a pečlivě zvážit jakékoliv nařízení nebo odmítnutí odpovědnosti, které se objevují v publikovaném Průzkumu.

46.Změna, Ukončení aLikvidace účtů

46.1. Tuto smlouvu a případné úpravy dle této smlouvy Vám můžeme kdykoliv písemně oznámit. Máme za to, že souhlasíte a přijmete tyto pozměňovací návrhy, pokud nám do deseti (10) pracovních dnů od data našeho oznámení o změně neoznámíte opak. Pokud namítáte proti pozměňovacímu návrhu, pozměňovací návrh nebude pro Vás závazný, Váš účet však bude pozastaven a budete muset svůj účet uzavřít co nejdříve, jak je to možné.

46.2. Každá změna této smlouvy vstoupí v platnost dnem, který jsme určili a který bude ve většině případů nejméně deset (10) pracovních dní poté, co se považuje za přijaté oznámení o změně v souladu s Bodem 10.10 (pokud není za daných okolností nepraktické, aby se na něj upozornilo do 10 dní). Každá změněná smlouva nahrazuje jakoukoliv předchozí smlouvu mezi námi o stejném tématu a podle ní se bude řídit jakákoli Transakce uzavřená po tomto datu, nebo nesplacená v den vstupu nového vydání Smlouvy. Budeme dělat změny jen z přiměřených příčin, včetně, ale nejen:

a) udělat Smlouvu jasnější;

b) udělat Smlouvu pro Vás více příznivou;

c) odráží zákonné zvýšení nebo snížení nákladů na poskytování služeb pro Vás

d) zajištění zavádění nových systémů, služeb, změn technologií a výrobků;

e) náprava jakýchkoli chyb, které se mohou náležitě objevit;

f) odráží změnu platných Předpisů nebo Zákonů.

46.3. Tato smlouva a veškeré dohody podle této smlouvy mohou být pozastaveny nebo ukončeny kteroukoliv ze stran při doručení písemného oznámení druhé straně, o pozastavení nebo ukončení, které vstoupí v platnost okamžitě, pokud není v oznámení uvedeno jinak. Jakékoliv takové pozastavení nebo ukončení neovlivní žádný závazek, který již mohl vzniknout kterékoliv ze smluvních stran v souvislosti s kteroukoli nesplacenou Transakcí nebo jakýmikoliv zákonnými právy nebo povinnostmi, které již vznikly podle této smlouvy nebo jakýmikoliv transakcemi provedenými na základě této smlouvy.

46.4. Aniž jsou dotčena jiná ustanovení této smlouvy, zejména, ale bez omezení, ty, které se týkají událostí neplnění, jak je popsáno v bodě 39, vztah Klienta podle této smlouvy zůstává v platnosti až do jejího ukončení kteroukoli stranou.

46.5. Pokud to nevyžadují příslušné Právní Předpisy, Pravidla nebo Nařízení, kterákoli smluvní strana může vypovědět tuto smlouvu (a vztah mezi námi) vydáním písemného oznámení do 10 kalendářních dnů před ukončením druhé straně.

46.6. Tuto Smlouvu můžeme okamžitě ukončit, pokud nedodržíte nebo neprovedete některé ustanovení této smlouvy nebo v případě Události neplnění, kromě případu Vyšší Moci.

46.7. Po ukončení této smlouvy budou všechny částky, které nám jste dlužen, okamžitě splatné včetně (ale bez omezení):

a) veškeré nesplacené poplatky, pokuty a provize;

b) jakékoli obchodní výdaje vzniklé ukončením této smlouvy; a

c) jakékoliv ztráty a výdaje uskutečněné při uzavření jakékoliv Transakce nebo kontraktu nebo uhrazení nebo uzavření nesplacených závazků, které vznikly ve vašem jménu.

46.8. Po ukončení Smlouvy dokončíme všechny Transakce a Kontrakty, které jsou již otevřeny v realizaci, a tyto Smluvní podmínky budou nadále zavazovat obě strany ve vztahu k takovým Transakcím a kontraktu. Budeme mít právo odečíst všechny splatné částky před převodem jakýchkoli kreditních zůstatků na jakýkoliv Váš účet (účty) a budeme oprávněni odložit takový převod až do chvíle, kdy budou všechny transakce a smlouvy mezi Vámi a námi uzavřeny. Kromě toho budeme oprávněni požadovat, abyste zaplatili jakékoliv poplatky, které vznikly při převodu Vašich investic.

46.9. Ukončení smlouvy neovlivní naše Práva a Povinnosti, které se vztahují, zejména a bez omezení, na ustanovení o odškodnění a omezení odpovědnosti Transakcí a Smluv, které se nadále řídí touto dohodou a konkrétními klauzulemi dohodnutými mezi vámi a námi ve vztahu k takovým Transakcím nebo Smlouvám, dokud nebudou plně splněny všechny závazky.

46.10. V případě, že jste nás přímo či nepřímo zapojily do jakéhokoli podvodu, vyhrazujeme si právo podle vlastního uvážení, a aniž by byla dotčena jakákoli jiná práva, které můžeme mít podle této smlouvy, zvrátit všechny předchozí Transakce nebo Kontrakty, které by mohly nebo by měly ohrozit naše zájmy a zájmy našich (jiných) klientů.

46.11. Toto je poslední verze této smlouvy, která byla uveřejněna a zveřejněna od 1. srpna 2018. Tato verze Smlouvy upravuje, nahrazuje a modifikuje všechny předchozí verze této smlouvy.

46.12. Všechny pozměněné podmínky nabývají účinnosti pět (5) kalendářních dnů po jejich prvním zveřejnění na našich webových stránkách nebo poprvé, kdy vstoupíte nebo použijete náš Online Nástroj na Obchodování po takových změnách, podle toho, co nastane dříve.

47.Komunikace

47.1. Společnost může být kontaktována prostřednictvím našeho Oddělení Zákaznické Podpory telefonicky, jak je uvedeno níže, prostřednictvím naší stránky Kontaktujte Nás a na naší webové stránce nebo prostřednictvím Live Chat v rámci pracovního času. Naše kontaktní údaje jsou následující:

Jméno: Trade Capital Markets (TCM) Limited

Adresa: 128-130 Lemesos Avenue, Floor 3, Flat 301, Strovolos 2015 Nicosia, Cyprus

Telefonní Číslo: + 357 22030446,

Fax : + 357 22311033

Email: info@tradecapitalmarkets.com.

47.2. Každé upozornění, pokyny nebo žádost, byste nám měli poskytnout, pokud to není dohodnuto jinak, telefonicky, pokud Vás společnost dokáže identifikovat, nebo písemně buď z osobního registrovaného e-mailu nebo faxem na výše uvedenou adresu. Jakékoliv oznámení, instrukce, žádost nebo jiná komunikace nadobude účinnosti, jakmile je Společnost přijme platnou komunikační metodou.

47.3. Berete na vědomí, že tato smlouva je vám poskytnuta v angličtině, což je oficiální jazyk společnosti, a budeme s Vámi komunikovat v angličtině během trvání této smlouvy. V případě sporu je rozhodující Anglická verze.

47.4. Jste výhradně zodpovědná osoba za to, abyste se ujistili, že nikdo nezískal žádné šifrované informace prostřednictvím jakéhokoliv autorizovaného nebo neautorizovaného prostředku. Společnost nenese odpovědnost za jakoukoli ztrátu, která by Vám mohla vzniknout v důsledku neoprávněného přístupu třetí strany na Váš obchodní účet.

47.5. Pokud na základě této smlouvy nebo platných zákonů a nařízení požadujeme písemnou komunikaci s vámi, uděláme to prostřednictvím e-mailu na váš osobně registrovaný e-mail.

47.6 Jste výhradně odpovědnou osobou za to, aby byly veškeré informace obsažené v naší komunikaci soukromé.

47.7. Společnost nenese žádnou odpovědnost za jakoukoli ztrátu, která vznikla v důsledku opožděné nebo neočekávané komunikace, kterou společnost zaslala Klientovi.

47.8. Opravňujete nás a poskytnete svůj souhlas, abyste mohli být kdykoli kontaktováni přímo nebo nepřímo prostřednictvím telefonu nebo e-mailu z jakýchkoli obchodních nebo propagačních důvodů.

47.9. Dále souhlasíte s tím, že jakákoli komunikace, kterou jsme obdrželi ve vztahu ke Smlouvě - nebo jakýmkoli jiným sdělením týkajícím se marketingu - neporušila žádná práva Klienta podle Smlouvy nebo platné legislativy.

48.Nahrávky, Vedení záznamů a sledování komunikace

48.1. Zaznamenáváme všechny příchozí a odchozí telefonické hovory a uchováváme si záznamy o všech e-mailech zasílaných od Vás nebo od nás nebo o rozhovorech mezi vámi a námi. Naše Elektronické Platformy na Obchodování obsahují záznamy o všech transakcích a obchodech realizovaných prostřednictvím Platformy na Obchodování.

48.2. Telefonické Objednávky a pokyny se zaznamenávají na trvalých médiích, které umožňují jejich čtení po celou retenční lhůtu stanovenou v Příslušných předpisech. Nahrávky budou výlučným vlastnictvím Společnosti.

48.3. Klient souhlasí s tím, že Společnost má právo používat Telefonní Záznamy podle vlastního uvážení, včetně ale nejen na, případy, kdy nastane spor mezi Klientem a Společností, na vyšetřování nebo jakékoliv jiné právní nebo regulační účely včetně použití těchto informací na obhajobu nebo začátek jakéhokoli právního sporu.

48.4. Společnost může poskytnout kopie takových záznamů o telefonických hovorech regulačnímu orgánu nebo jinému příslušnému orgánu, aniž by o tom informovala Klienta. Společnost nemá povinnost poskytnout Klientovi takovou kopii.

48.5. Jste povinen v jakékoli době uchovávat jakékoli údaje o svém vztahu k Společnosti.

48.6. Podle Platných Pravidel bude Společnost uchovávat záznamy obsahující osobní údaje Klienta, obchodní informace, dokumenty o otevření účtu, komunikace a cokoliv jiného, ​​co se týče Klienta po dobu nejméně pěti let po ukončení této smlouvy.

49.Dotazy, Stížnosti a Spory

49.1. Jakékoliv otázky by měly být vyžádány oddělením zákaznické podpory. Nevyřešené otázky a stížnosti zpracovává naše oddělení dodržování pravidel v souladu s našimi Pravidly na Vyřizování Stížností, které jsou k dispozici na našich webových stránkách. Pokud jste nespokojeni s výsledkem vyšetřování našeho Oddělení pro Dodržování Předpisů nebo s jakýmkoli zásahem, který jsme podnikli v tomto důsledku, můžete podat stížnost finančního ombudsmana Kyperské republiky na další vyšetřování.

49.2. Aniž je dotčeno jakékoli naše další právo uzavřít Transakci podle této smlouvy, v každém případě, kdy zpochybňujeme Vaši Transakci nebo domnělou Transakci nebo jakoukoliv komunikaci týkající se Transakce, můžeme na základě našeho vlastního uvážení a bez předchozího upozornění uzavřít takovou Transakci nebo domnělou Transakci , když jsme důvodně přesvědčeni, že taková akce je žádoucí pro účely omezení maximální částky, která je předmětem sporu, a nebudeme mít vůči Vám žádnou povinnost v souvislosti s jakýmkoli následným pohybem na úrovni příslušné Transakce. Pokud ukončíme jednu nebo více Vašich Transakcí v rámci tohoto období, taková akce nebude mít vliv na naše právo na řízení ve vztahu k jakémukoli sporu, že taková Transakce již byla uzavřena námi, a nebyla nikdy otevřená Vámi. Uděláme přiměřené kroky, abychom Vás informovali, že jsme takovou akci přijali co nejdříve po tom, jak to uděláme. Pokud ukončíme Transakci nebo údajnou Transakci v souladu s těmito Podmínkami, uzavření nebude mít vliv na vaše práva:

a) požadovat náhradu nebo kompenzaci za jakoukoliv ztrátu nebo škodu, která vznikla v souvislosti se spornou nebo domnělou Transakcí nebo komunikací před uzavřením; a

b) kdykoli později otevřít novou Transakci za předpokladu, že taková Transakce bude otevřena v souladu s touto smlouvou a bude použita pouze pro účely výpočtu jakýchkoli relevantních limitů nebo peněz požadovaných od vás na základě toho, že náš názor na sporné událostí nebo komunikaci je správný.

49.3. Jsme členem Fondu na Kompenzaci pro Investory ("Fond") pro klienty Kyperských Investičních Společností. Máte nárok na kompenzaci z tohoto fondu, pokud nemůžeme splnit naše závazky. Závisí to na typu podnikání a okolností nároku. Vyplacení kompenzace ze strany Fondu klientům jeho členů podléhá existenci oprávněného nároku takového klienta vůči Investiční Společnosti vyplývajícího z investičních služeb poskytnutých Investiční Společností příslušnému klientovi. Systém ochrany je k dispozici pouze určitým typům žadatelů a stížností. Platby oprávněným žadatelům v rámci systému se budou lišit v závislosti na typu chráněného nároku (např. Vkladů nebo investic), který žadatelé mají vůči příslušné instituci. Maximální výška kompenzace ze strany fondu je 20 000 EUR. Další informace týkající se fondu najdete v dokumentu o Pravidlech Fondu na Kompenzaci pro Investory, který je k dispozici na naší webové stránce. Další podrobnosti je Vám možné poskytnout na požádání.

50.Zdaňování

50.1. Vy sami jste plně zodpovědný za všechny podání, daňová přiznání a zprávy o všech Transakcích, které byste měli podat libovolnému příslušnému orgánu, ať už vládnímu nebo jinému, a za zaplacení všech daní (včetně, ale bez omezení na jakýkoliv převod nebo daň z přidané hodnoty) z nebo v souvislosti s jakoukoli Transakcí. Vaše daňové zacházení závisí na Vaší osobní situaci a může být předmětem změn.

50.2. V případě, že jakýkoli daňový poplatek Vám bude uložen z důvodu jakéhokoli regulačního nebo právního závazku a Společnost je povinna provést jakoukoli platbu nebo zadržet jakoukoliv částku na toto zdanění, Společnost má právo odečíst tuto částku z kteréhokoli z Vašich účtů nebo požadovat okamžité zaplacení této částky.

50.3. Stejně zodpovídáte za jiné daně, které nevybírá Společnost, a pokud máte pochybnosti o tom, zda by mohly vzniknout další daňové povinnosti, měli byste požádat o nezávislé odborné poradenství. Daňové zákony se čas od času mění.

50.4. Přebíráte odpovědnost za zaplacení všech výdajů na kolky související s touto Smlouvou a jakoukoli dokumentaci, která může být potřebná k provedení transakcí podle této Smlouvy.

51.Rozhodné Právo a Jurisdikce

51.1. Všechny spory a kontroverze vyplývající z dohody nebo v souvislosti s touto Smlouvou se nakonec budou řešit na Kyperském soudu.

51.2. Tato dohoda se řídí zákony Kypru.

51.3. Bez ohledu na jakákoli jiná ustanovení této smlouvy je Společnost při poskytování Služeb Klientovi oprávněna podniknout jakékoli kroky, které považuje za nezbytné podle svého uvážení k zajištění souladu s příslušnými tržními pravidly nebo postupy a všemi ostatními platnými zákony.

51.4. Všechny transakce jménem Klienta podléhají platným nařízením a jiným veřejným orgánům, které řídí provoz Kyperských Investičních Společností, protože se mohou čas od času měnit. Společnost je oprávněna přijmout nebo odmítnout přijetí jakýchkoli opatření, které považuje za nezbytné vzhledem k souladu s příslušnými platnými právními předpisy. Jakákoliv přijatá opatření a Platné Předpisy jsou pro Klienta závazné.

52.Osobní údaje a ochrana Osobních údajů

52.1. Společnost se považuje za správce údajů v souladu se Všeobecnou směrnicí o Ochraně údajů (EU 2016/679) nebo jakoukoli jinou podobnou platnou legislativou.

52.2. Berete na vědomí, že tím, že si u nás otevřete účet, tímto poskytnete svůj souhlas ke shromažďování, zpracování a jiné manipulaci s osobními údaji, které jsou považovány za citlivé údaje ve smyslu Všeobecného Nařízení o Ochraně Údajů (EU 2016/679) a podobných příslušných právních předpisů.

52.3. Společnost bude používat, uchovávat, zpracovávat a využívat osobní informace, které jste poskytli v souvislosti s Ustanoveními Všeobecného Nařízení o Ochraně Údajů (EU 2016/679) nebo jakýchkoli jiných podobných platných právních předpisů. Souhlasíte s tím, že zpracujeme všechny takové informace pro účely plnění Smlouvy a správy vztahů mezi vámi a Společností v souladu s touto Smlouvou a Pravidly ochrany Osobních Údajů společnosti, jako jsou zveřejněny na webových stránkách a budou čas od času aktualizovány. V případě, že nesouhlasíte s používáním, uchováváním, zpracováním a zpřístupňováním Vašich osobních údajů, si Společnost vyhrazuje právo odmítnout otevření účtu nebo odmítnout poskytování služeb.

52.4. Tímto potvrzujete, že se můžeme spoléhat na Osobní Údaje, které nám byly poskytnuty při plnění našich povinností vyplývajících ze zákona a této smlouvy, a zavazujete se poskytnout nám aktualizace týkající se poskytovaných Osobních Údajů, aby Osobní Údaje zůstaly aktuální a správné.

52.5. Informace o klientech, které Společnost vlastní, se považují za důvěrné a nebudou použity pro jakýkoli jiný účel než pro účely poskytování, správu a zlepšování služeb pro výzkumné a statistické účely a pro marketingové účely (pokud Klient získá souhlas, pokud je fyzickou osobou). Informace, které jsou již ve veřejné sféře, nebo které již Společnost vlastní bez povinnosti mlčenlivosti, nebudou považovány za důvěrné.

52.6. Společnost může sbírat informace o klientovi přímo od Klienta (ve svém vyplněném formuláři a Žádosti o Otevření Účtu nebo při využívání Webové stránky) nebo od jiných osob včetně například referenčních agentur pro úvěry, agentur na předcházení podvodům, bank, jiných finančních institucí, třetích poskytovatelů autentizačních služeb a poskytovatelů veřejných registrů.

52.7. Informace o klientech, které Společnost vlastní, se považují za důvěrné a nebudou použity pro jakýkoli jiný účel než pro účely poskytování, správy a zlepšování služeb, kontroly proti praní špinavých peněz a ověřovacích kontrol při správě služeb na výzkumné a statistické účely a pro marketingové účely. Informace, které jsou již ve veřejné sféře, nebo které již Společnost vlastní bez povinnosti mlčenlivosti, nebudou považovány za důvěrné.

52.8. Společnost má právo zveřejnit informace o klientovi (včetně záznamů a dokumentů důvěrné povahy, údajů o kartě) za těchto okolností:

a. Pokud to vyžaduje zákon nebo soudní příkaz příslušného soudu;

b. Pokud o to požádá společnost CySEC nebo kterýkoli jiný regulační orgán, který má kontrolu nad Společností nebo Klientem nebo jejich společníky nebo na jehož území má společnost Klienty;

c. Příslušným orgánem pro vyšetřování nebo předcházení podvodům, praní peněz nebo jiné nezákonné činnosti;

d. V rozsahu, který je přiměřeně potřebný k provedení Objednávek a na vedlejší účely poskytování Služeb;

e. Agenturám na poskytování úvěrových referencí a předcházení podvodům, třetím poskytovatelům autentifikačních služeb, bankám a jiným finančním institucím na kontrolu úvěrů, předcházení podvodům, za účelem boje proti praní peněz, ověřování totožnosti nebo poctivosti klienta. Za tímto účelem mohou zkontrolovat podrobnosti, které Klient poskytl ve formě jakýchkoliv údajů v jakékoliv databázi (veřejné nebo jiné), ke které mají přístup. Mohou také v budoucnu použít údaje o klientech na pomoc jiným společnostem pro účely ověření. Společnost si ponechá záznam o takovém vyhledávání.

f. Profesionálním poradcem Společnosti za předpokladu, že příslušný odborník bude v každém případě informován o důvěrné povaze těchto informací a zaváže se k těmto povinnostem;

g. Dalším poskytovatelům služeb, kteří vytvářejí, spravují nebo zpracovávají databáze (ať už elektronické nebo ne), nabízejí služby vedení záznamů, služby elektronické pošty, služby zasílání zpráv nebo podobné služby, jejichž cílem je pomáhat Společnosti sbírat, uchovávat, zpracovávat a používat informace o klientech nebo pro kontakt s Klientem nebo zlepšení poskytování Služeb podle této Smlouvy;

h. Do obchodního úložiště nebo podobného úložiště podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 ze dne 4. července 2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách (CCP) a registrech obchodních údajů (TR) (EMIR);

i. Schválený mechanismus podávání zpráv (ARM) podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014 ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů a kterým se mění nařízení (EU) č. 648/2012 (MiFIR);

j. Pro ostatní poskytovatele služeb pro statistické účely s cílem zlepšit marketing Společnosti, v takovém případě budou údaje poskytnuté v agregované podobě;

k. Na call centrum pro výzkum trhu, které poskytují telefonické nebo e-mailové průzkumy s cílem zlepšit služby Společnosti, v takovém případě budou poskytnuty pouze kontaktní údaje;

l. Pokud je to nutné k tomu, aby se Společnost mohla bránit nebo uplatnit svá zákonná práva na jakémkoli soudu nebo tribunálu nebo u rozhodčího nebo Finančního Ombudsmana nebo vůči vládnímu orgánu;

m. Partnerovi společnosti nebo jakékoli jiné Společnosti ve stejné skupině Společnosti;

n. Nástupcem nebo nabyvatelem nebo kupujícím s předešlým písemným oznámením Klientovi pět (5) pracovních dní dopředu;

o. Klient akceptuje a uznává, že Společnost jako zahraniční Finanční Instituce (FFI) je povinna zveřejňovat osobní údaje ve vztahu k jakékoli podezřelé osobě v USA podle pravidel vykazování Zákona o dodržování daňových předpisů (FATCA). Společnost podniká veškeré přiměřené kroky v souvislosti s dodržováním FATCA a může občas požádat o dodatečné informace od amerických osob podléhajících oznámení, aby mohla udržovat příslušné záznamy.

p. Klient akceptuje a připouští, že Společnost je povinna zveřejnit osobní údaje Klienta, které jsou vykazované dle Vyhlášky CRS. Společnost podniká veškeré přiměřené kroky v souvislosti s udržováním souladu s CRS a může občas požádat o další informace od zúčastněných klientů, aby mohla udržovat příslušné záznamy.

52.9. Opravňujete Společnost nebo zástupce jednající jménem Společnosti, aby provedli takové úvěrové a identifikační kontroly, které považují za nezbytné nebo žádoucí, včetně občasné žádosti o poskytnutí informací od Vaší banky a souhlasíte s tím, že budete pomáhat Společnosti, pokud je to nutné, při získání takového důkazu. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že to může vést k tomu, že Vaše osobní informace budou zaslány agentem Společnosti, kteří mohou být mimo Evropského hospodářského prostoru. Souhlasíte s tím, že v případě potřeby budeme mít povoleno poskytnout relevantní informace týkající se Vás nebo Vašeho účtu libovolné osobě, o níž se domníváme, že hledá doporučení, a to v dobré víře.

52.10. Tímto prohlašujete, že pokud nejste fyzická osoba, která nám poskytla osobní údaje jakékoli fyzické osoby nebo pokud jste jednotlivec, který nám poskytuje osobní údaje o jakékoli fyzické osobě jiné než o Vás, tímto se zavazujete a prohlašujete, že tato osoba, jejíž údaje se shromažďují, uchovávají a zpracovávají v souladu s ustanoveními, které jsou v nich obsaženy, byla informována a souhlasila s takovým shromažďováním, uchováváním a zpracováním svých osobních údajů za podmínek obsažených v tomto dokumentu a které byly informovány o svých právech ve vztahu k jejich osobním údajům, které jsou uchovávány a zpracovávány v souladu se zde uvedenými podmínkami.

52.11. Telefonické konverzace a elektronické komunikace mezi vámi a společností se mohou zaznamenávat v souladu s platnými předpisy a záznamy budou výlučným vlastnictvím Společnosti. Akceptujete takové nahrávky jako přesvědčivé důkazy o takto zaznamenaných Pokynech, Instrukcích, Žádostech nebo konverzacích. Máte právo o ně požádat a společnost Vám na základě této žádosti poskytne takové záznamy.

52.12. Akceptujete, že Společnost může čas od času s vámi provést přímý kontakt pomocí faxu, telefonu nebo jiným způsobem.

52.13. Podle Platných Pravidel bude Společnost uchovávat záznamy obsahující osobní údaje klienta, obchodní informace, dokumenty o otevření účtu, komunikaci a cokoliv jiného, ​​co se týká Vás nebo
Vašeho účtu nejméně pět let po ukončení Smlouvy o klientovi.

53.Duševní Vlastnictví

53.1. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že autorská práva, ochranné známky, databáze a jiné vlastnictví nebo práva v případě jakýchkoliv informací, které jsou námi distribuované nebo Vámi přijaté (včetně, nikoli však výlučně, našich cen) spolu s obsahem našich webových stránek, brožur a jiného materiálu souvisejícího s naší obchodní službou v jakékoliv databázi, která obsahuje nebo tvoří takové informace, zůstane výhradním a výlučným vlastnictvím naší Společnosti nebo jakékoli třetí strany, která je označena jako vlastník těchto práv.

53.2. Všechna autorská práva, ochranné známky, obchodní tajemství, software, platforma a všechny související údaje, informace o dokumentech a vytvoření těchto a jiných vlastnických práv ve vztahu ke službám, které Společnost nabízí, se považují za duševní vlastnictví patřící Společnosti a jako klient společnosti nemáte na ně žádná práva a v žádném případě tato práva nezískáte.

54.Přidělování

54.1. Současné podmínky jsou závazné pro Vás a Společnost, jakož i Vaše příslušné nástupce a nástupce Společnosti, jakýkoliv přidružený subjekt, třetí stranu, dceřiné společnosti nebo jiné společnosti ve spojení s naší Společnosti.

54.2. Společnost může bez Vašeho předchozího souhlasu kdykoli převést, přidělit nebo obnovit svá práva, výhody nebo povinnosti vyplývající z této smlouvy.

54.3. Nesmíte bez předchozího písemného souhlasu Společnosti přenést, přiřadit, účtovat, vykládat nebo jiným způsobem přenášet nebo prosazovat jakákoli práva nebo povinnosti vyplývající ze Smlouvy.

55.Změny

55.1. Pokud není v této smlouvě uvedeno jinak, Společnost má právo kdykoliv změnit podmínky Smlouvy tak, že Vám poskytne písemné oznámení nejméně pět pracovních dní před tím, než provede tyto změny. Všechny takové změny nadobydou účinnosti datem uvedeným v oznámení. Berete na vědomí, že změna, která se odráží ve změně zákona nebo nařízení, může v případě potřeby okamžitě vstoupit v platnost. Krom toho v případě výskytu jakýchkoliv období skutečné nebo potenciální zvýšené volatility trhu cen podkladových a Finančních nástrojů (nebo jiných nástrojů) nebo jiné tržní volatility způsobené politickými, firemními nebo ekonomickými událostmi, které mohou podle našeho rozumného názoru nastat, (nebo jiných nástrojů), můžeme Vám v přiměřené míře poskytnout kratší dobu oznámení o změně podmínek této smlouvy podle tohoto článku.

55.2. Chápete a souhlasíte s tím, že Váš souhlas není nutný k tomu, aby byly všechny tyto změny účinné.

55.3. Chápete, že je Vaší výhradní odpovědností sledovat všechny aktuální změny. Relevantní verze bude nejnovější verze nahrána na naší Webové stránce a v případě sporu bude mít přednost poslední verze.

56.Smíšené

56.1. Vyhrazujeme si právo pozastavit Váš účet, a to kdykoliv. Pokud pozastavíte Váš účet, znamená to, že: obecně nebudete mít možnost otevřít žádné nové Transakce ani zvýšit svůj vklad ve Vašich stávajících Transakcích, ale budete mít možnost uzavřít, částečně zavřít nebo snížit váš vklad v rámci stávajících Transakcí; už nebudete moci s námi obchodovat prostřednictvím naší Elektronické Obchodní Platformy. Vyhrazujeme si také právo Pozastavit konkrétní Transakci, kterou jste u nás otevřeli. Pokud pozastavíme transakci, znamená to, že obecně nebudete mít povoleno zvýšit svůj vklad v rámci pozastavené transakce, ale budete mít povoleno uzavřít, částečně uzavřít nebo snížit svůj vklad v rámci pozastavené transakce.

56.2. Naše práva a opravné prostředky podle této smlouvy budou kumulativní a naše uplatňování nebo zřeknutí se jakéhokoli práva nebo opravného prostředku nebrání ani nepotlačuje výkon jakéhokoli dodatečného práva nebo nápravy. Následné nepoužití nebo uplatnění jakéhokoli práva podle této smlouvy nepředstavuje zřeknutí se práva nebo omezení výkonu tohoto práva.

56.3. Tato smlouva představuje celou dohodu mezi vámi a společností a nahrazuje a ruší všechny předchozí dohody, sliby, ujištění, vyjádření a dohody mezi stranami, ať už písemně nebo ústně. Společnost nenese vůči vám žádnou odpovědnost za jakékoliv nevinné nebo nedbalé prohlášení, záruku za poskytnutí záruky, která není ve smlouvě zahrnuta.

56.5. Naše záznamy, pokud se neukáží být nesprávné, budou důkazem Vašich obchodů s námi v souvislosti s našimi službami. Nebudete mít námitky proti přijetí našich záznamů jako důkazů v jakémkoli právním nebo regulačním řízení, protože tyto záznamy nejsou originály, nejsou písemné nebo jsou doklady vyrobenými počítačem. Nebudete se spoléhat na nás, abychom dodržovali povinnosti související s vedením záznamů, ačkoli na základě našeho vlastního uvážení Vám mohou být k dispozici záznamy na požádání.

56.6. Selhání nebo zpoždění uplatňování jakéhokoli práva, podmínky nebo ustanovení podle dle této smlouvy nebo ze zákona nepředstavuje pro Společnost její implicitní zřeknutí se, ani nebrání dalšímu výkonu tohoto nebo jiného práva.

56.7. Ustanovení této smlouvy a jakékoli jiné ustanovení, které mohou být požadovány k provedení významu této smlouvy, přetrvávají i po jejím ukončení.

57.Definice a Interpretace

Vtéto Smlouvě:

„Přístupové kódy“ znamenají přístupové kódy Klienta, jakýkoliv přihlašovací kód, heslo (hesla), číslo obchodního účtu klienta a veškeré informace požadované pro přístup k obchodní platformě Společnosti nebo k zákaznickému účtu Společnosti;

„Platné předpisy" znamenají:

 1. zákon o investičních službách a činnostech regulovaných trhů na Kypru z roku 2017 (zákon 87 (I) / 2017);
 2. zákon o prevenci a potlačování praní špinavých peněz z roku 2007 (zákon 188 (I) / 2007);
 3. Směrnice, Oběžníky nebo jiné Nařízení vydané CYSEC, které upravují provoz Kyperských Investičních Společností (Pravidla CYSEC) nebo jiná pravidla příslušného regulačního orgánu;
 4. a všechny ostatní platné zákony, pravidla a předpisy, které jsou zčasu čas platné

„Přidružená/Přidružené společnosti" znamená podnik ve stejné skupině jako jsme my, náš zástupce, podnik ve stejné skupině, jehož jsme jmenovali, nebo jakákoli jiná osoba, se kterou máme vztah a která by mohla vytvářet společné zájmy mezi námi a ní;

„Oprávněná osoba", pokud kontext neuznává jinak, znamená osobu oprávněnou klientům v rámci omezené pravomoci v souladu s těmito podmínkami, aby zastupovala tohoto klienta a poskytla nám pokyny a objednávky;

„Zakázané jurisdikce", Austrálie, Bangladéš, Belgie, Brazílie, Kanada, Čína, Konžská demokratická republika, Eritrea, Hongkong, India, Indonésie, Izrael, Japonsko, Libyjská Arabská Džamahírija, Nový Zéland, Severní Kypr, Severní Korea, Rusko, Singapur, Somálsko, Súdán, Turecko, Ukrajina, Vietnam, jurisdikce USA a jakékoliv jiné jurisdikce, které můžeme z času na čas označit jako "Zakázané Jurisdikce";

 

„Pracovní den" znamená každý den kromě soboty, neděle a státního svátku v Kyperské republice;

„Buy" má význam, který se mu připisuje v ustanovení 14.2;

„Úroveň uzavření" znamená úroveň, na které je Transakce uzavřená;

„Podrobnosti o smlouvě" jsou části veřejných stránek naší webové stránky, které jsou čas od času označeny jako Specifikace o Aktivech;

„Rozdílové Kontrakty" nebo „CFD" jsou druh Transakce, které účelem je zajistit zisk nebo vyhnout se ztrátě s ohledem na kolísání hodnoty nebo ceny nástroje. Typy rozdílových kontraktů zahrnují, ale nejsou omezeny na devizové CFD, Futures CFD, Option CFD, CFD na akcích, CFD na akciovém indexu;

„Hodnota Kontraktu" znamená počet akcií, kontraktů nebo jiných částí nástroje, které jste nakupovali nebo prodávali, vynásobený naší aktuální cenou za uzavření Transakce;

„Měna" se vykládá tak, aby zahrnovala jakoukoliv účetní jednotku;

„CRS“ se vztahuje na Společný Standard Zpravodajství (CRS) vypracovaný Organizací pro Hospodářskou Spolupráci a Rozvoj (OECD) pro Automatickou výměnu Informací o Finančních Účtech, který tvoří právní základ pro výměnu údajů týkajících se daňových záležitostí;

„Kryptoměny” je digitální měna, ve které se používají šifrovací techniky na regulaci tvorby měnových jednotek a ověřování převodu finančních prostředků, které fungují nezávisle na jakýchkoli regulačních orgánech. Kryptoměny zahrnují, ale nejsou omezeny na Bitcoin, Ethereum, Litecoin a mnoho dalších;

„Ředitel“ má stejný význam, jaký je dán tímto pojmem v kapitole Kyperského Firemního Zákona č. 113 o obchodních společnostech;

„Elektronická konverzace" znamená rozhovor mezi Vámi a námi, který se koná prostřednictvím našich Elektronických Obchodních Služeb;

„Elektronické Obchodní Služby" a Online Obchodovací Zařízení znamenají jakékoliv elektronické služby (spolu s jakýmkoliv souvisejícím softwarem) včetně, ale bez omezení, obchodování, přímé směrování objednávek na přístup na trh nebo informační služby, které Vám poskytujeme nebo zpřístupňujeme přímo nebo prostřednictvím třetích poskytovatelů a jsou používány Vámi k zobrazení informací nebo zadávání transakcí;

„Oprávněná protistrana" má význam uvedený v MiFID (přečtěte si prosím naše Pravidla Kategorizace Klientů);

„Událost selhání" má význam, který se mu připisuje v bodě 39;

„Kurz" znamená sazbu (ve vztahu ke dvěma měnám, v souvislosti s nimiž můžete otevřít devizový CFD), u kterých je možné koupit jednu jednotku v první měně, a případně prodáte v jednotkách druhé měny, které zvolíte;

„Transakce s uplynutím Platnosti" znamená Transakci, která má stanovenou smluvní lhůtu, na konci které automaticky uplyne Transakci expirace;

„Událost vyšší moci" má význam, který se jí připisuje v článku 41;

„FATCA" znamená soulad s Daňovým Dohledem na Zahraničním Účtu, jako je definovaný v odsecích 1471 až 1474 Zákona o vnitřním příjmu v USA z roku 1986 nebo v jakýchkoliv souvisejících nařízeních nebo jiných oficiálních pokynech;

„Počáteční marže" znamená sumu peněz, kterou musíte zaplatit za otevření a Transakci ve Vašem jménu.

„Nástroj" znamená jakoukoli akci, podíl, termínovaný kontrakt, forward nebo opční smlouvu, komoditu, drahý kov, směnný kurz, úrokovou sazbu, dluhový nástroj, akciový nebo jiný index nebo jinou investici, v souvislosti s níž nabízíme obchody v Transakcích;

„Poslední obchodovací čas" znamená poslední den a (pokud to vyžaduje kontext) čas, před kterým se Transakce může přerozdělit, jak je uvedeno v Sekci Aktiva nebo Vám jinak oznámeno, nebo jinak poslední den (pokud to vyžaduje kontext), ve kterém může být příslušný nástroj obchodovaný na příslušném podkladovém trhu;

„Limit Order" má význam uvedený v článku 17;

„Zjevná chyba" má význam uvedený v článku 23;

„Marže" znamená množství peněz, které jste povinní zaplatit za otevření a udržování Transakce

„Margin Call" se vztahuje na požadovanou Marži na udržení Vašich otevřených pozic; v důsledku toho, pokud vlastní kapitál na Vašem účtu klesne pod Úroveň Marže, která je potřebná k udržení Vašich otevřených pozic, dostanete Margin Call;

„Market Spread" znamená rozdíl mezi „bid“ a „offer“ cenovou nabídkou pro transakci rovnocenné velikosti pro daný nástroj nebo pro související nástroj na Podkladovém Trhu;

„Narušení trhu" zahrnuje, ale neomezuje se na to, že jakýkoli vládní orgán, centrální banka nebo nadnárodní organizace ukládá podstatné omezení nebo limitace týkající se obchodování, převodu nebo vypořádání transakcí v kterémkoliv podkladovém nástroji (např. zavedení cenových kontrol, regulace výměny peněz, povinné směnné kurzy v souvislosti s konkrétním Podkladovým Nástrojem nebo Událost Vyšší Moci), které mají nebo mohou mít významný vliv na zúčtování Transakcí a kontraktů na souvisejících Finančních nástrojích;

„Odpovědný“ znamená subjekt, který poskytuje jak „Ask“, tak i „Bid“ ceny v CFD nebo na jiném Finančním Nástroji;

„Minimální velikost" znamená ve vztahu k Transakci, v níž se uplatňuje Minimální Velikost, minimální počet akcií, kontraktů nebo jiných částí nástroje, se kterými se zabývá, což je ve většině případů specifikované v Sekci Aktiva a tam, kde není specifikováno, tam Vás o tom budeme informovat na požádání;

„Otevírací úroveň" znamená úroveň, na které je Transakce otevřená;

„Objednávka" znamená Stop Order, Limit Order nebo jakýkoliv jiný druh objednávky podrobně popsaný v této Smlouvě nebo který můžeme nabídnout, podle případu;

„Pravidla vykonávání pokynů" je dokument, který popisuje všechny naše postupy provádění pokynů, aby zajistily, že při provádění objednávky podnikneme veškeré přiměřené kroky k získání nejlepších možných výsledků pro klienty v souladu s Pravidly CySEC;

„P&L" znamená realizované nebo nerealizované zisky a ztráty, podle případu;

„Profesionální klient" má význam uvedený v MiFID (přečtěte si prosím naši Kategorizaci Klientů);

„Příslušná osoba"; ředitel, zaměstnanec nebo ekvivalent, vedoucí nebo, pokud je to možné, Agent vázaný Společností;

„Maloobchodní klient" znamená jakéhokoliv klienta, který není "Profesionálním klientem" pro účely kategorizace a klasifikace klienta dle směrnice MiFID (přečtěte si naši Kategorizaci Klientů);

„Pravidla" znamenají články, pravidla, předpisy, postupy, politiky a zvyky, které jsou v platnosti;

„Sell" má význam připsaný vBodě 14;

„Spread" má význam, který se mu připisuje v článku 13 a může, pokud to vyžaduje kontext, zahrnovat Market Spread;

„Vyhlášení" znamená písemné potvrzení našich vztahů s Vámi včetně všech Transakcí, které jste otevřeli nebo zavřeli, jakýchkoli Objednávek, které jste nastavili nebo upravili, a jakýchkoli poplatků, které využíváme;

„Stop Order" má význam, který je uvedený v ustanovení 17;

„Pozastavení" má význam uvedený v článku 56 a „Pozastavení" a „Pozastavené" má odpovídající význam;

„Systém" znamená všechen počítačový hardvér a softvér, vybavení, síťové zařízení a další zdroje a zařízení potřebné na to, abyste mohli používat Službu Elektronického Obchodování;

„Potvrzení obchodu" znamená elektronické potvrzení poskytnuté prostřednictvím obchodní platformy v souvislosti s umístěním Objednávky nebo verbálním potvrzením poskytnutým Společností v případě, že objednávka je zadaná telefonicky;

„Obchodní partner" znamená jakoukoliv osobu, se kterou máme smluvní vztah, například se společným podnikatelským vztahem, partnerstvím, vztahem agentury nebo zaváděním vztahu s brokerem;

„Transakce" znamená jakýkoliv druh obchodu, který můžeme nabídnout, včetně future kontraktu o rozdílech, spot nebo forward kontraktu jakéhokoliv druhu ve vztahu k jakémukoli nástroji (včetně cenného papíru) nebo jakékoliv kombinaci nástrojů a prostředků, Transakce s datum vypršení nebo Transakce bez data vypršení (Nedatované transakce), pokud to kontext vyžaduje;

„Nedatovaná transakce" (včetně transakcí „Nedatované Buy" a „Nedatované Sell") znamená Transakci s neomezeným smluvním obdobím, které se nemůže automaticky skončit;

„Podkladový trh" znamená Burzu nebo jiný podobný subjekt nebo fond likvidity, na kterém se s nástrojem obchoduje nebo se obchoduje na tomto nástroji, pokud to kontext vyžaduje.

Česky
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 74.50% účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.